Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 408
TÝDEN: 1081
CELKEM: 1735768

Obsah

Dodávka pytlované posypové soli

V Petřvaldě dne 7.9.2015

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodávka pytlované posypové soli“

Zadávací podmínky veřejné zakázky:

1. Název veřejné zakázky:   „Dodávka pytlované posypové soli“

2. Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
IČ: 002 97 593
DIČ: CZ00297593

Oprávněný zástupce ve věcech smluvních:

ve věcech technických:
Ing. Jiří Lukša, starosta města

 

Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Telefon: 596 542 908,  601 564 851
Fax: 596 542 933
E-mail: bura@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Gabriela Kochová, referent odboru výstavby a životního prostředí
Telefon: 596 542 914, 601 564 865
Fax: 596 542 933
E-mail: kochova@petrvald-mesto.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Předmět veřejné zakázky

3.1.Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 56 tun pytlované posypové soli v termínu do 31.10.2015.

3.2. Technické požadavky:

  • Posypová sůl bude dodána v 25 kg pytlích bez perforace  
  • Hrubost posypové soli 0,2 – 3,5 mm
  • Doprava musí být provedena nákladními automobily s hydraulickou rukou (bez návěsu), tak aby bylo možno vyložit posypovou sůl přímo v areálu střediska údržby Městského úřadu Petřvald, ul. Gen. Svobody 403, 735 41 Petřvald, a to v pracovních dnech od 7,00 do 13,00 hod.

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena, která bude zpracována: cena bez DPH, DPH a cena celkem.

Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou, dopravou, čekací dobou při vykládce, která bude zajištěna pracovníky města Petřvald.

6. Další podmínky zadavatele:

  1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče
  2. Posypová sůl bude dodána v 25 kg pytlích bez perforace, neprodyšně uzavřených.
  3. Zálohy nejsou přípustné.
  4. Zadavatel  může  řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

Cenovou nabídku doručte na  MěÚ Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald do 17.9.2015 do 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem:

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Dodávka pytlované posypové soli“.

Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Ke stažení:

Ing. Petr Dvořáček, místostarosta města Petřvald