Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Jarmark a pouť v Petřvaldě, 11. a 12.7.2015

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

Informace

logomsk

Město Petřvald obdrželo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 212.000 Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním pečovatelské služby.

logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskMěsto Petřvald obdrželo na základě žádosti dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 53.000,-Kč určenou na provozní náklady pečovatelské služby.


logomskMěsto Petřvald obdrželo z rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 1 milión korun na koupi zánovního požárního vozidla LIAZ 101 860 CAS K 25-L pro činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Petřvaldu.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


logomskArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 14
DNES: 573
TÝDEN: 1915
CELKEM: 380772

Obsah

Informace o nakládání s komunálním odpadem ve městě Petřvald

Komunálním odpadem (dále jen KO) se rozumí veškerý odpad, který vznikne při běžné činnosti všech občanů města. Sběr a svoz KO zajišťuje firma DEPOS Horní Suchá a.s. na základě uzavřené smlouvy s městem Petřvald. Svoz KO je prováděn 1x týdně dle svozového kalendáře, který je na jednotlivá čtvrtletí zveřejňován na úředních a vývěsních deskách města, v Petřvaldských novinách, na webových stránkách města (www.petrvald-mesto.cz) a na teletextu Polaru TV Prima.

Co odkládáme do „popelových nádob“?
Do typizovaných 110 l nebo 1100 l nádob odkládáme tzv. ostatní komunální odpad, který vzniká v domácnostech, např. popel, obaly z potravin, čistících prostředků, nepotřebné drobné spotřební předměty. Postupnou výměnu těchto nádob zajišťuje město Petřvald dle technického stavu.
U P O Z O R N Ě N Í: Nepatří zde vytříděné složky z KO jako je sklo, papír, PET-láhve, kartón. obaly od mléka a džusů, odpad ze zahrad, nebezpečné složky KO, velkoobjemový a stavební odpad, kov, textil, baterie, léky s prošlou lhůtou a pod. Nelze zde také odkládat horký popel nebo uhynulá zvířata.


Kam odkládáme jednotlivé vytříděné složky složky KO?
Sklo, papír včetně kartónových obalů - např. od mléka a džusů a PET-láhve odkládáme do označených sběrových nádob rozmístěných ve městě nebo do sběrného dvora odpadů. PET-láhve a vybrané plasty můžeme také odkládat do žlutých plastových pytlů, jejichž svoz probíhá v lokalitách zastavěných rodinnými domy jednou měsíčně dle svozového kalendáře. V České republice je zavedeno používání značek pro materiál určený k recyklaci. PET-láhve vhodné k běžnému způsobu recyklace jsou označeny jedním z vyobrazených znaků. Pytle dodává svozová firma nebo je možno si je vyzvednout na MěÚ v Petřvaldě, dveře č. 1.
Biologicko-rozložitelný komunální odpad(zahradní a kuchyňský odpad, např. tráva, listí, padané ovoce, zbytky jídel, vyjma zbytků živočišného původu) kompostujeme na vlastním pozemku nebo jej můžeme odložit do sběrného dvora. U zástaveb s vícepodlažními nájemnímy domy jsou umístěny hnědé kontejnery označené “BIO“. V době vegetace je v zástavbě rodinnými domy také prováděn mobilní svoz biologicko-rozložitelného komunálního odpadu. Ke shromažďování tohoto odpadu jsou určeny černé pytle, které občané obdrží při zahájení svozu. V případě, že občanům jeden pytel nestačí, mohou tento odpad dát i do jiných dostatečně pevných pytlů, nebo si občané černé pytle dokoupí.
Nebezpečné složky KO, např. mazací a motorové oleje, zbytky barev a ředidel, baterie, autobaterie, nekompletní elektrozařízení a pod. mohou občané odevzdat do sběrného dvora odpadů.
Léky s prošlou expirační dobou lze odevzdat v lékárně.
Velkoobjemový odpad, jako jsou jednotlivé kusy nábytku, koberce a pod., je možno odložit do sběrného dvoru odpadů předem upravené tak, aby měly co nejmenší objem. V případě vzniku většího množství odpadu je nutno zajistit odstranění na vlastní náklady.
Stavební odpad z drobných stavebních činností, pro které neplatí ohlašovací povinnost ze stavebního zákona, mohou občané odkládat do sběrného dvora odpadů v množství max. 1 m3 jednou ročně. V ostatních případech jsou občané povinni zajistit jeho likvidaci na vlastní náklady.
UPOZORNĚNÍ: stavební odpad není odpadem komunálním a tudíž město nemá dle zákona o odpadech povinnost zajišťovat jeho likvidaci, proto je nutné uvedené množství dodržovat.

Povinnost zpětného odběru se vztahuje na tyto výrobky: pneumatiky, oleje (jiné než surové minerální a surové oleje z živičných nerostů), elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky a elektrozařízení z domácností.

Zpětný odběr pneumatik.
na použité pneumatiky se vztahuje povinnost zpětného odběru, což znamená, že poslední prodejce (i pneuservis při výměně pneumatik) je povinen od spotřebitele pneumatiky odebrat nebo jej informovat o nejbližším místě zpětného odběru pneumatik, to vše zdarma a bez vázání na nákup nového zboží. Místem zpětného odběru jsou v blízkém okolí např. provozovny firmy Continetalservis, s.r.o., např. v Havířově, Karviné, v Ostravě – Heřmanicích, kde je však odevzdání většího počtu použitých pneumatik omezené. Je proto nutno využít odevzdání pneumatik v místě jejich výměny. Platí to i pro nákup pneumatik v e-shopech. Použité pneumatiky je možno v jakémkoliv množství odevzdat na řízené skládky odpadu, kde jsou podle odevzdané váhy zpoplatněny. Do našeho sběrného dvora použité pneumatiky již nelze odkládat!

Zpětným odběrem elektrozařízení
se rozumí odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z domácností na určeném místě zpětného odběru. Tímto jsou místa jejich prodeje. Poslední prodejce níže uvedených výrobků je povinen spotřebitele informovat o způsobu zajištění zpětného odběru použitého výrobku. V případě, že tak neučiní, je povinen jej bezplatně odebrat.

Místem zpětného odběru ve městě je sběrný dvůr. Vyřazené elektrozařízení musí být předáno v kompletním stavu bez předchozího demontování jednotlivých částí. Seznam elektrozařízení, které lze odložit do sběrného dvora:

• velké domácí spotřebiče (ledničky, pračky, sporáky, mikrovlné trouby, sporáky, myčky nádobí, elektrická topidla, ventilátory a pod.)
• malé domácí spotřebiče (vysavače, žehličky, holící strojky, fritovací hrnce, el. nože, kávovary a pod.)
• zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení (počítače, monitory, tiskárny, kopírovací stroje, faxy, telefony a pod.)
• spotřebitelská zařízení (televizory, videokamery, videorekordéry a pod.)
• osvětlovací zařízení (zářivky, výbojky a pod.)
• elektrické a elektronické nástroje (např. vrtačky, sekačky, šicí stroje a pod.)
• hračky a vybavení pro volný čas a sporty (videohry, elektrické vláčky, soupravy závodních autíček, ruční ovládání videoher a pod.)Autovraky.
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej předat pouze osobám (firmám), které mají pro tuto činnost oprávnění. Provozovatel „autovrakoviště“ vystaví doklad o převzetí. Bez tohoto dokladu odbor dopravy příslušného úřadu vozidlo nevyřadí. V nejbližším okolí mají oprávnění provozovat „autovrakoviště“ např. tyto firmy:

• Autovrakoviště Petřvald u Karviné, ul. Ostravská, tel. 800 101 154 (odvoz i likvidace zdarma)
• Autovrakoviště Bartovská, areál bývalé panelárny, Karviná – Nové Město
• Zařízení ke sběru a využívání autovraků v areálu ČSAD, ul. Bohumínská, Karviná
• ŽDB a.s., Bezručova 300, Bohumín


U P O Z O R N Ě N Í: Fyzické osobě, která se zbaví vraku jiným způsobem než je výše uvedeno, je možno uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.

Vybraný vytříděný odpad.
je možno také odevzdat do sběrných surovin. V provozovně na ulici Ostravské jsou vykupovány železné a barevné kovy, akumulátorové baterie a tříděný papír. V provozovně na ulici Šenovské jsou vykupovány pouze barevné kovy.

Kovové obaly.
Občané města Petřvald mohou od začátku června 2017 třídit kromě plastů, papíru, skla a nápojových kartonů také kovové obaly, tedy především nápojové plechovky, kovové konzervy nebo i víčka od nápojů a od jogurtů. Tyto kovové obaly je možné vhazovat do žlutých pytlů a kontejnerů na plast.
Občané by však měli mít na paměti, že do kontejnerů a pytlů nepatří špinavé konzervy se zbytky jídla nebo objemné kovy.
Hlavním cílem je rozšířit množství odpadů, které se dají znovu využít jako suroviny a nemusí tak skončit na skládce.


zpracovala Ing. Zuzana Sáňková,
zdroj: Depos Horní Suchá a.s.