Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 10
DNES: 150
TÝDEN: 1276
CELKEM: 1644063

Obsah

7/2019 OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 62x | 16.12.2019

6/2019 OZV, o místním poplatku ze psů Staženo: 90x | 16.12.2019

5/2019 OZV, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Staženo: 110x | 16.12.2019

4/2019 OZV, kterou se mění OZV č. 2/2019, o regulaci používání zábavní pyrotechniky Staženo: 74x | 16.12.2019

2/2019 OZV, o regulaci používání zábavní pyrotechniky Staženo: 230x | 17.09.2019

1/2019 OZV, o nočním klidu Staženo: 265x | 27.03.2019

2/2017 OZV, požární řád města. Staženo: 579x | 18.12.2017

3/2016 OZV, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Petřvaldu č. 1/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Staženo: 567x | 28.11.2016

1/1994 OZV k evidenčnímu číslování garáží, samostatně stojících zemědělských staveb, provozních budov, zahrádkářských chat a účelových zahradních zařízení na území města Petřvaldu Staženo: 504x | 13.07.2015

3/2006 OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty v oblasti pohybu psů na veřejném prostranství Staženo: 890x | 10.03.2015

4/2006 OZV k zabezpečení čistoty veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně Staženo: 778x | 10.03.2015

1/2007 OZV k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Staženo: 575x | 10.03.2015

1/2010 OZV, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Staženo: 372x | 10.03.2015

2/2010 OZV, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu Staženo: 367x | 10.03.2015

3/2010 OZV, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Touto obecně závaznou vyhláškou se mění Příloha č. 1 k OZV č. 1/2010 tak, že se rozšiřují vymezené plochy veřejného prostranství na území města Petřvaldu na kterém se zakazuje ko Staženo: 333x | 10.03.2015

2/2012 OZV, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území města Petřvaldu Staženo: 325x | 10.03.2015

1/2012 OZV, kterou se ruší OZV č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu Staženo: 289x | 10.03.2015

1/2014 OZV, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Staženo: 557x | 10.03.2015

3/2014 OZV, kterou se mění OZV č.1/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Staženo: 376x | 10.03.2015

Stránka

  • 1

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Úplné textové znění OZV, které nejsou ke stažení na této stránce, si můžete vyžádat emailem na adrese podatelna@petrvald-mesto.cz.

Veřejně dostupné zdroje právních předpisů
Orientační přehled právních předpisů (aktuální seznam a znění je nutné vždy ověřit na oficiálních veřejně dostupných zdrojích /viz výše/)

 

Číslo Zákon  
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)  
491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích  
129/2000 Sb. o krajích  
89/2012 Sb. občanský zákoník  
513/1991 Sb. obchodní zákoník  
262/2006 Sb. zákoník práce  
561/2004 Sb. školský zákon  
565/1990 Sb. o místních poplatcích  
133/1985 Sb. o požární ochraně (vyhl. MV 246/2001 Sb. o požární prevenci)  
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů  
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  
82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nesprávným úředním postupem  
500/2004 Sb. správní řád  
200/1990 Sb. o přestupcích, vyhl. č.340/2003 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích  
301/2000 Sb. o matrikách  
207/2000 Sb. vyhl. MV, kterou se provádí zákon č.301/2000 Sb., o matrikách, jménu a přijmení a o změně některých souvisejících zákonů  
40/1993 Sb. o nabýváni a pozbývání státního občanství České republiky  
21/2006 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně něktrých zákonů  
36/2006 Sb. vyhl. MV, o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu  
133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech  
100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení  
114/1988 Sb. o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení  
582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení  
108/2006 Sb. o sociálních službách  
109/2006 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v sovislosti s přijetím zákona o sociálních službách  
110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu  
111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi  
37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi  
84/1990 Sb. o právu shromažďovacím  
202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách  
585/2004 Sb. branný zákon  
328/1999 Sb. o občanských průkazech  
329/1999 Sb. o cestovních dokladech  
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon  
17/1992 Sb. o životním prostředí  
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší  
254/2001 Sb. o vodách  
289/1995 Sb. o lesích  
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny  
326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči  
185/2001 Sb. o odpadech  
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání  
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu  
246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání  
166/1999 Sb. o veterinární péči (prov. předpis 286/1999 Sb.)  
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (silniční zákon)  
111/1994 Sb. o silniční dopravě  
218/2000 Sb. rozpočtová pravidla  
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
563/1991 Sb. o účetnictví  
337/1992 Sb. o správě daní a poplatků  
565/1990 Sb. o místních poplatcích  
368/1992 Sb. o správních poplatcích  
116/1990 Sb. o nájmu a pronájmu nebytových prostor  

Všechny shora uvedené právní předpisy je třeba chápat jako předpisy v platném znění, to je ve znění pozdějších změn a doplňků.