Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • Veřejná výzva na obsazení pracovního místa referent/ka odboru výstavby a životního prostředí (prodlouženo)
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Nabídka zaměstnání

Ke stažení:

Vypsaná výběrová řízení - veřejné výzvy:


 

Č.j.: MěÚP 6159/2023

Lhůta  pro podání přihlášek se prodlužuje do 9.10.2023.

Veřejná výzva

Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

referent/ka odboru výstavby a životního prostředí

 

Název územního samosprávného celku:      Petřvald

Druh práce – hlavní pracovní činnost:

referent/ka územního plánování a stavebního řádu na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Petřvaldě – výkon státní správy ve všech věcech spadajících do působnosti stavebního úřadu podle stavebního zákona a prováděcích předpisů.

Doba trvání pracovního poměru:              pracovní poměr na dobu neurčitou

Předpokládaný nástup:                               1.12.2023 nebo dle dohody

Požadovaná kvalifikace: dle § 13a) zákona č. 183/2006 Sb., v pl. znění:

-vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo

-vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo

-střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

Uchazeči, který splní předepsané vzdělání, praxi a doloží složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu bude přiznán náborový příspěvek ve výši 100 tis.Kč, Tento náborový příspěvek bude uchazeči, který bude vybrán a s nimž bude uzavřena pracovní smlouva, vyplacen ve 2 splátkách (50 tis.Kč po ukončení zkušební doby a 50 tis.Kč po roce od uzavření pracovní smlouvy).

Zákonné předpoklady uchazeče:

Splnění předpokladů podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů  - úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

-  je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR  trvalý pobyt,

-  dosáhla věku 18 let,

-  je způsobilá k právním úkonům,

-  je bezúhonná, tj. nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy.

Jiné požadavky zaměstnavatele:

 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v pl. znění;  vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,  územního opatření a stavebního řádu; vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb; zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů; zák.  č. 128/2000 Sb., o obcích v pl.znění; zák.č. 500/2004 Sb., správní řád v pl. znění,
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • dobré komunikační schopnosti, zvládání konfliktních situací, vstřícné jednání s občany,
 • dobrá znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní občanství ČR (příp.fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk)
 • místo trvalého pobytu
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • druh práce (pracovní místo), o kterou se ucházíte
 • datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce připojte:

 • profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a    dovednostech týkající se správní činnosti, vlastnoručně podepsaný 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením (originál nebo ověřená kopie),
 • ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 •  

Platová třída: platové podmínky dle zák.č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v pl. znění, nařízení vlády č.341/2017 Sb. v pl. znění a nař. vl. č.222/2010 Sb. v pl. znění -  10. platová třída.     

Lhůta pro podání přihlášky:          do  9.10.2023        

Místo a způsob podání přihlášky: poštou nebo osobně na adresu Městského úřadu v Petřvaldě, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald v zalepené obálce s označením

 „ Neotevírat – veřejná výzva – referent odboru VaŽP“.

Informace o zpracování osobních údajů:

Město Petřvald zpracovává osobní údaje zájemců za účelem uskutečnění výběrového řízení, a to po dobu jeho trvání a po dobu nezbytnou po jeho skončení. U vybraného zájemce zpracovává uvedené osobní údaje za účelem jednání před uzavřením pracovní smlouvy na výše uvedený druh práce. Zájemce má právo na přístup ke svým osobním údajům, má právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů a má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto výzvu i bez uvedení důvodů kdykoliv v jejím průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Mgr. Lucie Polková, v.r., tajemnice MěÚ Petřvald

Ke stažení: Výzva ve formátu PDF


 

Město Petřvald nabízí pracovní místo:

1. Dělník střediska údržby – zedník-obkladač

2. Dělník střediska údržby - instalatér

Požadujeme:

 • vyučení v oboru
 • odborná praxe min. 5 let
 • řidičský průkaz sk. B, pracovitost, spolehlivost, bezúhonnost.

Místo výkonu práce: město Petřvald

Platové zařazení: podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (5 platová tř.).

Nástup: dle dohody

Přihlášky zašlete poštou na adresu: Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 73541 Petřvald nebo na email          polkova@petrvald-mesto.cz

Kontakt:  596 542 902,  601 564 850