Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • 11. zasedání Zastupitelstva města Petřvald, 24.4.2024
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Malování v budovách Mateřské školy 2.května v Petřvaldě“

„Malování v budovách Mateřské školy 2.května v Petřvaldě“


V Petřvaldě dne 30.1.2013

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výmalbu v určených prostorech budovy MŠ 2.května , MŠ K Muzeu 257 a MŠ Závodní 822 v Petřvaldě. Žádáme Vás o předložení cenové nabídky.

Název veřejné zakázky:
„Malování v budovách Mateřské školy 2.května v Petřvaldě“


Stručný popis zakázky :
1. Výmalba určených prostor v prostorách MŠ 2.května a odloučených pracovišť MŠ K Muzeu 257 a MŠ Závodní 822 (včetně odstranění nesoudržných vrstev škrabáním a vyspravení rohů a prasklin) v rozsahu cca 6.000 m2
2. Další potřebné práce a materiál

Místo plnění zakázky:
budovy MŠ 2.května a odloučených pracovišť MŠ K Muzeu 257 a MŠ Závodní 822 v Petřvaldě

Termín plnění zakázky :
od 1.3.2013 – do 31.10.2012 (dle požadavku zadavatele a po dohodě s vedením MŠ)

Předpokládaná cena :
do 120 tis.Kč bez DPH

Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nabídková cena v členění:


V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) formou čestného prohlášení
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm.a) b) způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy). Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče).
2. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 15.2.2013 11.30 hod. zřetelně označenou nápisem „Malování v budovách Mateřské školy 2.května v Petřvaldě“.

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.


Text výzvy a návrhu smlouvy o dílo naleznete zde ve formátu PDF.Jarmila SKÁLOVÁ
starostka

Městský úřad