Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 10
DNES: 597
TÝDEN: 2633
CELKEM: 1645420

Obsah

Program na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů.

 

Město Petřvald v návaznosti na „Kotlíkové dotace“ poskytované z rozpočtu Moravskoslezského kraje připravilo Program na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů.

Program byl schválen Zastupitelstvem města dne 11. 12. 2019 a je vyhlášen ode dne 12. 12. 2019.

Podávání žádosti o návratné finanční výpomoci za podmínek uvedených v Programu bude probíhat

od 13. 1. 2020 do 31. 5. 2021

Prioritně budou uspokojováni občané, kteří v průběhu I. pololetí 2019 projevili předběžný zájem o poskytnutí návratné finanční výpomoci a jsou zařazeni do seznamu vlastníků rodinných domů vedeného městem Petřvald. O dodatečném zařazení do Seznamu bude rozhodovat město Petřvald dle finančních možností. Poskytování návratných finančních výpomocí je podmíněno obdržením finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR, o které má město Petřvald zažádáno.

Maximální výše návratné finanční výpomoci činí:

  • 200.000,- Kč v případě, že novým nízkoemisním zdrojem je tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu nebo kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním;
  • 150.000,- Kč v případě, že novým nízkoemisním zdrojem je plynový kondenzační kotel.

 

Občanům bude poskytována podpora na předfinancování výdajů projektu, a to ve výši odpovídající celkové předpokládané ceně projektu uvedené v žádosti podané na Moravskoslezský kraj. V případě, že předpokládané způsobilé výdaje jsou vyšší, než byly uvedeny v žádosti MSK, doloží občan tuto skutečnost rozpočtem s detailním rozpisem dílčích položek rozpočtu v rozsahu způsobilých výdajů.

Způsobilými výdaji jsou výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem návratné finanční výpomoci, jimiž jsou:

  1. stavební práce, dodávky a služby spojené s pořízením kotle na biomasu včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
  2. stavební práce, dodávky a služby spojené s pořízením tepelného čerpadla,
  3. stavební práce, dodávky a služby spojené s pořízením plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
  4. stavební práce, dodávky a služby spojené s pořízením nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na pořízení nového zdroje tepla pro vytápění,
  5. zkoušky nebo atesty související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
  6. projektová dokumentace. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti o poskytnutí dotace.

 

Důležité upozornění!

Výdaje na realizaci výměny kotlů mohou být realizovány v období od 6. 2. 2019 do 30. 6. 2021. Je však důležité, aby výdaje nebyly plně uhrazeny před datem vyhlášení Programu na poskytnutí návratné finančních výpomoci městem Petřvald, tzn. před 12. 12. 2019.

 

Činnost kotlíkového specialisty pro Město Petřvald

Město Petřvald po projednání v Radě města uzavřelo smlouvu se společností PROENVAS s.r.o., Ostrava – Slezská Ostrava o poskytování poradenských a konzultačních služeb k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí a realizace adaptačních projektů reagujících na změnu klimatu ve městě Petřvald v rámci dotačního programu MŽP ČR na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech dle podmínek dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.“  
Prostřednictvím níže uvedeného „kotlíkového specialisty“  bude společnost PROENVAS s.r.o.  bezplatně poskytovat naším občanům poradenství a pomoc při vyplňování žádosti a následně při přípravě smlouvy o zápůjčce finančních prostředků na realizaci výměny nevyhovujícího kotle (Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci).  

Služby budou občanům města poskytovány v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Kotlíkový specialista – kontakt:
Ing. Jana Drobilová
Tel. 604 729 015
E-mail: drobilova@proenvas.cz