Volná místa na kurz malování v SKS Petřvald - info na tel. 596 542 951

Nabídka pracovního místa - Vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu v Petřvaldě

Pozvánka na setkání vedení města s občany, Kulturní dům, 22.1.2020 od 16:00 hodin

 

Dočasné uzavření víceúčelového hřiště u ZŠ na ulici Školní.

Seznam služeb na území našeho města - Nový bezplatný projekt pro naše občany i firmy -

 

Nemocnice v Orlové neskončila ...

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2019 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


logomskArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 11
DNES: 77
TÝDEN: 5138
CELKEM: 1501973

Obsah

 

Ke stažení:

 

Vypsaná výběrová řízení - veřejné výzvy:

 


 

Vedoucí úředník - vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu v Petřvaldě

Podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, v platném znění
Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald - vyhlašuje výběrové řízení na
obsazení pracovního místa vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu
v Petřvaldě.

Druh práce:

Vedoucí úředník - vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu v Petřvaldě - komplexní koordinace provozní, majetkové, organizační správy odboru, koordinace výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných agend, řízení činností a procesů daného odboru.

Pracovní poměr na dobu neurčitou.

Místo výkonu práce:

Město Petřvald

Zákonné předpoklady uchazeče:

Splnění předpokladů podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, v pl znění:

 • státní občanství ČR (příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk),
 • věk minimálně 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost ve smyslu § 4 odst. 2, zák. č. 312/2002 Sb., o úředních samosprávných celků v pl. znění,
 • splnění předpokladů dle zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR, v platném znění,

 

Požadovaná kvalifikace:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu technického, ekonomického nebo popř. jiného podobného směru
 • organizační, řídicí a komunikační schopnosti
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu a znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zkušenosti se získáváním finančních prostředků z využitelných dotačních titulů, vč. zpracování dotačních žádostí, kompletní koordinaci a realizaci projektů, dohled nad projekty,

 

Jiné požadavky:

 • praxe ve veřejné správě výhodou,
 • řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič
 • velmi dobré organizační, komunikační a rozhodovací schopnosti, psychická odolnost,
 • vysoké pracovní nasazení, schopnost jednat s lidmi, flexibilita, schopnost dalšího vzdělávání v oboru,
 • zkušenost s řízením pracovního kolektivu,
 • znalost běžného kancelářského software (zejména textový, tabulkový editor, Internet, GINIS apod.).

 

Platové podmínky:

Dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění a dalších souvisejících předpisů – 11. platová třída.

Předpokládaný nástup: 1. března 2020

Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu jde-li o cizího státního občana,
 • datum a vlastnoruční podpis uchazeče.

 

Doklady, které uchazeč připojí:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech, dovednostech týkajících se správních činností a tel. popř. e-mailový kontakt,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • osvědčení vydané Ministerstvem vnitra ČR o splnění předpokladů podle ustanovení § 2 odst.1,písm. a) a b) zákona č. 451/1991 Sb., a Čestné prohlášení  o splnění předpokladů podle ustanovení § 2 odst.1, písm.d  až h) zákona č. 451/1991 Sb.

(toto osvědčení a Čestné prohlášení se nevyžaduje od osob narozených po 1. prosinci 1971).

 

Místo a způsob doručení přihlášky, lhůta pro podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce s označením „Výběrové řízení – vedoucí odboru školství, kultury a TV“ a „Neotevírat“ osobně na podatelnu Městského úřadu v Petřvaldě, náměstí Gen. Vicherka 2511, 73541 Petřvald nebo poštou na tutéž adresu, a to nejpozději dne 31. 1. 2020.

 

Kontaktní pracovník :

Další informace: Mgr. Eva Kaňová, tajemnice MěÚ, (596 542 902, 596 542 911); mail: kanova@petrvald-mesto.cz

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

 

Mgr. Eva Káňová, tajemnice MěÚ Petřvald  

 


 

  Elektrikář

Požadujeme:

 • vyučení v oboru
 • odborná praxe min. 5 let
 • zkouška z vyhlášky č. 50/78 Sb., min. § 6
 • řidičský průkaz sk. B, pracovitost, spolehlivost, bezúhonnost.

Místo výkonu práce: město Petřvald

Platové zařazení: podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (5 platová tř.)

Nástup: dle dohody

Přihlášky zašlete poštou na adresu : Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 73541 Petřvald nebo na email  kanova@petrvald-mesto.cz

Kontakt: 596 542 902