Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Stavební úpravy bytu č. 9 v domě čp. 1612 na ul Březinské v Petřvaldě

Stavební úpravy bytu č. 9 v domě čp. 1612 na ul Březinské v Petřvaldě

V Petřvaldě dne 9.6.2015

Výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„Stavební úpravy bytu č. 9 v domě čp. 1612 na ul Březinské v Petřvaldě“

Město Petřvald tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy bytu č. 9 v domě čp. 1612 na ul Březinské v Petřvaldě

2. Identifikační údaje žadatele:

 

Název zadavatele: Město Petřvald
V zastoupení: Ing. Jiří Lukša, starosta města
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Marcela Šopová
Telefon: 596 542 915 
Mobil: 601 564 865 
Fax: 596 542 933 
E-mail: sopova@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky:
3.1. Základní údaje:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy bytu č. 9 v domě čp. 1612 na ul Březinské v Petřvaldě.

3.2. Popis prací:
Rozsah prací:

Vybourání bytového jádra a jeho náhrada ze zdícího materiálu, včetně provedení nové elektroinstalace a vodoinstalace. Odstraněny budou rovněž všechny zařizovací předměty v koupelně a na WC a nahrazeny novými, sprchový kout nahradí vanu. V celém bytě bude položeno nové PVC včetně plastových soklů, bude vymalováno. Zárubně budou nově natřeny, 4 ks vnitřních dveří vyměněny. Suť bude odvezena a zlikvidována.


Dodatečná informace č. 1 k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Město Petřvald Vám tímto jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

„Stavební úpravy bytu č. 9 v domě čp. 1612 na ul Březinské v Petřvaldě“

poskytuje dodatečné informace č. 1:
V čl. 3.2. – Rozsah prací výzvy ze dne 9.6.2015 byl doplněn o:
1. dodávku a montáž koupelnového žebříku 50/70 cm s elektrickým ohřevem,
2. obložení vnitřních okenních ostění polystyrénem tl. 1 cm včetně překrytí perlinkou a provedení štuku oken – 2 x1,50/2,10 m a 1x 1,50/1,50 m.

3.3. Místo plnění zakázky:
byt č. 9, ul. Březinská 1612 v Petřvaldě

3.4. Termín schůzky:
Dne 16.6.2015 v 9:00 hod. se srazem před budovou Městského úřadu v Petřvaldě.

3.5. Termín dodání díla:
do 21.8.2015

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Základním kritériem hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná celková nabídková cena, její výše bez DPH. Komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH.

Nejnižší nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.
Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou, montáží, dopravou a likvidací odpadů.

5. Kvalifikační předpoklady
Splněním kvalifikace se rozumí splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ formou čestného prohlášení.

6. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat pouze jednu nabídku, včetně návrhu smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Nabídková cena bude v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem. Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou, montáží, dopravou a likvidací odpadů.
3. Záruka min. 36 měsíců.
4. Zálohy nejsou přípustné.
5. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

7. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídky: do 25.6.2015 do 10,00 hod., čas podatelny zadavatele.
Místo pro podání nabídky: MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Způsob doručení nabídky: poštou nebo osobně. Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Označení:

 

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:
„Stavební úpravy bytu č. 9 v domě čp. 1612 na ul Březinské v Petřvaldě“
N e o t v í r a t !

 


Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

8. Přílohy výzvy
Nedílnou součástí výzvy jsou tyto přílohy:
1. Půdorys původního stavu bytu, půdorys stavebních úprav bytu
2. slepý rozpočet s výkazem výměr v tištěné a elektronické podobě,
3. obchodní podmínky zadavatele stanovené formou požadavků na obsah smlouvy o dílo.

Ke stažení:

 

Výzva k podání nabídky dokument ke stažení ve formátu PDF
Dodatečné informace (16.6.2015) dokument ke stažení ve formátu PDF
Smlouva o dílo - návrh dokument ke stažení ve formátu MS Word
Slepý rozpočet s výkazem výměr dokument ke stažení ve formátu MS Excel
Půdorys úprav bytu dokument ke stažení ve formátu JPG
Půdorys původního stavu dokument ke stažení ve formátu JPG

 


Ing. Jiří Lukša
starosta města

 

 

Městský úřad

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:14
TÝDEN:2849
CELKEM:2515547