Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Informace o odpadovém hospodářství města za rok 2022

Informace o odpadovém hospodářství města za rok 2022


V loňském roce jsme třídili plasty a papír přímo v  domácnostech do zapůjčených nádob s kapacitou 240 l. Nádoby na tříděný odpad jsou vyváženy svozovou firmou 1x za měsíc. 
Velké kontejnery na plasty a papír zůstaly pouze u bytových domů, škol a na sběrných místech. Podnikatelé jsou povinni nadále individuálně dokládat způsob nakládání s odpady.
Třídění a svoz skla probíhá stávajícím způsobem zelených 1100 l kontejnerů. Textil lze odkládat do kontejnerů na textil o objemu 2,5 m3, kterých je 7.
Tímto opatřením chceme vytřídit více odpadu, který bude dále využit jako surovina, a současně chceme snížit tonáž směsného komunálního odpadu, který je vyvážen na skládku. 

Přehled vyprodukovaného komunálního odpadu města v roce 2022
a) Papír:           198,075 t
b) Plast:              118,92 t
c) Sklo:              76,37 t
d) Objemný odpad:       439,31 t
e) Bioodpad ze zahrad a domácností: 1 111,66 t    
f) Směsný komunální odpad:    1457, 300 t (tj. 197 kg na 1 obyvatele) 

pozn. počet obyvatel města Petřvaldu k 1. 1.2022 dle vyhl. 313/2021 Sb. - 7 396 obyv.