Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 11
DNES: 607
TÝDEN: 2643
CELKEM: 1645430

Obsah

Informace (nejen) pro chovatele psů

Dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči v platném znění je chovatelem dle § 3 odst. 1 písm. a) každý, kdo zvíře vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o něj starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.

Chovatel je povinen mimo jiné:

a) Zabezpečit, aby zvíře neohrožovalo život, zdraví a majetek osob.

b) Zabezpečit, aby zvíře neobtěžovalo jiné osoby nadměrným hlukem, hlukem ve stanovených hodinách nočního klidu, nadměrným zápachem a pronikáním na území a do prostor jiných osob.Chov zvířat (psů) je dále vymezen Občanským zákoníkem (§3, §124, §127) i dalšími speciálními právními předpisy (výše uvedený veterinární zákon, zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění). Ve městě Petřvald upravuje pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostoru pro volné pobíhání psů obecně závazná vyhláška č. 3/2006.

V poslední době se často stává, že občané, kteří naleznou na volném prostranství psa bez majitele, ihned volají Policii České republiky nebo pracovníky Městského úřadu, aby byl pes odchycen, a mnohdy si neuvědomí, že pes (často štěně) si často najde cestu domů sám. Pokud však nemá identifikační známku nebo čip a odveze ho odchytová služba, je mu tím návrat domů značně ztížen, pokud jej majitel nevyhledá sám v útulku. V případě, že se jedná o velkého psa, o psa, který se jeví jako nebezpečný či agresívní, o psa, který by mohl ohrozit život, zdraví či majetek je ovšem rychlý odchyt na místě.

Velkým problémem, se kterým se potýká nejen naše město, ale většina měst v České republice je umisťování psů do útulků, neboť ty jsou pernamentně přeplněné a nové psy nemohou přijímat.
 

Důrazně proto žádáme chovatele, aby své psy zabezpečili proti útěku.

Doporučujeme také opatřit psa obojkem a evidenční známkou pro rychlou identifikaci majitele v případě zatoulání.

Informace o odchycených psech je možno získat na tel. číslech:
 

Mirpal, s.r.o. v Dětmarovicích, www.psiutulek-detmarovice.cz 724 266 257
Psí útulek v Karviné, Kontakt: Jan Tihelka a Bc. Jarmila Tihelková DiS Mickiewiczova 2014 / 84, 733 01 Karviná - Hranice, www.psi-hotel.com 602 931 493, 724 109 481
Psí útulek v Třebovicích 596 967 288


Informace o odchycených psech získáte i na Městském úřadě v kanc. č. 209 nebo na tel. čísle 596 542 913 (Dana Szotkowská).

Odchycené psy je možno si také vzít do opatrovnictví.


Dalším nešvarem, který se také v našem městě rozmáhá, jsou výkaly psů na veřejných prostranstvích. Obecně závazná vyhláška č. 4/2006, kterou vydalo zastupitelstvo města Petřvald s účinností od 15.6.2006, mimo jiné ve čl. 5 odst. 4) zakazuje poškozovat a znečišťovat veřejnou zeleň, přičemž znečišťváním se rozumí každá činnost, která narušuje čistotu, pořádek a dobrý vzhled veřejného prostranství, zejména ponecháváním a odhazováním jakýchkoliv předmětů a také ponecháváním exkrementů způsobených domácími či hospodářskými zvířaty.

Povinností osob, je dle výše uvedené obecně závazné vyhlášky, při užívání veřejné zeleně zachovávat čistotu a pořádek a vyvarovat se všeho, co by vedlo k jejímu poškození. Kdo ji znečistí nebo poškodí, je povinen ji uvést do řádného stavu.
[Psí útulek v Dětmarovicích]
Porušení povinností stanovených výše uvedených obecně závazných vyhlášek lze postihovat jako přestupek nebo jiný správní delikt, nejde-li o trestný čin.

Přehled a úplné znění platných obecně závazných vyhlášek vydaných zastupitelstvem města Petřvald lze najít na internetových stránkách města.
 

 

                                                                 Zrekonstruovaný psí útulek v Dětmarovicích


Szotkowská Dana, odbor výstavby a ŽP


 

Poplatková povinnost pro chovatele psů

Každý chovatel je také povinen podle §2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a čl. 4 OZV Města Petřvald č. 3/2003 oznámit finančnímu odboru do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Informace na tel. 596 542 925 u Radany Gojové, referentky finančního odboru Městského úřadu Petřvald.