Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 397
TÝDEN: 1070
CELKEM: 1735757

Obsah

 

logo eu

 

Program partnerské spolupráce obce Jasienica a města Petřvald pro období
2007 – 2013

ervez znakjas znakm

Mise Programu

 

Program partnerské spolupráce obce Jasienica a města Petřvald pro období 2007 – 2013 je výsledkem analýzy možností spolupráce obce Jasienica a města Petřvald. Hlavním cílem Programu je rozvoj partnerské transhraniční spolupráce, jenž je vedena s přihlédnutím k pravidlům vyváženého rozvoje a efektivního využití potenciálů, jak rovněž i budování struktur spolupráce různých subjektů společenského a hospodářského života za účelem zvyšování úrovně života obyvatel obou území. Hlavní cíl bude dosažen tehdy, když budou uskutečňovány společné aktivity obou území v rámci 8. klíčových oblastí (priorit), které navazují na tématiku zastoupenou euroregionálními pracovními skupinami:

 

I. Turistika.
II. Sport.
III. Kultura.
IV. Podnikání.
V. Vzdělávání a spolupráce škol, nevládní organizace.
VI. Transport a překračování hranic.
VII. Ochrana prostředí.
VIII. Krizové řízení.

 

Výše uvedené priority budou realizovány skrze regulační, rozhodující a zavedené činnosti, kterých se ujmou odpovědné orgány obou partnerských území, jak rovněž i jiné subjekty společensko-hospodářského života. Dosažení těchto záměrů vyžaduje realizaci strategických a operačních cílů a taky spojených s nimi zásadních záměrů charakteristických pro projekt.

 

Úvod
 

Mezinárodní spolupráce je jednou z nejdůležitějších oblastí zájmu Evropské unie, obzvláště co se týče regionální úrovně, protože vede k harmonickému rozvoji celého Společenství a přispívá tak k nivelizování rozdílů v oblasti společensko – hospodářského rozvoje. V rámci regionální spolupráce se Evropská unie zaměřuje na euroregiony, které podporují činnosti, jenž se týkají řešení specifických problémů, které se vyskytují v přihraničních oblastech, mimo jiné: každodenní kyvadlový pohyb obyvatel; nutnost rozšíření místní infrastruktury tak, aby měla široký dosah; problémy týkající se obchodních omezení; slabý rozvoj, jenž je způsoben periferní polohou; problémy ochrany prostředí či potřeba odstraňování kulturních bariér. Transhraniční spolupráce v rámci euroregionu vede kromě toho i k zániku hranic, které donedávna rozdělovaly jednotlivá území a přispívá tak k vytváření „mostů“ mezi sousedícími státy a díky tomu vytváří další etapu výstavby integrované Evropy.
Dobrým příkladem transhraniční spolupráce v rámci euroregionálních struktur je obec Jasienica a město Petřvald v Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Tato území od roku 2003 přijímají společné záměry, jenž se týkají kultury. Jejich spolupráce má své kořeny v prvních transhraničních projektech realizovaných z prostředků Programu přihraniční spolupráce Phare CBC. Výhody, jaké doposud přinesly a taky dobré vzájemné vztahy partnerů zapříčinily, že zástupci těchto území rozhodli o rozšíření oblasti společných aktivit o turistiku a jiné oblasti života. Tomuto má napomoci příprava programu společných činností.
Cílem této práce je představení Programu partnerské spolupráce obce Jasienica – města Petřvald pro období 2007-2013 založeného na analýze možností spolupráce obou území.
Částečné znalecké analýze byly podrobeny strategické dokumenty (národní, transhraniční, regionální a místní) a taky právní podmínky, jenž mají zásadní význam z hlediska plánování a realizování společných činností skrze obě jednotky územní samosprávy. V rámci další práce nad dokumentem je předvídáno rozšíření jeho analytické části o návrhy vyplývající ze zjištění prováděných se zástupci úřadů a taky s místní společností obou území. Kromě toho Program bude doplněn o dodatečné předpoklady, které vzhledem k částečné analýze nebyly definovány. Teprve tehdy bude možno stanovit konkrétní operace ve formě karet projektům přijatelných pro realizaci, jak rovněž i zavedení návrhů.
Tato práce bezprostředně navazuje na následující dokumenty: Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015; Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013; Strategie regionálního rozvoje České republiky; Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013; Strategia rozwoju pogranicza polsko-czeskiego; Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego – część polska; INTERTURISM – Wspólna strategia rozwoju turystyki w Beskidzie Śląskim i Śląskomorawskim; Koncepcja strategii działalności Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko 2007-2013; Koncepcja funkcjonowania transgranicznego systemu współpracy sieciowej INFOREG w Euroregionie Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko; Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020; Strategia Rozwoju Śląska Cieszyńskiego 2001-2016; Program rozvoje Moravskoslezského kraje pro období 2005-2008 – Vize, strategické cíle, opatření; Strategia rozwoju powiatu bielskiego do 2015 roku; Strategia rozwoju gminy Jasienica; Návrh zadání územního plánu Petřvaldu – příloha č. 1 - Regulační podmínky využití funkčních zón; Návrh zadání územního plánu Petřvaldu – příloha č. 2 - Veřejně prospěšné stavby.