Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Místní poplatek za odpad

Poplatek na rok 2024 

V roce 2024 zůstává sazba poplatku pro občany ve stejné výši jako v roce 2023. 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek za odpad“) je zaveden Obecně závaznou vyhláškou města Petřvald č. 2/2021. 

  • Opět nebudou před splatností zasílány upozorňující složenky.
  • Poplatek je splatný do 30. 6. 2024.
  • Číslo účtu pro platby poplatku je 19 – 1721679329/0800.

Každý poplatník má přidělen variabilní symbol, který je platný po celou dobu trvání poplatku. V případě, že chcete provést úhradu bankovním převodem a variabilní symboly nedohledáte z předešlých let, vyžádejte si je na emailu: gojova@petrvald-mesto.cz, popř. na tel. 596 542 925. V případě, že neuvedete variabilní symboly, může se stát, že platba nebude spárována správně nebo Vám bude vrácena zpět na účet. Pokud chcete provést úhradu přímo na pokladně městského úřadu, stačí nahlásit číslo popisné a jména osob, za které chcete zaplatit. Na pokladně lze platit i platební kartou.

Sazby poplatků pro podnikatele dle čl. 7  OZV 01/2021 - Sazby platné od 1.1.2024 

Vlastním aktivním přístupem ke správnému třídění a odkládání komunálního odpadu může každý přispět nejen ke zlepšení životního prostředí, ale také ke snížení celkových nákladů na nakládání a likvidaci komunálních odpadů v našem městě.

 

Zásadní změny od roku 2022

1.  sazba poplatku se zvyšuje na částku 840,- Kč/osobu/rok

2.  poplatek je splatný do 30. 6. příslušného kalendářního roku

3.  již nebudou před splatností zasílány složenky

To znamená pro fyzickou osobu přihlášenou ve městě je částka 840,- Kč na osobu a rok a pro vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, je částka 840,- Kč za nemovitost a rok.

Osoby, které nemohou tuto částku uhradit najednou, si ji mohou rozdělit na několik splátek, ale celková cena musí být uhrazena do 30.6.
Domácnosti, kde je více členů, teď již nebudou posílat za každou osobu část, ale zaplatí například v lednu celou částku za jednu osobu, pak v únoru za druhou osobu, v březnu za třetí osobu a tak postupně, ale opět musí být do 30. 6. uhrazeno za všechny osoby.

Každý poplatník má přidělen variabilní symbol, který je platný po celou dobu trvání poplatku. V případě, že chcete provést úhradu bankovním převodem a variabilní symboly nedohledáte z předešlých let, vyžádejte si je na emailu: gojova@petrvald-mesto.cz, popř. na tel. 596 542 925.

Pokud chcete provést úhradu přímo na pokladně městského úřadu, stačí nahlásit číslo popisné a jména osob, za které chcete zaplatit. Na pokladně městského úřadu lze platit i platební kartou.

Platby prostřednictvím SIPO se zatím nemění, splátky a splatnosti zůstanou nastaveny stejně jako v předešlých letech, pouze se změní výše částky.

Vzhledem k navýšení částky prosíme o kontrolu nastavené výše limitu v případě úhrady SIPO prostřednictvím bankovního převodu.

 

Poplatek za odpad je možné hradit těmito způsoby:

1.  bankovním převodem (číslo účtu pro platby poplatku je 19 – 1721679329/0800)

2. prostřednictvím SIPO (v případě, že ještě nemáte platby formou SIPO nastavené, je nutné zaslat nám kopii platebního dokladu SIPO)

3. hotově nebo bezhotovostně (platební kartou) na pokladně městského úřadu v Petřvaldě, v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 hod.

Od poplatku jsou osvobozeny děti do 4 let věku. Poplatek začínají rodiče (zákonní zástupci) platit v měsíci, ve kterém dítě dovrší 4 roky. Dále jsou, mimo jiné, osvobozené i nezletilé děti do 18-ti let věku, které jsou držiteli průkazu ZTP/P (3. stupeň) – nutno doložit průkaz ZTP/P.

Znovu upozorňujeme, že již nebudou zasílány složenky.

Pokud nám poskytnete vaši emailovou adresu a v průběhu roku zjistíme, že máte nějaký nedoplatek, budeme vás touto cestou informovat.

Veškeré informace týkající se výše uvedených poplatků je možno získat v kanceláři č. 313 Městského úřadu v Petřvaldě: Radana Gojová, tel. 596 542 925, gojova@petrvald-mesto.cz

Radana Gojová, referent finančního odboru