Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 273
TÝDEN: 2387
CELKEM: 1657897

Obsah

 

Ke stažení:

 

Vypsaná výběrová řízení - veřejné výzvy:

Referent odboru výstavby a životního prostředí

Termín pro podání přihlášek je prodloužen do 31.8.2020

Město Petřvald

Č.j.: MěÚP 4178/2020

Veřejná výzva
Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:
referent odboru výstavby a životního prostředí

Název územního samosprávného celku:  Petřvald
Druh práce – hlavní pracovní činnost:
referent územního plánování a stavebního řádu na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Petřvaldě – výkon státní správy ve všech věcech spadajících do působnosti stavebního úřadu podle stavebního zákona a prováděcích předpisů.

Doba trvání pracovního poměru: pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020 nebo dle dohody


Požadovaná kvalifikace: dle § 13a) zákona č. 183/2006 Sb., v pl. znění:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

Zákonné předpoklady uchazeče:

Splnění předpokladů podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů  - úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let,
 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je bezúhonná, tj. nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy.

 

Jiné požadavky zaměstnavatele:

 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v pl. znění;  vyhl.č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území; vyhl.č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření; vyhl.č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby; vyhl. č. 389/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace; zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP a o změně některých souvisejících zákonů; zák.  č. 128/2000 Sb. o obcích v pl.znění; zák.č. 500/2004 Sb. správní řád v pl. znění,
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • dobré komunikační schopnosti, zvládání konfliktních situací, vstřícné jednání s občany,
 • dobrá znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou.

 

Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní občanství ČR (příp.fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk)
 • místo trvalého pobytu
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • druh práce (pracovní místo), o kterou se ucházíte
 • datum a vlastnoruční podpis.

 

K přihlášce připojte:

 • profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkající se správní činnosti, vlastnoručně podepsaný
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením (originál nebo ověřená kopie),
 • ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Platová třída:  platové podmínky dle zák.č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v pl. znění, nařízení vlády 341/2017 Sb. v pl. znění a nař. vl. č.222/2010 Sb. v pl. znění -  10. platová třída.     

Lhůta pro podání přihlášky:  31. 8. 2020

Místo a způsob podání přihlášky:  poštou nebo osobně na adresu Městského úřadu v Petřvaldě, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald v zalepené obálce s označením
 „ Neotevírat – veřejná výzva – referent odboru VaŽP“.

 

Informace o zpracování osobních údajů:
Město Petřvald zpracovává uvedené osobní údaje za účelem uskutečnění výběrového řízení, a to po dobu jeho trvání a po dobu nezbytnou po jeho skončení, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto výzvu i bez uvedení důvodů kdykoliv v jejím průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

 

Mgr. Eva Káňová
tajemnice MěÚ Petřvald