Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Organizace voleb v roce 2018

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Julie Burová, slavnostního vítání dne 13.5.2017

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

Informace

logomsk

Město Petřvald obdrželo v roce 2017 dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 212.000 Kč, která byla navýšena na částku 298.000,-Kč. Dotace byla určena na úhradu nákladů pečovatelské služby, především na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


logomskArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 13
DNES: 624
TÝDEN: 624
CELKEM: 518983

Obsah

 

Zpráva o uplatnování územního plánu města Petřvaldu za období 12/2010 – 12/2014 (aktualizace k 04/2015).

 

 

Ú  Z  E  M  N  Í     P  L  Á  N     M  Ě  S  T  A  P  E  T  Ř  V  A  L  D

Informativní náhledy ke zveřejnění. Platnost od 27.12.2010
[Logo Integrovaný operační program]
Tento projekt „Územní plán města Petřvaldu“ - je spolufinancován z Integrovaného operačního programu.
Registrační číslo projektu: V evidenci MSC2007:CZ.1.06/5.3.00/05.05996


 

Pořizovatel ÚPD Město Orlová [Logo Města Orlová]
Se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
00297577
DIČ CZ00297577
     
Příjemce dotace IOP Město Petřvald [Logo Města Petřvald]
Se sídlem náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41, Petřvald
62305433
DIČ CZ62305433
     
Zpracovatel ÚPD DUPLEX s.r.o, Architektonický ateliér [Logo Společnosti DUPLEX s.r.o.]
Se sídlem Českobratrská 12, Moravská Ostrava, 702 00
62305433
DIČ CZ62305433Níže je uvedena základní struktura dokumentace Územního plánu Města Petřvald s informativními náhledy ve formátu PDF (stav k 28.12.2010 ). Originální dokumentace je k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle Městského úřadu Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511 , 735 41, Petřvald

A. ÚZEMNÍ PLÁN (ÚP)
A.1 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU >>Náhled kapitoly (0.6 MB)
A.2 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
  A.2.1 Výkres základního členění >>Náhled kapitoly (4.3 MB)
  A.2.2 Hlavní výkres >>Náhled kapitoly (6.8 MB)
  A.2.3 Výkres veřejně prospěšných staveb >>Náhled kapitoly (3.2 MB)
B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (OÚP)
B.1 TEXTOVÁ ČÁST OÚP >>Náhled kapitoly (1.0 MB)
B.2 GRAFICKÁ ČÁST OÚP
  B.2.1 Koordinační výkres >>Náhled kapitoly (10.0 MB)
  B.2.2 Výkres širších vztahů >>Náhled kapitoly (1.2 MB)
  B.2.3 Výkres vyhodnocení záboru půdy >>Náhled kapitoly (4.0 MB)
  B.2.4 Výkres řešení vodního hospodářství >>Náhled kapitoly (4.5 MB)
  B.2.5 Výkres řešení energetiky a spojů >>Náhled kapitoly (3.5 MB)Prvky nadregionálního územního systému ekologické stability >>Náhled
 

Cílem pořízení Územního plánu Petřvald je přizpůsobení územně plánovací dokumentace města současným potřebám rozvoje města v souladu s cíli a úkoly územního plánování formulovanými v v hlavě I, § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (nový stavební zákon) včetně návrhu chybějící technické infrastruktury pro stávající i navrženou výstavbu.
Při řešení se vycházelo z platného Územního plánu města Petřvald, Změny č. 2 (Urbanistické středisko, ing. Gajdůšek, 2005), Územního plánu velkého územního celku Ostrava – Karviná a územních plánů sousedních obcí a v dokumentaci byly zohledněny nové požadavky a názory na řešení územně - technické problematiky.
Cílem zpracování ÚP je pořízení územně plánovací dokumentace, která bude zahrnovat aktuální rozvojové záměry města pro zabezpečení jeho dlouhodobé prosperity