Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Nevyvezené žluté nádoby na plast v lokalitě „Nová dědina“ budou vyvezeny v pondělí 27.9.2021.

Úřední den 27.9.2021 (pondělí) se přesouvá na 30.9.2021 (čtvrtek) s úředními hodinami od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 17.00.

Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: referent odboru výstavby a životního prostředí.

 

Prodej kanalizace ?

-

Prodej kanalizace?

Město Petřvald vlastní kanalizaci v celkové délce cca 17 km, která byla nákladem 369 mil. Kč (vč. DPH) vybudována v letech 2012 – 2015 z finančních prostředků Ministerstva financí ČR (náhrada důlních škod před rokem 1992). Na základě výsledku koncesního řízení provozuje tuto kanalizaci společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (dále jen SmVaK).  Město Petřvald je povinno pečovat o zachování a rozvoj svého majetku a  je také povinno dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích tvořit rezervní fond na opravu a obnovu této kanalizace. Proto zastupitelstvo města na svém zasedání dne 16. 12. 2016 schválilo plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2017 až 2026.

Vzhledem k nedostatečnému množství odváděných odpadních vod touto novou kanalizací (z důvodu malého počtu napojených uživatelů) hrozilo občanům města napojených na předmětnou kanalizaci, že cena stočného za 1 m3 bude o 10 Kč vyšší než u ostatních domácností v našem městě. Městu se však podařilo vyjednat cenu stočného stejnou pro celé území města Petřvaldu. Tato dohoda platí do konce roku 2018, kdy skončí platnost koncesní smlouvy uzavřené se společnosti SmVaK na provozování této kanalizace a město bude povinno vypsat nové výběrové řízení na provozovatele kanalizace od 1. 1. 2019.

Z výše uvedených důvodů jsem uvažoval také jako člen zastupitelstva města, jak s  kanalizací naložit do budoucna. Bylo potřebné zajistit všechny možné relevantní informace a vzhledem k tomu, že jednou z možností je také prodej tohoto majetku, požádal jsem po projednání ve vedení města provozovatele (SmVaK) o podání informace ohledně stanovení jejich cenové nabídky pro případ, že by město někdy v budoucnu mělo zájem tento majetek prodat. O tomto mém kroku jsem informoval zastupitelstvo na zasedání v prosinci 2016.

Po obdržení informace o výši ceny (1 100 000 Kč), kterou by společnost SmVaK nabídla, se vedení města rozhodlo dále se touto záležitostí nezabývat.

Hnutí ANO předkládá občanům nepodložené domněnky, které se bohužel nezakládají  na pravdě. Nikdo ze zástupců tohoto hnutí se od prosince loňského roku až do dne 22. 2. 2017, kdy se konalo zasedání zastupitelstva, nepřišel informovat o postupu v této věci.

Na tomto místě bych chtěl zdůraznit, že ani starosta, ani rada města nejsou oprávněni rozhodovat o prodeji majetku města. Tato kompetence patří do vyhrazené pravomoci zastupitelstva města v souladu s ustanovením § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), tudíž každý prodej majetku města schvaluje zastupitelstvo města po předchozím vyhlášení záměru prodeje, starosta o takto závažných věcech nemůže rozhodovat sám.

Uměle vyvolaný protest Hnutí ANO 2011 nemá žádný podíl na „zastavení prodeje kanalizace“ tak, jak hnutí prezentovalo na zasedání zastupitelstva dne 22. 2. 2017 a jak zkresleně a velmi zavádějícím způsobem informovalo občany na svých facebookových stránkách.  Tuto „akci“ chápu jako snahu petřvaldského ANO zviditelnit se a záměrně poškodit jméno vedení města.

 

                                                                                                      Ing. Jiří Lukša, starosta

Datum vložení: 27. 2. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 27. 2. 2017 0:00
Autor: