Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

„Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald“

„Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald“


V Petřvaldě dne 4.6.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Konsolidaci a rozvoj datového centra Města Petřvald“ v budově Městského úřadu Petřvald. Žádám Vás o předložení cenové nabídky.

„Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald“

1. Stručný popis zakázky:
Předmětem zakázky je konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald. V jeho rámci dojde k náhradě stávajícího HW a SW.
Předmětem dodávky je i dodávka souvisejícího příslušenství (UPS, potřebné kabely) a služby uvedené v tomto zadání.

Nabízené prvky řešení musí splňovat:

 • Dodávku jednotlivých zařízení dle dále uvedené specifikace vymezující technické a množstevní parametry dílčích celků z pohledu minimálních parametrů. U položek s přepokládaným dodáním více kusů se jejich popis týká parametrů pro jeden kus.
 • Dodávku všech zařízení v provedení do racku
 • Na všechny dodávané části hardware záruka 3 roky (pokud není v popisu dílčího celku specifikováno jinak)
 • Povinnost s dodávkou doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka.
 • Dodávku originálního a nového zařízení, licencovaného ve jménu zákazníka tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce.
 • Certifikace kompatibility všech komponent s navrženým virtualizačním řešenímSoučástí zakázky je:

 • Zpracování migračního plánu (návrh bude součástí nabídky)
 • Zpracování projektové dokumentace (předání při podpisu smlouvy)
 • Instalační a implementační práce dle zásad projektového řízení
 • Provedení dokumentace nastavených hodnot a parametrů (při předání díla)
 • Zaškolení na obsluhu implementovaného řešení (při předání díla)2. Místo plnění zakázky: budova Městského úřadu Petřvald

3. Termín plnění zakázky: do 15.8. 2013

3. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 980 000,- Kč bez DPH

4. Hodnotící kritéria:

Kriterium Váha kritéria
Nabídková cena v Kč bez DPH 100 %


5. Nabídková cena:
bude uvedena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná v uvedeném členění . Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení uchazeči předpokládají při plnění veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků a vedlejších nákladů např.možná rizika, provoz objednatele, vývoj cen apod. Měnou zadávacího řízení je Kč.

Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:

cena celkem cena bez DPH DPH


7. V nabídce musí uchazeč prokázat:
7.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění , a to formou čestného prohlášení.
7.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
7.3. Dodání seznamu realizovaných dodávek a prací obdobného charakteru provedených uchazečem za posledních 5 let. První dva referenční údaje budou doloženy osvědčením objednatelů o řádném plnění, která musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění prací a údaj o tom, zda tyto práce byly provedeny řádně a odborně.

8. Zadávací podklady:
Součástí výzvy je příloha (č.2) s přesnou specifikaci všech dílčích celků, které jsou předmětem zakázky. Jedná se o tyto dílčí celky:

- Základní prvky řešení
- Virtualizační servery – 2ks
- Diskové pole
- LAN „core“ switche – 2ks
- Záložní zdroj UPS – 2ks
- Virtualizační software
- Serverové operační systémy
- Terminálové služby
- Groupwarový systém
- Služby, implementační práce

Tato příloha je rovněž součástí výzvy v elektronické podobě zveřejněné na www stránkách zadavatele (www.petrvald.info ) a elektronické úřední desce zadavatele.

9. Další podmínky zadavatele:
Nabídka bude obsahovat tyto části v pořadí jak je uvedeno:

9.1. prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle bodu 7.1. a 7.2. této výzvy
9.1. návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (vzor smlouvy je přílohou č.1 této výzvy). Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat či jinak upravovat. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením nebo nebude podepsána oprávněnou osobou, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti vyloučen.
9.2. přesný harmonogram prací se zahájením a ukončením prací nejpozději do 15.8.2013 včetně zpracovaného návrhu migračního plánu
9.3. přesné nacenění jednotlivých části dodávky a prací dle přílohy č.2 této výzvy. Ceny budou uvedeny takto:
- u jednotlivých položek samostatně ve členění bez DPH, DPH, s DPH.
- ceny u jednotlivých dílčích celků dodávky (dle bodu 8.) ve členění bez DPH, DPH, s DPH
- cena za celé dílo ve členění bez DPH, DPH, s DPH
Pokud celková nabídková cena bez DPH přesáhne max.předpokládanou hodnotu zakázky bude uchazeč z dalšího hodnocení vyloučen.
9.4. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
9.5. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 21.6.2013 10.00 hod. zřetelně označenou nápisem

„Neotevírat - Konsolidaci a rozvoj datového centra Města Petřvald“

Pracovní doba MěÚ Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.


Ke stažení:
Text výzvy, obchodní podmínky a specifikace předmětu nabídky ve formátu PDF


Jarmila Skálová
starostka

Městský úřad