Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 398
TÝDEN: 1071
CELKEM: 1735758

Obsah

Zpráva o uplatnování územního plánu města Petřvaldu za období 12/2010 – 12/2014 (aktualizace k 04/2015).

 

ÚZEMNÍ PLÁN PETŘVALDU

Úplné znění po změně č. 1,  které nabylo platnosti od 9.7.2018


 

Pořizovatel ÚP Město Orlová [Logo Města Orlová]
Se sídlem Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
00297577
DIČ CZ00297577
     
Příjemce ÚP Město Petřvald [Logo Města Petřvald]
Se sídlem náměstí Gen. Vicherka 2511
735 41, Petřvald
62305433
DIČ CZ62305433
     
Zpracovatel ÚP DUPLEX s.r.o, Architektonický ateliér [Logo Společnosti DUPLEX s.r.o.]
Se sídlem Českobratrská 12, Moravská Ostrava, 702 00
62305433
DIČ CZ62305433Níže je uvedena základní struktura dokumentace Úplného znění po změně č. 1 Územního plánu Petřvaldu s informativními náhledy ve formátu PDF (stav k 9.7.2018 ). Originální dokumentace je k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle Městského úřadu Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511 , 735 41, Petřvald

A. ÚZEMNÍ PLÁN (ÚP)
A.1 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU >>Náhled kapitoly (0.5 MB)
A.2 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU
  A.2.1 Výkres základního členění

>>Náhled kapitoly a) (1.7 MB)

>>Náhled kapitoly b) (2.6 MB)

  A.2.2 Hlavní výkres

>>Náhled kapitoly a) (2.9 MB)

>>Náhled kapitoly b) (4.1 MB)

  A.2.3 Výkres veřejně prospěšných staveb

>>Náhled kapitoly a) (1.2 MB)

>>Náhled kapitoly b) (1.4 MB)

B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (OÚP)
B.1 TEXTOVÁ ČÁST OÚP >>Náhled kapitoly (1.0 MB)
B.2 GRAFICKÁ ČÁST OÚP
  B.2.1 Koordinační výkres

>>Náhled kapitoly a) (3.3 MB)

>>Náhled kapitoly b) (4.4 MB)

  B.2.2 Výkres širších vztahů >>Náhled kapitoly (1.1 MB)
  B.2.3 Výkres vyhodnocení záboru půdy

>>Náhled kapitoly a) (1.3 MB)

>>Náhled kapitoly n) (1.6 MB)

  B.2.4 Výkres řešení vodního hospodářství

>>Náhled kapitoly a) (1.6 MB)

>>Náhled kapitoly b) (2.4 MB)

  B.2.5 Výkres řešení energetiky a spojů

>>Náhled kapitoly a) (1.3 MB)

>>Náhled kapitoly b) (1.6 MB)Prvky nadregionálního územního systému ekologické stability >>Náhled
 

Cílem pořízení Změny č. 1 Územního plánu Petřvaldu je přizpůsobení územně plánovací dokumentace města současným potřebám rozvoje města v souladu s cíli a úkoly územního plánování formulovanými v hlavě I § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včetně návrhu chybějící technické infrastruktury pro stávající i navrženou výstavbu.
Při řešení se vycházelo z platného Územního plánu města Petřvald, Územního plánu velkého územního celku Ostrava – Karviná a územních plánů sousedních obcí a v dokumentaci byly zohledněny nové požadavky a názory na řešení územně - technické problematiky.
Cílem zpracování ÚP je pořízení územně plánovací dokumentace, která bude zahrnovat aktuální rozvojové záměry města pro zabezpečení jeho dlouhodobé prosperity