Město Petřvald ruší všechny kulturní akce v březnu.

Petřvaldské noviny č. 4 POUZE v elektronické podobě

Obnovení provozu Sběrného dvora v Petřvaldě

Omezení provozu pobočky České pošty.

Zrušení úředních hodin Městského úřadu Petřvald

Informace o uzavření Mateřské školy v Petřvaldě

Výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice  pod názvem "Životní podmínky 2020"

 

Nabízíme pracovní místo Referent odboru výstavby a životního prostředí

Nemocnice v Orlové neskončila ...

Seznam služeb na území našeho města - Nový bezplatný projekt pro naše občany i firmy -

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2019 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


logomskArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 25
DNES: 1126
TÝDEN: 11764
CELKEM: 1573892

Obsah

Informace pro občany jiných členských států EU

Informace pro občany jiných členských států EU, ve volbách do Evropského Parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019, kteří jsou přihlášení nejméně 45 dnů k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10. dubna 2019)

Občan jiného členského státu Evropské unie má právo volit také na území České republiky na základě své žádosti o zápis do seznamu voličů. Žádost se podává u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, a to nejpozději do 40 dnů přede dnem voleb, tj. do neděle 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.

Žádost se přijímá u Městského úřadu Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, odboru správního – evidence obyvatel

  • v úřední dny (pondělí a středa)
  • v neděli 14. dubna od 8.00 do 16.00 hod. po telefonické domluvě na čísle 724 029 951

 

Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí dle § 18 odst. 3  zák. 62/2003 Sb. v platném znění, o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Informace pro občany České republiky a pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky konaných ve dnech 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 a 25. května 2019 od 08.00 do 14.00 hodin.

 

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR (není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR).

Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let. Volič může hlasovat, pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva. Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede obecní úřad pro každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14. dubna 2019) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území České republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území České republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 14. dubnu 2019) musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22. května 2019 nebo ve dnech voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (zejména občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). Volič, který se přestěhuje v rámci území České republiky před dnem 14. dubna 2019, nemusí činit žádný úkon.  

Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 22. května 2019 nebo ve dnech voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.

Volič si může ověřit na obecním úřadě svůj zápis ve stálém seznamu voličů pro všechny druhy voleb na území České republiky nebo později (po 14. dubnu 2019) svůj zápis přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.

Občané členských států EU, kteří hlasují na území České republiky, volí do Evropského parlamentu kandidáty zaregistrované v České republice.

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že nejpozději 25. května 2019 dosáhne věku 18 let, je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně od 10. dubna 2019), nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Občan jiného členského státu EU, který již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách a nepožádal od minulých voleb obecní úřad o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nadále splňuje podmínky pro hlasování, je veden automaticky v seznamu voličů. Takový volič nemusí nic dalšího činit.

Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí, je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů. Volič pouze požádá o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento volič proto podá u obecního úřadu v místě svého pobytu žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.

Občan jiného členského státu EU, který na území ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí, musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.

Žádosti je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti. K žádosti musí být doloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu na území ČR, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci (tj., kde hlasoval v minulých volbách do Evropského parlamentu) a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.

 

Informace k vydávání voličských průkazů pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019

Dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů § 30 upozorňujeme voliče, kteří nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu voličů jsou zapsáni na možnost požádat o vydání voličského průkazu.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu takto:      

  1. osobně u Městského úřadu v Petřvaldě, kancelář č. 101, do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
  1. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb Městskému úřadu v Petřvaldě. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

V obou případech Městský úřad Petřvald nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

  1. Městský úřad Petřvald voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Formulář ke stažení:

 

                                                                       Petra Bierská, referent správního odboru