Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2019 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


logomskArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 12
DNES: 84
TÝDEN: 2007
CELKEM: 1628539

Obsah

 Aktuální informace pro zájemce o kotlíkové dotace !
 KONTROLY KOTLŮ V RODINNÝCH DOMECH

Podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen provádět prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností může vyžadovat předložení potvrzení o provedení této kontroly.

Provozovatelem stacionárního zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje, pokud taková osoba není známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona nejpozději do 31. prosince 2016 (§ 41 odst. 15 zákona).

Za neprovedení této kontroly nebo nepředložení potvrzení o kontrole na vyžádání, lze uložit pokutu fyzickým osobám až 20.000 Kč, právnickým osobám až 50.000 Kč.

Pokud výrobce spalovacího stacionárního zdroje již zanikl, nebo není znám, může tuto kontrolu provést odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího stacionárního zdroje (stejný způsob spalování, stejná konstrukce zdroje).

Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory České republiky je zveřejňován Hospodářskou komorou České republiky na internetových stránkách:

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

 Upozornění:

Tato kontrola dle zákona o ochraně ovzduší nemá nic společného s vyhláškou č. 34/2016 Sb., podle které se provádí čištění, kontrola a revize spalinových cest.

 

Ing. Zuzana Sáňková, referent odboru výstavby a životního prostředí

zdroj: Obecní úřad s rozšířenou působností v Orlové


Lokální topeniště

 

Tato problematika se týká všech domácností a rodinných domů, které mají kotel na tuhá paliva (uhlí, koks, dřevo) a tento kotel je napojený na teplovodní systém ústředního vytápění.


Dostatečně závažným důvodem, proč se lokálními topeništi zabývat právě zde a nyní, jsou také zákonné požadavky na provoz lokálních topenišť, vzešlé z nové právní úpravy na úseku ochrany ovzduší od roku 2012. Ještě donedávna platná legislativa řešila oblast malých zdrojů velmi benevolentně, jen v minimálním rozsahu a samotný provoz zdrojů nebyl prakticky vůbec kontrolovatelný.

Vzhledem k významným problémům České republiky s kvalitou ovzduší, a to především ve vztahu ke znečištění tuhými znečišťujícími látkami, řeší nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, problematiku menších zdrojů (lokálních topenišť) daleko striktněji. Podle tohoto zákona budou muset od roku 2022 kotle na pevná paliva (uhlí, koks, dřevo, biomasa)  o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy, od roku 2014 pak kotle 1. a 2. emisní třídy nebudou uváděny na trh. Zákon vyžaduje, aby byly provozovány pouze kotle, které plní stanovené přísné emisní parametry. Zákon nově zavádí také pravidelné kontroly kotlů (povinnost se týká kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nad 10 kW), které budou probíhat jednou za dva roky a bude je provádět odborně způsobilá osoba. Tuto kontrolu si musejí občané zajistit sami nejpozději do 31.12.2016

Zákon sice nedává úředníkům pravomoc přímo vstupovat do domu a bytů kvůli kontrole způsobu vytápění, vybavuje je nicméně restriktivními nástroji k nápravě nezákonných stavů počínaje uložením nápravných opatření, finančními postihy a konče zastavením provozu zdroje. Moravskoslezský kraj současně prostřednictvím zákonodárné iniciativy podniká aktivní kroky k zajištění možnosti kontroly domácích topenišť.

/zdroj http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/proc-resit-kotle/

Odkazy na související stránky: