Město Petřvald ruší všechny kulturní akce v březnu.

Petřvaldské noviny č. 4 POUZE v elektronické podobě

Obnovení provozu Sběrného dvora v Petřvaldě

Sběrné boxy pro daňová přiznání 2020

Omezení provozu pobočky České pošty.

Zrušení úředních hodin Městského úřadu Petřvald

Informace o uzavření Mateřské školy v Petřvaldě

Výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice  pod názvem "Životní podmínky 2020"

 

Nabízíme pracovní místo Referent odboru výstavby a životního prostředí

Nemocnice v Orlové neskončila ...

Seznam služeb na území našeho města - Nový bezplatný projekt pro naše občany i firmy -

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2019 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


logomskArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 15
DNES: 963
TÝDEN: 963
CELKEM: 1578052

Obsah

Zákon o střetu zájmů

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení  

 1. o jiných vykonávaných činnostech,
 2. o majetku,
 3. o příjmech, darech a závazcích.

Veřejnými funkcionáři jsou mj.

 • členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 • vedoucí úředníci podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu pokud vykonávají činnosti uvedené v § 2 odstavec 3 zákona o střetu zájmů.

Oznámení podle je veřejný funkcionář povinen učinit nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.

Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je tajemnice městského úřadu.

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti. Do registru lze nahlížet v písemné nebo elektronické podobě.

Žádost se podává

 • osobně v úředních hodinách v budově Městského úřadu Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
 • elektronicky do elektronické podatelny (podatelna@petrvald-mesto.cz)
 • Kontakt:  Mgr. Eva Kaňová, taj.  MěÚ, tel. 596 541 902

 

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Městského úřadu Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald, v kanceláři tajemnice.

Nahlížení do registru v elektronické podobě – přidělení uživatelského jména a přístupového hesla

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s URL adresou pro vstup do elektronického registru.

V případě osobního podání žádosti budou přístupové údaje žadateli předány na počkání. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronického podání do elektronické podatelny budou přístupové údaje žadateli doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s doručenkou do vlastních rukou. URL adresa může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

V případě žádosti o nahlížení do registru v elektronické podobě se žádost ověřuje. V případě osobního převzetí přístupových údajů žadatelem u tajemnice MěÚ předloží žadatel občanský průkaz k ověření žádosti.

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF.

Přestupky

Přestupku se dopustí veřejný funkcionář, který

a) nepodal oznámení o osobním zájmu podle § 8,

b) nedodržel lhůtu k podání prohlášení podle § 9 až 12 a nepodal jej ani v dodatečné lhůtě,

c) uvedl zjevně nepřesné, neúplné nebo nepravdivé údaje v prohlášení podle § 9 až 11 a § 12 odst. 2,

d) vykonával funkci nebo činnost, kterou tento zákon stanoví jako neslučitelnou s výkonem funkce veřejného funkcionáře.

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která

a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,

b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,

c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

 

Podání žádosti:

Žádost se podává

 • osobně v úředních hodinách v budově Městského úřadu Petřvald, kancelář tajemnice MěÚ
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo
 • elektronicky do elektronické podatelny (ep-petrvald@iol.cz)

Na základě podané žádosti bude žadateli podle jeho výběru umožněno:

 • nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Městského úřadu Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald,  kancelář tajemnice MěÚ

 • nahlížení do registru v elektronické podobě – přidělení uživatelského jména a přístupového hesla

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s URL adresou pro vstup do elektronického registru.

V případě osobního podání žádosti budou přístupové údaje žadateli předány na počkání. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronického podání do elektronické podatelny budou přístupové údaje žadateli doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s doručenkou do vlastních rukou. URL adresa může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

Ověření žádosti:

V případě žádosti o nahlížení do registru v elektronické podobě se žádost ověřuje doručením uživatelského jména a přístupového hesla do registru do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.   V případě osobního převzetí přístupových údajů žadatelem předloží žadatel občanský průkaz k ověření žádosti. 

Poučení:

Přestupku se dopustí ten, kdo

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. 

Kontakt:         
Městský úřad Petřvald
Mgr. Eva Kaňová, tajemnice MěÚ
náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
kanova@petrvald-mesto.cz