Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Informace pro chovatele psů

Dle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči v platném znění je chovatelem dle § 3 odst. 1 písm. a) každý, kdo zvíře vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o něj starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.


Chovatel je povinen mimo jiné:

 • a) Zabezpečit, aby zvíře neohrožovalo život, zdraví a majetek osob.
   
 • b) Zabezpečit, aby zvíře neobtěžovalo jiné osoby nadměrným hlukem, hlukem ve stanovených hodinách nočního klidu, nadměrným zápachem a pronikáním na území a do prostor jiných osob.


Chov zvířat (psů) je dále vymezen Občanským zákoníkem (§3, §124, §127) i dalšími speciálními právními předpisy (výše uvedený veterinární zákon, zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění). Ve městě Petřvald upravuje pohyb psů na veřejném prostranství a vymezení prostoru pro volné pobíhání psů obecně závazná vyhláška č. 3/2006.

V poslední době se často stává, že občané, kteří naleznou na volném prostranství psa bez majitele, ihned volají Policii České republiky nebo pracovníky Městského úřadu, aby byl pes odchycen, a mnohdy si neuvědomí, že pes (často štěně) si často najde cestu domů sám. Pokud však nemá identifikační známku nebo čip a odveze ho odchytová služba, je mu tím návrat domů značně ztížen, pokud jej majitel nevyhledá sám v útulku. V případě, že se jedná o velkého psa, o psa, který se jeví jako nebezpečný či agresívní, o psa, který by mohl ohrozit život, zdraví či majetek je ovšem rychlý odchyt na místě.

Velkým problémem, se kterým se potýká nejen naše město, ale většina měst v České republice je umisťování psů do útulků, neboť ty jsou pernamentně přeplněné a nové psy nemohou přijímat.
 

 • Důrazně proto žádáme chovatele, aby své psy zabezpečili proti útěku.
 • Doporučujeme také opatřit psa obojkem a evidenční známkou pro rychlou identifikaci majitele v případě zatoulání.


Informace o odchycených psech je možno získat zde:

Čtyřlístek pro hafany, z.s., Bažantnice 428, 735 43 Albrechtice

 

 • Informace o odchycených psech získáte i na Městském úřadě v kanc. č. 209 nebo na tel. čísle 596 542 913 (Dana Szotkowská).
 • Odchycené psy je možno si také vzít do opatrovnictví.


Dalším nešvarem, který se také v našem městě rozmáhá, jsou výkaly psů na veřejných prostranstvích. Obecně závazná vyhláška č. 4/2006, kterou vydalo zastupitelstvo města Petřvald s účinností od 15.6.2006, mimo jiné ve čl. 5 odst. 4) zakazuje poškozovat a znečišťovat veřejnou zeleň, přičemž znečišťváním se rozumí každá činnost, která narušuje čistotu, pořádek a dobrý vzhled veřejného prostranství, zejména ponecháváním a odhazováním jakýchkoliv předmětů a také ponecháváním exkrementů způsobených domácími či hospodářskými zvířaty.

Povinností osob, je dle výše uvedené obecně závazné vyhlášky, při užívání veřejné zeleně zachovávat čistotu a pořádek a vyvarovat se všeho, co by vedlo k jejímu poškození. Kdo ji znečistí nebo poškodí, je povinen ji uvést do řádného stavu.

Porušení povinností stanovených výše uvedených obecně závazných vyhlášek lze postihovat jako přestupek nebo jiný správní delikt, nejde-li o trestný čin.

Přehled a úplné znění platných obecně závazných vyhlášek vydaných zastupitelstvem města Petřvald lze najít na internetových stránkách města.
 

Szotkowská Dana, odbor výstavby a ŽP

 

Úhrada nákladů spojených s odchytem a ustájením toulavých psů

Stále častěji je odchyt toulavých psů prováděn vedením města a pes je umisťován do záchytného kotce. Město má tímto zvýšené náklady (pořízení záchytného kotce, čtečky čipů, doprava, krmivo, apod.). Z tohoto důvodu byl radou města schválen ceník na úhradu nákladů s tímto spojených, které budou účtovány majitelům při předávání psa:

 • odchyt psa včetně dopravy do kotce                          500,- Kč
 • odchyt a doprava psa externím subjektem              700,- Kč
 • navrácení zvířete majiteli v den odchytu                   100,- Kč
 • navrácení opakovaně odchyceného psa v rámci třech měsíců majiteli v den odchytu                                                                               500,- Kč
 • každý započatý den pobytu zvířete v péči města    150,- Kč

Cílem tohoto opatření je také výchova majitelů psů k odpovědnosti za psa či za škody jím způsobené, jelikož pokud nezaplatí stanovený poplatek, pes jim nebude vydán.

Informace o odchycených psech umístěných v záchytném kotci nebo v útulku Čtyřlístek prohafany z. s.: Městský úřad Petřvald – Ing. Petr Dvořáček tel. 606 068 262, nebo Dana Szotkowská tel. 596 542 913

Dana Szotkowská, referent odboru výstavby a životního prostředí