Město Petřvald ruší všechny kulturní akce v březnu.

Petřvaldské noviny č. 4 POUZE v elektronické podobě

Obnovení provozu Sběrného dvora v Petřvaldě

Sběrné boxy pro daňová přiznání 2020

Omezení provozu pobočky České pošty.

Zrušení úředních hodin Městského úřadu Petřvald

Informace o uzavření Mateřské školy v Petřvaldě

Výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice  pod názvem "Životní podmínky 2020"

 

Nabízíme pracovní místo Referent odboru výstavby a životního prostředí

Nemocnice v Orlové neskončila ...

Seznam služeb na území našeho města - Nový bezplatný projekt pro naše občany i firmy -

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2019 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


logomskArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 160
TÝDEN: 1123
CELKEM: 1578212

Obsah

 

Ke stažení:

 

Vypsaná výběrová řízení - veřejné výzvy:

 • referent odboru výstavby a životního prostředí

 

 


 

Změna termínu pro podání přihlášek – 30.4.2020

Referent odboru výstavby a životního prostředí

 

Město Petřvald
Č.j.: MěÚP 1522/2020

Veřejná výzva
Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:
referent odboru výstavby a životního prostředí

Název územního samosprávného celku: Petřvald

Druh práce – hlavní pracovní činnost:
referent územního plánování a stavebního řádu na odboru výstavby a životního prostředí
Městského úřadu v Petřvaldě – výkon státní správy ve všech věcech spadajících do působnosti stavebního úřadu podle stavebního zákona a prováděcích předpisů.

Doba trvání pracovního poměru: pracovní poměr na dobu neurčitou

Předpokládaný nástup: 1. 5. 2020 nebo dle dohody

Požadovaná kvalifikace: dle § 13a) zákona č. 183/2006 Sb., v pl. znění:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve
 • studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
 • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru
 • stavebnictví.

 

Zákonné předpoklady uchazeče:
Splnění předpokladů podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných
celků a o změně některých zákonů - úředníkem se může stát fyzická osoba, která:

 • je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt,
 • dosáhla věku 18 let,
 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je bezúhonná, tj. nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy.

 

Jiné požadavky zaměstnavatele:

 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v pl. znění; vyhl.č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území; vyhl.č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření; vyhl.č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby; vyhl. č. 389/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace; zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP a o změně některých souvisejících zákonů; zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v pl.znění; zák.č. 500/2004 Sb. správní řád v pl. znění,
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • dobré komunikační schopnosti, zvládání konfliktních situací, vstřícné jednání s občany,
 • dobrá znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou.

 

Uchazeč je povinen podat písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní občanství ČR (příp.fyzická osoba,která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk)
 • místo trvalého pobytu
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • druh práce (pracovní místo), o kterou se ucházíte
 • datum a vlastnoruční podpis.

 

K přihlášce připojte:

 • profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkající se správní činnosti, vlastnoručně podepsaný
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením (originál nebo ověřená kopie),
 • ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Platová třída:
platové podmínky dle zák.č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v pl. znění,
nařízení vlády 341/2017 Sb. v pl. znění a nař. vl. č.222/2010 Sb. v pl. znění - 10. platová
třída.

 

Lhůta pro podání přihlášky: 18. 3. 2020

Místo a způsob podání přihlášky:
poštou nebo osobně na adresu Městského úřadu
v Petřvaldě, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald v zalepené obálce s označením

„Neotevírat – veřejná výzva – referent odboru VaŽP“.

 

Informace o zpracování osobních údajů:
Město Petřvald zpracovává uvedené osobní údaje za účelem uskutečnění výběrového řízení, a to po dobu jeho trvání a po dobu nezbytnou po jeho skončení, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. c)
Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto výzvu i bez uvedení důvodů kdykoliv v jejím průběhu
zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

 

Mgr. Eva Káňová, tajemnice MěÚ Petřvald