Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 114
TÝDEN: 2272
CELKEM: 1714276

Obsah

Program na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů.

(aktualizace 13.7.2020)

Město Petřvald v návaznosti na „Kotlíkové dotace“ poskytované z rozpočtu Moravskoslezského kraje vyhlásilo na konci roku Program na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů.

Program byl schválen zastupitelstvem města dne 11.12.2019 a je vyhlášen ode dne 12.12.2019.

Podávání žádosti o návratné finanční výpomoci za podmínek uvedených v Programu probíhá

od 13.1.2020 do 31.5.2021.

Maximální výše návratné finanční výpomoci činí:

  • 200.000,- Kčv případě, že novým nízkoemisním zdrojem je tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu nebo kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním;
  • 150.000,- Kč v případě, že novým nízkoemisním zdrojem je plynový kondenzační kotel.

Do června 2020 byly zastupitelstvem Města Petřvald projednány žádosti těch občanů, jejichž pořadové číslo žádosti o kotlíkovou dotaci bylo v rozpětí od č. 1 do  č. 3471.

Dle informace Moravskoslezského kraje, projednala rada kraje zapojení dalších finančních prostředků do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“. Od data 23.6.2020 byla ze strany Moravskoslezského kraje zahájena příprava Smluv o poskytnutí dotace pro projekty od pořadového čísla 3471 do čísla 8060.

 

Je-li pořadové číslo Vámi předložené žádosti o kotlíkovou dotaci v rozpětí 3471 – 8060, je nyní možné předložit žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci („kotlíkové půjčky“) na Městský úřad Petřvald, a to za předpokladu předložení žádosti o kotlíkovou půjčku včetně požadovaných příloh. Jednou z těchto příloh je i Smlouva o poskytnutí dotace, a to i v nepodepsané kopii.

 

 

(smlouvu o poskytnutí NFV NEVYPLŇUJTE)

Příjemcům kotlíkové půjčky, kteří již mají výměnu zrealizovánu a mají předložené závěrečné vyúčtování Moravskoslezskému kraji, připomínáme povinnost předložit kopii tohoto vyúčtování v plném rozsahu do 10 dní ode dne okamžiku jeho předložení Moravskoslezskému kraji i Městu Petřvald !

 

 

Činnost kotlíkového specialisty pro Město Petřvald

Město Petřvald po projednání v Radě města uzavřelo smlouvu se společností PROENVAS s.r.o., Ostrava – Slezská Ostrava o poskytování poradenských a konzultačních služeb k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí a realizace adaptačních projektů reagujících na změnu klimatu ve městě Petřvald v rámci dotačního programu MŽP ČR na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech dle podmínek dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.“  
Prostřednictvím níže uvedeného „kotlíkového specialisty“  bude společnost PROENVAS s.r.o.  bezplatně poskytovat naším občanům poradenství a pomoc při vyplňování žádosti a následně při přípravě smlouvy o zápůjčce finančních prostředků na realizaci výměny nevyhovujícího kotle (Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci).  

Služby budou občanům města poskytovány v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Kotlíkový specialista – kontakt:
Ing. Jana Drobilová
Tel. 604 729 015
E-mail: drobilova@proenvas.cz