Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Nevyvezené žluté nádoby na plast v lokalitě „Nová dědina“ budou vyvezeny v pondělí 27.9.2021.

Úřední den 27.9.2021 (pondělí) se přesouvá na 30.9.2021 (čtvrtek) s úředními hodinami od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 17.00.

Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: referent odboru výstavby a životního prostředí.

 

"Jak to vidím já - kulturní dům" - reakce starosty.

-

Reakce starosty na článek Petřvaldských novin : "Jak to vidím já - kulturní dům"

 

Kulturní dům města Petřvald (reakce na článek p. Hečka v PN č. 8/2017)

Co člověk to úhel pohledu, bez ohledu na to jestli se jedná o starostu, člena zastupitelstva nebo kteréhokoli občana našeho města.

V posledních letech se město opravdu snaží, aby Kulturní dům byl důstojným stánkem pro kulturu ve městě a ne pouze starou budovou, poplatnou své době, s nevyhovujícím vybavením a zázemím.  Snahou už minulého vedení města bylo postupně zmodernizovat a přizpůsobit stávající kulturní dům požadavkům dnešní doby, což znamená nemalé finanční náklady, které se ovšem (z mého pohledu) již na vzhledu a funkčnosti kulturního domu projevily.

Za posledních 6 let realizovalo město ve společenské části KD tyto větší opravy nebo investice:

- modernizace scénického osvětlení sálu a pódia (dotace mikroprojektu Česko-Polsko)

- modernizace ozvučení velkého sálu (dotace mikroprojektu Česko-Polsko)

- rekonstrukce šatny ve vestibulu

- rekonstrukce sociálního zařízení v 1.NP a 2.NP

- opravy a renovace parket na balkóně i ve velkém sále

- realizace nových stropních omítek ve všech veřejných prostorech KD (nutnost po pádu omítky)

- výměna povrchů (žula) v prostorách hlavního vstupu a schodiště

- výměna vstupních dveří do KD a všech interiérových dveří

- řešení havarijního stavu venkovní omítky na budovách D+E (následovalo zpracování PD na zateplení)

- výměna zastínění velkého sálu

- výměna části opon na jevišti

- nákup 30 ks stolů a 250 ks židlí do nového sálu (dotace mikroprojektu Česko-Polsko)

- nákup 20 ks skládacích stolů a 60 ks stohovatelných židlí do banketek

- rekonstrukce baru ve velkém sále včetně jeho vybavení

V letošním roce byla aktuálně ukončena úprava vytápění v KD, tak že došlo k decentralizaci vytápění na jednotlivé části (velký sál, banketky, restaurace, nebytové prostory) a je dokončováno zateplení celého kulturního domu na což se podařilo získat dotace z OPŽP.  Obě tyto akce budou pro město znamenat nemalé úspory na energiích.

 

Město nezapomíná ani na prostory restaurace, které pronajímá a kde byly realizovány tyto opravy a investiční akce:

- vybudování bezbariérového soc. zařízení (dotace mikroprojektu Česko-Polsko)

- rekonstrukce vodovodního potrubí v prostorách kuchyně a restaurace

- vybudování zázemí pro personál restaurace (šatna a sprcha)

- výměna stropních omítek a osvětlení v restauraci včetně výmalby

- výměna okna v restauraci a vybudování bočních vstupních dveří

- rekonstrukce baru v restauraci

- vybudování kanceláře v prostorách restaurace

Letos byl, v rámci úpravy vytápění, instalován pro samostatné vytápění restaurace plynový kotel a zásobníkový ohřívač vody. Což společně se zateplením přinese nájemci restaurace úspory na energiích.

Při realizaci zateplení byly do kuchyně instalovány nové vstupní dveře včetně síta a na náklady města byla na fasádu umístěna anténa pro příjem televizního signálu v restauraci.  Součástí realizace zateplení je rovněž vybudování nové venkovní terasy.

Všechny tyto opravy a investice byly v restauraci provedeny na náklady města, bez jakéhokoliv zásahu do výše nájmu, která již od počátku nájemního vztahu (od března 2009) činí 5000,- Kč/měsíčně.

V této částce za pronájem je zahrnut nájem veškerého zařízení a vybavení restaurace KD, které  nájemce využívá a opotřebovává. Pro příklad uvádím, že pouze oprava kuchyňské myčky stála v letošním roce město 12 559,- Kč.

 

Z výše uvedených položek je zřejmé, že město, zcela logicky a jako správný hospodář, přistoupilo k úpravě cen za pronájem prostor a vybavení kulturního domu, které byly schváleny v roce 2009.

Pro srovnání uvádím původní ceny i nově schválený ceník, který RM schválila 9.11.2016, a který i ve své nové podobě patří k nejlevnějším pronájmům kulturního domu (bylo srovnáváno s pronájmy v okolních obcích):

 

Původní nájem od roku 2009 :

velký sál                                              400,- Kč/hod.

banketka velká                                100,- Kč/hod.

banketka malá                                 50,- Kč/hod.

 

Nové zásady pro pronájem od 11/2016:

 

1) Výše nájemného je stanovena různě pro různé kategorie akcí. Pro účely stanovení výše nájemného jsou akce rozděleny do těchto kategorií:

          1. Kategorie A: školení, schůze, přednášky, kulturní představení a akce pro veřejnost

          2. Kategorie B: plesy, zábavy, diskotéky, večírky a jiné podobné akce

          3. Kategorie C: soukromé akce (svatby, narozeniny, apod. )

 

2) Výše hodinového nájemného bez DPH pro jednotlivé prostory:

Kategorie akce:

Místnost

A

B

B

C

 

 

 

prosinec-březen

duben-listopad

 

 

Sál s jevištěm

400

550

520

450

Hod. sazba

Balkón

 

150

200

170

150

Hod. sazba

Bar s vybavením

150

200

150

150

Hod. sazba

Malá banketka

150

150

150

150

Hod. sazba

Velká banketka

200

200

200

200

Hod. sazba

Sazba v případě nájmu celého KD

1050

1300

1190

1100

Hod. sazba

 

 

K ceně za nájem prostor (dle výše uvedené tabulky) je pak připočítáván ještě jednorázový poplatek za úklid prostor (podle toho zda se jedná o pronájem některé z banketek (200,- Kč), velkého sálu nebo celého kulturního domu (500 Kč).

Jednorázová je rovněž platba za šatnu (100,- Kč) a za přípravu prostor (150,- Kč) – víz. tabulka níže.

 V zásadách je rovněž uvedeno, že rada města může posoudit cenu za pronájem (na základě žádosti) individuálně.

A také se tak již stalo právě v případě bývalého správce pana Hečka, kdy mu RM, na pořádání jeho komerční akce – plesu dne 11.2.2017, odpustila 50 %  ceny nájmu (usn.RM č.43/253 písm g) ze dne 7.2.2017).

Místnost

A

B

B

C

 

 

 

prosinec-březen

duben-listopad

 

 

Šatna

100

100

100

100

Pevná sazba

Příprava prostor

150

150

150

150

Pevná sazba

Úklid prostor

500

500

500

500

Pevná sazba

Úklid banketek

200

200

200

200

Pevná sazba

 

Dle dalších požadavků nájemce jsou pak zpoplatněny pronájmy tohoto zařízení:

Sazby za pronájem vybavení a zařízení bez DPH jsou stanoveny takto:

ubrus:  18,-Kč/1 ks

reflektory vč. obsluhy: 50,-Kč/1 hod.

zvuková aparatura vč. obsluhy: 50,-Kč/1 hod.

dataprojektor + plátno: 50,-Kč/1 hod.

Ceny za ubrusy, úklid a zapůjčení aparatury byly nájemci hrazeny vždy (i za působení původního správce KD p. Hečka) s tím rozdílem, že tyto režijní náklady byly nájemci fakturovány přímo firmou pana Hečka a takto získané finance byly jeho příjmem.

V mnoha případech, především u neziskových organizací a spolků, kterým p. Hečko režijní náklady za pořádané akce účtoval, pak byla na město doručena žádost, kdy tyto organizace žádaly město o dotaci na pokrytí režijních nákladů. Takže tvrzení, že za minulého správce byla příprava a úklid v režii správce a město to nestálo ani korunu, je zcela nepravdivé.

 

 

 Dále pak bylo v zásadách stanoveno, komu je nájem poskytován zdarma nebo je snížena cena:

1) Bezplatný pronájem je poskytován pro akce, které pořádají příspěvkové organizace města. Těmto organizacím je poskytováno rovněž zdarma vybavení.

2) Politickým stranám a hnutím zastoupeným Zastupitelstvu města Petřvald je zdarma poskytován nájem banketek v rozsahu max. 2 hod. měsíčně. (usnesení rady města č. 25/124 bod w), ze dne 10.2.2016).

3) Neziskovým organizacím působícím na území města Petřvald je cena za nájem i sazby za pronájem vybavení a zařízení účtována ve výši 50% platného ceníku.

Tolik tedy k změně cen za pronájem.

 

Dále bych rád uvedl na pravou míru důvody, proč rada města schválila  změnu způsobu provozování společenské části  kulturního domu (k 1.11.2016).

 

1.            Dlouhodobě byl v kulturním době řešen problém s pronájmy v případech, kdy si nájemce chtěl zajišťovat ve vlastní režii také občerstvení a provoz baru ve velkém sále. Vzhledem k tomu, že nájemce restaurace a současně správce KD měl v baru ve velkém sále své vybavení, nádobí a využíval tento bar pro své potřeby (bez placení nájmu), nebylo to možné.

Město se tedy rozhodlo po provedení rekonstrukce baru ho vybavit vlastním nádobím a spotřebiči, které jsou součástí pronájmu a nájemce si tedy může zvolit způsob, jakým si chce na své akci zajišťovat občerstvení.

2.            Dalším problémem bylo dlouhodobé využívání společenské části KD a všech jeho prostor (baru, šatny, vestibulu, skladů, rozvodny) nájemcem (a současně správcem) jako skladovacích prostor pro své podnikání, osobní potřebu i hudební činnost. Opakovaně byl v minulých letech upozorňován na nápravu tohoto stavu a jak je vidět na fotografiích (pořízených za působení pana Hečka jako správce) většinou bez úspěchu.

3.            S využívám kulturního domu, jako skladovacích prostor souvisí také to, že na náklady města měl pan správce v prostorách společenské části (tedy v té, kterou neměl nikdy pronajatou a za níž neplatil nájem ani energie) zapojeny minimálně 4 lednice s potravinami pro své restaurace (viz. fotografie).

4.            V neposlední řadě byl důvodem pro změnu způsobu provozování KD, nedostatečně průkazný systém pronájmů, kdy jen pan správce měl přehled komu a za kolik prostory města pronajímá.

 

V současné době, od 1.11.2016, začalo město (na základě rozhodnutí rady města,  provozovat kulturní dům vlastními zaměstnanci a správcem  byl ustanoven p. Kamil Szlauer, zaměstnanec střediska údržby, který má na starosti jak provoz, tak řešení pronájmů. Pro nájemce byl připraven jednoduchý formulář (1 stránka A4), který mají k dispozici jak na www stránkách města, tak u správce. Po potvrzení rezervace, kterou je možno poslat e-mailem nebo doručit osobně, pak správce uzavře s nájemcem závaznou objednávku, která sice čítá 4 stránky, ale nájemce pouze vypíše své údaje a následně ji podepíše. V závazné objednávce, která má formu smlouvy, jsou uvedeny podmínky pronájmu, které jsou ochranou městského majetku. Takto se chová každý správný hospodář, kterému je svěřen majetek města, a který za něho nese odpovědnost. Je to běžný standard a naprosto tedy nechápu pana zastupitele Hečka, že se nad tímto pozastavuje. Pronájem „na dobré slovo“ si snad může dovolit podnikatel, ale nikdy veřejnosprávní subjekt, kterým město je.  A myslím, že ani žádný podnikatel by, v dnešní době již takto lehkovážně se svým majetkem nenakládal. Stanovení si podmínek pronájmu považuji za naprostý základ.  Stejně jako předání před zahájením akce a kontrola a převzetí po ukončení akce.

Všechny tyto činnosti provádí p. Szlauer, jedná s nájemci, je jim nápomocen při vypisování formulářů a společně řešíme požadavky nájemců. Pan Szlauer, protože je velmi zručný, také okamžitě řeší drobné opravy a údržbu a další záležitosti provozu KD. Úklid KD byl vyřešen zvýšením pracovního  úvazku  jedné z uklízeček pracujících v budově radnice o 4 hod. Toto řešení se postupem času jeví jako vyhovující a správce se přímo s konkrétními pracovnicemi domlouvá na nutnosti úklidu před a po jednotlivých akcích.

Rád bych podotkl, že v kulturním domě je čisto a spolupráce nového správce s úklidem a ostatními odpovědnými zaměstnanci je, po půl roce fungování, na velmi dobré úrovni.

K využívání dalších zaměstnanců střediska údržby bych jen podotkl, že byli využívání pro potřeby pořádání kulturních akcí vždy (není to žádná novinka), např. pro ozvučení větších akcí, výzdobu sálu a větší opravy a větší úklid. To by však bývalý pan správce mohl vědět, protože je nejednou využil i pro opravy ve svém pronajatém prostoru i přesto, že má v nájemní smlouvě, že si opravy do 5.000,- Kč řeší a hradí sám.

 

Ještě k tomu, komu či případně čemu má Kulturní dům města Petřvald sloužit.

Domnívám se, že kulturní dům v každém městě či obci by měl sloužit především pro konání kulturních akcí. Přednostně pak kulturních akcí, které jsou pořádány pro občany městem, působícími spolky a neziskovými organizacemi, školami a školkami. Jako takový nemůže být nikdy ziskový, protože účel, pro který byl stavěn, není ryze komerční, ale kulturně-společenský.

Až v druhé řadě by měl být, a je to tak u všech kulturních domů, pronájem pro komerční účely. Je jen na majiteli, kterým je město, za jakých podmínek a za kolik bude kulturní dům pronajímat.

Domnívám se, že současné podmínky za jakých Město Petřvald svůj Kulturní dům provozuje, jsou vstřícné jak z hlediska výše poplatků za pronájmy, tak podmínek, které jsou výhodné pro nájemce i pro město.

 

Pro úplnost bych rád uvedl příjmy z pronájmu za působení bývalého správce:

2011                      81.660,- Kč (prodejní akce v sále)

2012                      67 320,- Kč (prodejní akce v sále) od roku 2013 RM tyto prodejní akce zakázala

2013                      37.268,- Kč

2014                      31.975,- Kč

2015                      40.353,- Kč

2016                      18.271,- Kč          (jen do 30.10.2016)

za období nového provozování tj. od 1.11.2016 – do 30.6.2017                 50.762,- Kč

 

Tak to vidím zase já.

Ing. Jiří Lukša, starosta města

 

Pro úplnost ještě přikládám přehledy akcí konaných v kulturním domě za posledních 3 roky, z čehož je zřejmé, že k poklesu počtu konaných akcí nedochází, ani když si město provozuje kulturní dům vlastními silami.

(zeleně a žlutě jsou vyznačeny akce, jejichž organizátorem je město)

 

Fotodokumentace stavu za předchozího správce

123

456

789

1011

 

Datum vložení: 28. 7. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 7. 2017 0:00
Autor: