Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 10
DNES: 246
TÝDEN: 2404
CELKEM: 1714408

Obsah

Jak nakládat s odpadem v době ohrožení nákazou coronaviru

Informace pro podnikající fyzické a právnické osoby

Pokud ve svém podnikání produkujete odpady, jste povinni zajistit jejich vytřídění a odvoz.

Bez smlouvy s městem je však nelze odkládat do běžných popelnic.
 

Povinnost třídit a zajistit odvoz odpadu se týká i firem a živnostníků. Pokud během své činnosti produkujete odpad, musíte si zajistit vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství, nebo se zapojit na základě smlouvy do obecního systému.
 

Jestliže si živnostník vybere vlastního dodavatele, musí nejprve sám vytřídit z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (papír, plasty, sklo apod.) a zbytek zařadit mezi směsný odpad. Dodavatel pak na základě smlouvy zajistí další naložení s vytříděným a směsným odpadem.


V případě, že se jako podnikatel zapojíte do obecního systému, musíte odpady třídit a zařazovat dle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí a platit cenu stanovenou obcí za užívání systému.


Město Petřvald stanovilo ceny za odvoz komunálního a tříděného odpadu, který produkují podnikající fyzické a právnické osoby:
 

komunální odpad:
1 970 Kč /1 rok/    110 l (120 l) nádoba s četností svozu l x týdně
8 840 Kč /l  rok/  1100 l nádoba s četností svozu l x týdně

vytříděné odpady:
svoz plastové nádoby na vytříděné složky z komunálního odpadu /plast, sklo, papír/
  500 Kč /1 rok/   110 l (120 l) nádoba s četností svozu 1 x měsíčně
1000 Kč /1 rok/   240 l nádoba s četností svozu 1 x měsíčně  
2210 Kč /1 rok/   1100 l nádoba s četností svozu 1 x měsíčně.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kontejnery na komunální odpad a na tříděný odpad (plast, papír, sklo), které jsou rozmístěné na území města Petřvaldu, jsou určeny k třídění odpadu nepodnikajícími fyzickými osobami - občany města. Podnikající fyzické osoby a právnické osoby nesmí do těchto kontejnerů odpad odkládat.


Vzhledem k tomu, že město Petřvald vynakládá nemalé finanční prostředky na odvoz odpadů a jeho skládkování, žádáme podnikající fyzické osoby a právnické osoby, které nemají vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství, aby se zapojili do systému odpadového hospodářství města Petřvaldu a uzavřeli s městem Petřvald smlouvu.


Každý podnikatel musí sám na své náklady zabezpečit a zajistit plnění všech povinností dle zákona, tedy i třídění odpadu a jeho řádné využití nebo zneškodnění. Pokud by podnikatel používal resp. zneužíval systému města, město může takovému původci uložit pokutu.
 

Odbor výstavby a životního prostředí