Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 217
TÝDEN: 912
CELKEM: 1696390

Obsah

 

Ke stažení:

 

Vypsaná výběrová řízení - veřejné výzvy:

Referent odboru výstavby a životního prostředí

Město Petřvald

Č.j.: MěÚP 6280/2020

Veřejná výzva
Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:
referent odboru výstavby a životního prostředí

Název územního samosprávného celku:  Petřvald
Druh práce – hlavní pracovní činnost:
referent územního plánování a stavebního řádu na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Petřvaldě – výkon státní správy ve všech věcech spadajících do působnosti stavebního úřadu podle stavebního zákona a prováděcích předpisů.

Doba trvání pracovního poměru: pracovní poměr na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup: 1. 11. 2020 nebo dle dohody


Požadovaná kvalifikace: dle § 13a) zákona č. 183/2006 Sb., v pl. znění:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

Zákonné předpoklady uchazeče:

Splnění předpokladů podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů  - úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let,
 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je bezúhonná, tj. nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy.

 

Jiné požadavky zaměstnavatele:

 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v pl. znění;  vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území; vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření; vyhl.č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; vyhl. č. 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace; zákon 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP a o změně některých souvisejících zákonů; zák.  č. 128/2000 Sb., o obcích v pl.znění; zák.č. 500/2004 Sb. správní řád v pl. znění,
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • dobré komunikační schopnosti, zvládání konfliktních situací, vstřícné jednání s občany,
 • dobrá znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou.

 

Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní občanství ČR (příp.fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk)
 • místo trvalého pobytu
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • druh práce (pracovní místo), o kterou se ucházíte
 • datum a vlastnoruční podpis.

 

K přihlášce připojte:

 • profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkající se správní činnosti, vlastnoručně podepsaný
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením (originál nebo ověřená kopie),
 • ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Platová třída:  platové podmínky dle zák.č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v pl. znění, nařízení vlády 341/2017 Sb. v pl. znění a nař. vl. č.222/2010 Sb. v pl. znění -  10. platová třída.     

Lhůta pro podání přihlášky:  15. 10. 2020

Místo a způsob podání přihlášky:  poštou nebo osobně na adresu Městského úřadu v Petřvaldě, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald v zalepené obálce s označením
 „ Neotevírat – veřejná výzva – referent odboru VaŽP“.

 

Informace o zpracování osobních údajů:
Město Petřvald zpracovává osobní údaje zájemců za účelem uskutečnění výběrového řízení, a to po dobu jeho trvání a po dobu nezbytnou po jeho skončení. U vybraného zájemce zpracovává uvedené osobní údaje za účelem jednání před uzavřením pracovní smlouvy na výše uvedený druh práce. Zájemce má právo na přístup ke svým osobním údajům, má právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů a má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto výzvu i bez uvedení důvodů kdykoliv v jejím průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Mgr. Eva Káňová
tajemnice MěÚ Petřvald