Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Sebastian Sobotík - slavnostní zápis dne 12.9.2020

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 47
TÝDEN: 1322
CELKEM: 1739250

Obsah

Pálení dřeva a rostlinného materiálu občany

Jarní, letní i podzimní období na našich polích a zahradách je spojeno kromě příjemných okamžiků i s problémem likvidace rostlinné hmoty, ať už se jedná o pokosenou trávu, plevel z pletí záhonů, spadlého listí nebo dřevní hmotu z ošetření dřevin.
Vzniká množství rostlinného odpadu, který je nutno likvidovat v souladu s platnými právními předpisy. Připomínáme tedy zásady, kterými je nutno se řídit.
Podle ustanovení § 3, odst. 5, zákona č. 86 /2002 Sb. o ovzduší v platném znění, spalovat v otevřených ohništích, krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze pouze dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem. Uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.
Tolik znění zákona o ovzduší.
 V praxi však zcela určitě nelze zabezpečit např. u listí, natí či pokosené trávy absolutní suchost tohoto rostlinného materiálu tak, aby se při jeho pálení vyskytlo jen minimální zadýmení. Převážně při spalování nedokonale usušeného rostlinného materiálu je výsledným efektem dusivý kouř obsahující širokou škálu velmi nebezpečných látek, linoucí se do širokého okolí, který může být důkazem toho, že je spalován jiný než suchý rostlinný materiál, což může být posuzováno jako porušení výše uvedeného zákonného ustanovení a ve správním řízení může být uložena pokuta ve výši od 500 Kč do 150 000 Kč. Rostlinný odpad je tedy možno spalovat v otevřených ohništích jen zcela suchý a přitom je vždy povinnost toho, kdo pálení provádí, respektovat ustanovení § 127 občanského zákoníku tak, aby spoluobčané nebyli obtěžováni kouřem nad míru přiměřenou místním poměrům (převážně se jedná o spalování o víkendech, v horkém bezvětrném počasí, při inverzi apod.).
Upozorňujeme, že způsob likvidace rostlinného odpadu je upraven obecně závaznou vyhláškou obce o nakládání s komunálním odpadem následujícím způsobem.
Rostlinný odpad lze buď kompostovat (nebo jinak využít) na vlastním pozemku, nebo jej uložit do sběrného dvoru odpadů, odkud je odvážen do kompostárny provozovanou společností DEPOS Horní Suchá a.s.
Občané ve vybraných lokalitách města mohou využít mobilního sběru biologicky rozložitelného materiálu.
Závěrem je nutno dodat, že nakládání s odpady včetně rostlinného je ve městě Petřvald upraveno tak, že občané mají možnost vybrat si takový způsob jeho likvidace, který je v souladu s platnými právními předpisy a který nebude obtěžovat své spoluobčany a zhoršovat životní prostředí .

Ing. V. Křístková, odbor výstavby a ŽP