Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Informace pro současné i budoucí majitele a chovatele pejsků  (... a nejen pro ně)

V podmenu této stránky  (vlevo) naleznete odkazy na řadu potřebných informací a rovněž odkazy i fotogalerie pejsků, ketré jsou nyní v péči útulku a dočasných psích domovů.

Platné obecně závazné vyhlášyk týkající se chovů psů na území města

Aktualizace k 1.1.2023

Místní poplatek ze psů je zaveden Obecně závaznou vyhláškou města Petřvald č. 4/2021.
Základní sazby poplatku ze psů jsou: 

 • 250,- Kč/rok (držitel psa do dovršení 65 let, v rodinném domě)
 • 150,- Kč/rok (držitel psa nad 65 let, popř. mladší osoba pobírající důchod, v rodinném domě)
 • 600,- Kč/rok (držitel psa do dovršení 65 let, v bytovém domě)
 • 200,- Kč/rok (držitel psa nad 65 let, popř. mladší osoba pobírající důchod, v bytovém domě) (sazby za druhého a každého dalšího psa jsou navýšeny o 50% základní sazby)

Občanům nebudou před splatností zasílány upozorňující složenky.
Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2023.

Číslo účtu pro platby poplatku je: 19 – 1721679329/0800.

Každý poplatník má přidělen variabilní symbol, který je platný po celou dobu trvání poplatku. V případě, že chcete provést úhradu bankovním převodem a variabilní symboly nedohledáte z předešlých let, vyžádejte si je na emailu: gojova@petrvald-mesto.cz, popř. na tel. 596 542 925. V případě, že neuvedete variabilní symboly, může se stát, že platba nebude spárována správně nebo Vám bude vrácena zpět na účet. Pokud chcete provést úhradu přímo na pokladně městského úřadu, stačí nahlásit číslo popisné a jména osob, za které chcete zaplatit. Na pokladně lze platit i platební kartou.

Platby prostřednictvím SIPO se nemění, počet splátek a data splatností zůstávají nastaveny stejně jako v předešlých letech. 

Veškeré informace týkající se výše uvedených poplatků, je možno získat v kanceláři č. 313 Městského úřadu v Petřvaldě: Radana Gojová, tel. 596 542 925, gojova@petrvald-mesto.cz nebo na webových stránkách Města Petřvald: www.petrvald-mesto.cz 

Radana Gojová, referent finančního odboru

 

Informace pro chovatele psů

Dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči v platném znění je chovatelem dle § 3 odst. 1 písm. a) každý, kdo zvíře vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o něj starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.


Chovatel je povinen mimo jiné:

 • a) Zabezpečit, aby zvíře neohrožovalo život, zdraví a majetek osob.
   
 • b) Zabezpečit, aby zvíře neobtěžovalo jiné osoby nadměrným hlukem, hlukem ve stanovených hodinách nočního klidu, nadměrným zápachem a pronikáním na území a do prostor jiných osob.


Chov zvířat (psů) je dále vymezen Občanským zákoníkem (§3, §124, §127) i dalšími speciálními právními předpisy (výše uvedený veterinární zákon, zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění). Ve městě Petřvald upravuje pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostoru pro volné pobíhání psů obecně závazná vyhláška č. 3/2006.

V poslední době se často stává, že občané, kteří naleznou na volném prostranství psa bez majitele, ihned volají Policii České republiky nebo pracovníky Městského úřadu, aby byl pes odchycen, a mnohdy si neuvědomí, že pes (často štěně) si často najde cestu domů sám. Pokud však nemá identifikační známku nebo čip a odveze ho odchytová služba, je mu tím návrat domů značně ztížen, pokud jej majitel nevyhledá sám v útulku. V případě, že se jedná o velkého psa, o psa, který se jeví jako nebezpečný či agresívní, o psa, který by mohl ohrozit život, zdraví či majetek je ovšem rychlý odchyt na místě.

Velkým problémem, se kterým se potýká nejen naše město, ale většina měst v České republice je umisťování psů do útulků, neboť ty jsou pernamentně přeplněné a nové psy nemohou přijímat.
 

 • Důrazně proto žádáme chovatele, aby své psy zabezpečili proti útěku.
 • Doporučujeme také opatřit psa obojkem a evidenční známkou pro rychlou identifikaci majitele v případě zatoulání.


Informace o odchycených psech je možno získat zde:

 

Čtyřlístek pro hafany, z.s., Bažantnice 428, 735 43 Albrechtice

 

 • Informace o odchycených psech získáte i na Městském úřadě v kanc. č. 209 nebo na tel. čísle 596 542 913 (Dana Szotkowská).
 • Odchycené psy je možno si také vzít do opatrovnictví.


Dalším nešvarem, který se také v našem městě rozmáhá, jsou výkaly psů na veřejných prostranstvích. Obecně závazná vyhláška č. 4/2006, kterou vydalo zastupitelstvo města Petřvald s účinností od 15.6.2006, mimo jiné ve čl. 5 odst. 4) zakazuje poškozovat a znečišťovat veřejnou zeleň, přičemž znečišťváním se rozumí každá činnost, která narušuje čistotu, pořádek a dobrý vzhled veřejného prostranství, zejména ponecháváním a odhazováním jakýchkoliv předmětů a také ponecháváním exkrementů způsobených domácími či hospodářskými zvířaty.

Povinností osob, je dle výše uvedené obecně závazné vyhlášky, při užívání veřejné zeleně zachovávat čistotu a pořádek a vyvarovat se všeho, co by vedlo k jejímu poškození. Kdo ji znečistí nebo poškodí, je povinen ji uvést do řádného stavu.

Porušení povinností stanovených výše uvedených obecně závazných vyhlášek lze postihovat jako přestupek nebo jiný správní delikt, nejde-li o trestný čin.

Přehled a úplné znění platných obecně závazných vyhlášek vydaných zastupitelstvem města Petřvald lze najít na internetových stránkách města.
 

Szotkowská Dana, odbor výstavby a ŽP

 

Poplatková povinnost pro chovatele psů

Každý chovatel je také povinen podle §2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a čl. 4 OZV Města Petřvald č. 3/2003 oznámit finančnímu odboru do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Informace na tel. 596 542 925 u Radany Gojové, referentky finančního odboru Městského úřadu Petřvald.

 

 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:219
TÝDEN:3615
CELKEM:2134829