Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Dodávka a montáž indikátorů v domech DPS v Petřvaldě

Dodávka a montáž indikátorů v domech DPS v Petřvaldě


V Petřvaldě dne 18.3.2015

Město Petřvald tímto vyzývá uchazeče k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

1. Název veřejné zakázky: „Dodávka a montáž indikátorů v domech DPS v Petřvaldě“

2. Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Marcela Šopová
Telefon: 596 542 915
Mobil: 601 564 865
Fax: 596 542 933
E-mail: sopova@petrvald-mesto.cz
ID DS: waqbb2k


3. Předmět veřejné zakázky:
3.1. Základní údaje:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění v domech s pečovatelskou službou – DPS, v Petřvaldě.

3.2. Popis prací:
Rozsah prací:
Na otopná tělesa v bytech domů s pečovatelskou službou – DPS, budou instalovány indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění. Tyto indikátory budou umožňovat vizuální odečet z vestavěného LCD displeje.
Technické požadavky indikátorů:
• ochrana proti pokusům o ovlivnění,
• možnost ročního odečtu k naprogramovatelnému dni, včetně zabezpečení odečtu kontrolním čidlem,
• životnost baterie bude min. 10 let
• teplotní rozsah použití 35 – 105 oC
• teplotní rozdíl měření max. 5 K

Počet otopných těles:
V domě čp. 1734 je celkem 27 bytových jednotek z toho v bytech č.1 – 24 jsou vždy 3 litinové radiátory různých typů a 1 registr. V bytech č. 25 – 27 jsou 3 litinové radiátory.
V domě čp. 1734 je celkem 81 litinových radiátorů a 24 registrů.
V domě čp. 1735 je celkem 21 bytových jednotek. V bytech č. 1- 16 jsou vždy 2 litinové radiátory různých typů a 2 registry. V bytech č. 17 – 20 je 5 radiátorů a 1 registr, v bytě č. 21 jsou 3 radiátory a 1 registr, v pronajatém nebytovém prostoru je 1 radiátor.
V domě čp. 1735 je celkem 56 litinových radiátorů a 37 registrů.
V domě čp. 1737 je celkem 17 bytových jednotek. V bytech č. 2- 17 jsou vždy 3 ocelové radiátory a 1 otopný žebřík. V bytě č. je 5 radiátorů a 1 otopný žebřík.
V domě čp. 1737 je celkem 53 ocelových radiátorů a 17 otopných žebříků.

Celkem: 137 litinových radiátorů, 61 registrů, 53 ocelových radiátorů a 17 otopných žebříků.

3.3. Místo plnění zakázky: ul. Ráčkova 1734, 1735 a 1737 v Petřvaldě

3.4. Termín dodání díla: do 30.4.2015

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nejnižší nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.
Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou, montáží, dopravou a likvidací odpadů.

5. Kvalifikační předpoklady:
Splněním kvalifikace se rozumí splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ formou čestného prohlášení.

6. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Záruka min. 36 měsíců.
3. Zálohy nejsou přípustné.
4. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

7. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro doručení nabídky: do 31.3.2015 do 10,00 hod., čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Způsob doručení nabídky: poštou nebo osobně. Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Označení:


Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: „Dodávka a montáž indikátorů v domech DPS v Petřvaldě“
N e o t v í r a t !


Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.
Ke stažení:
Text výzvy dokument ke stažení ve formátu PDF

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý a čtvrtek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.
Pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 13.30 hod.Ing.Jiří Lukša
starosta

 

 

Městský úřad