Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 397
TÝDEN: 1070
CELKEM: 1735757

Obsah

UPOZORNĚNÍ  NA  POVINNOSTI PŘI  UŽÍVÁNÍ  HROBOVÉHO  MÍSTA  NA  MÍSTNÍM  HŘBITOVĚ

Nájemci hrobového místa jsou dle schváleného Řádu veřejného pohřebiště mimo jiné povinni zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušující vzhled pohřebiště, průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa, odstraňovat včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a podobně.

Dále mají povinnost zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita, aby neohrožovalo zdraví, životy či majetek dalších osob.

Jako nájemci jsou také povinni mít s městem uzavřenou smlouvu o nájmu hrobového místa a mít zaplacený poplatek. Hroby, u kterých není zaplacené nájemné, mohou být v souladu se zákonem o pohřebnictví (č. 256/2001 Sb. v platném znění) zlikvidovány.

Nájemci hrobových míst na hřbitově v Petřvaldě, kteří chtějí upravit rozměry stávajícího pronajatého místa, jsou povinni podat na Městský úřad v Petřvaldě písemnou žádost o změnu velikosti (rozměrů) hrobového místa. Tiskopis žádosti lze vyzvednout osobně na Městském úřadě ve II. NP, kanc. č. 209, nebo jej lze stáhnout na internetových stránkách města http://www.petrvald-mesto.cz/pro-obcany/smutecni-obradni-sin/hrbitov/

Po ukončení nájmu hrobového místa jsou povinni na vlastní náklady odstranit veškeré hrobové zařízení (rám, pomník, krycí desky, ...) včetně uren.

Schválený Řád veřejného pohřebiště je zveřejněn na vývěsní tabuli před obřadní síní nebo jej naleznete na webových stránkách města mestsky-urad/pravni-predpisy-mesta-/ostatni/?kateg=16&sort=1&search= .

 

Co není na hřbitově dovoleno:

Na hřbitově není mimo jiné dovoleno ukládání nádob a nářadí a jiných předmětů na zelené pásy nebo za pomníky. Při sečení trávy tyto předměty překážejí, často dochází i ke škodám na  sekacím zařízení.

Pozemky okolo hrobových míst jsou ve vlastnictví města a není zde dovoleno provádět jakoukoliv výsadbu nové veřejné zeleně. Stromky či keře překážejí při průchodu kolem hrobů, zasahují i na okolní hrobová místa, kořeny mohou začít časem poškozovat hrobové zařízení nebo dokonce ztěžují pohřbívání. Pokud jsou keříky nebo stromky ještě malé, bylo by nejvhodnější je přesadit na svou zahrádku, kde nebudou nikomu překážet a nebude nutné je vykácet.

Dana Szotkowská, referent odboru výstavby a životního prostředí 

 

Informace pro návštěvníky hřbitova

Od 1.6.2020 se budou na místním hřbitově rekonstruovat vybrané uličky vyznačené na přiložené situaci. Práce jsou naplánovány tak, aby trvaly max. do 15.6.2020. Tímto žádáme občany o shovívavost a trpělivost, pokud budou mít po dobu rekonstrukce ztížený přístup ke svému hrobu.

Dana Szotkowská, referent odboru výstavby a životního prostředí


UPOZORNĚNÍ

Nájemci hrobových míst na hřbitově v Petřvaldě, kteří chtějí upravit rozměry stávajícího pronajatého místa, jsou povinni podat na Městský úřad v Petřvaldě písemnou žádost o změnu velikosti (rozměrů) hrobového místa s platností 1.4.2017.

Tiskopis žádosti lze vyzvednout osobně na Městském úřadě ve II. NP, kanc. č. 209, nebo jej lze stáhnout na internetových stránkách města (zde...)

Stávající smlouva bude platná až do uplynutí data uvedeného na této smlouvě. Ve smlouvě následující bude nájemné a cena služeb spojených s nájmem vypočtena dle nové změněné plochy hrobového místa.

V případě porušení této povinnosti, kdy si nájemce změní velikost hrobu bez schválení města Petřvald, bude mu vyměřena pokuta ve výši 1.000,- Kč (viz Smlouva o nájmu hrobového místa článek IV., odst. 1).

V Petřvaldě 1.3.2017

Dana Szotkowská
referent odboru výstavby a životního prostředí