Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Obnova aleje křížové cesty ke kostelu sv. Jindřicha v Petřvaldě

Obnova aleje křížové cesty ke kostelu sv. Jindřicha v Petřvaldě


V Petřvaldě dne 7.7.2014

Město Petřvald tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

Zadávací podmínky veřejné zakázky:
1. Název veřejné zakázky: „Obnova aleje křížové cesty ke kostelu sv. Jindřicha v Petřvaldě“

2. Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Gabriela Kochová
Telefon: 596 542 914
Fax: 596 541 795
E-mail: kochova@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Základní údaje:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace s odvodněním v rozmezí od křižovatky s ul. Kulturní až po kostel sv. Jindřicha a provedení veřejného osvětlení, včetně výsadby lipové aleje.

3.2. Popis prací:
Rozsah prací je určen dle jednotlivých částí veřejné zakázky:

a) Rekonstrukce místní komunikace od křižovatky s ul. Kulturní až po kostel sv. Jindřicha Stavba řeší rekonstrukci komunikace v celkové délce 82,52m a v šíři 5,0m s nájezdovou šířkou v místech napojení na stávající komunikaci v dolní části 5,7 m a v horní 7,0 m.
Vybudování zpevněných ploch kolem jednotlivých zastavení křížové cesty bude provedeno z žulových kostek o celkové ploše 95,2 m2. V místě napojení na přilehlou komunikaci bude zpevněná plocha vyvýšena nad niveletu komunikace na 0,02 m. Součástí stavby je odvedení dešťových vod napojením na stávající kanalizaci.

b) Veřejné osvětlení V prostoru ulice U Muzea je prováděna rekonstrukce rozvodu NN 0,4 kV. Stávající volné vedení zavěšené na sloupech je nahrazeno kabelovým zemním vedením. Souběžně v trasách volného vedení NN je veden na sloupech vodič veřejného osvětlení, ze kterého jsou připojena svítidla na sloupech rozvodu NN. Na základě této skutečnosti je zpracována projektová dokumentace pro přeložení rozvodu VO do země a v dolní části trasy do společného výkopu a protlaků pod komunikacemi s kabely NN.

c) Výsadba lípové aleje Součástí stavby je i výsadba 12 ks nových dřevin (Tilia platyphyllos). Pro výsadbu budou použity alejové stromy s balem, se zapěstovanou korunou a průběžným kmenem o obvodu 18/20 cm. Dřeviny budou vzhledově vyrovnané a budou vysázeny v pravidelných rozestupech tak, aby byla podtržena symetričnost a rytmizace stavebních i vegetačních prvků, které společně tvoří významnou pohledovou dominantu.
Uchazeči při své činnosti musí postupovat ve smyslu příslušných ČSN a platných předpisů:
83 9061 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech
83 90 21 Výsadba rostlin
83 90 51 Rozvojová a udržovací péče o rostliny
83 9011 Práce s půdou
83 9031 Trávníky a jejich zakládání
Zhotovitelem bude poskytnuta záruční povýsadbová péče v délce 24 měsíců včetně záruky na rostlinný materiál.
Termín realizace výsadbových prací: říjen 2014
Bližší podmínky viz příloha: Zadávací podmínky

3.3. Místo plnění: Petřvald, ul. K Muzeu - Křížová cesta

3.4. Termín provedení díla: od 1.9.2014 do 31.10.2014

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nejnižší nabídková cena v členění 3.2. a), b), c) a cena celého díla, bude uvedena:
cena bez DPH, DPH a cena celkem.

5. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Záruka min. 60 měsíců.
3. Ceny budou uvedeny jednotlivě ke každému vybranému úseku zvlášť tj. 3.2. a), b), c) a cena celého díla.
4. Zálohy nejsou přípustné.
5. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro doručení nabídky: do 28.7.2014 do 08,00 hod., čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Způsob doručení nabídky: poštou nebo osobně. Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Označení: Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: „Obnova aleje křížové cesty ke kostelu sv. Jindřicha v Petřvaldě“

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Mapa s vyznačením křížové cesty ve formátu PDF
Návrh smlouvy ve formátu PDF
Dokumentace místní komunikace pro rekonstrukci (výkres D1.01 – D 1.04) ve formátu PDF
Přeložka veřejného osvětlení: Projektová dokumentace (technická zpráva) ve formátu PDF
Přeložka veřejného osvětlení: Projektová dokumentace (výkresy) ve formátu PDF
Přeložka veřejného osvětlení: Slepý rozpočet ve formátu PDF
Zadávací podmínky pro výsadbu aleje ve formátu PDF
Slepý rozpočet pro výsadbu aleje ve formátu PDF
Informativní fotografie ve formátu PDFIng. Václav Holeček
místostarosta města Petřvaldu

Městský úřad