Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 397
TÝDEN: 1070
CELKEM: 1735757

Obsah

INFORMACE O PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ

Druh služby:
Město Petřvald poskytuje  v sociální oblasti dle zák.č. 108/2006 Sb., v pl. znění tyto služby:
 
 • Základní sociální poradenství – bezplatná služba
 • Pečovatelská služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, poskytuje se ve vymezeném čase v domácnosti osob a rodinám s dětmi
 • Pečovatelská služba je terénní služba sociální péče poskytovaná v domácnosti osob v pracovní dny  v pracovní době pracovníků v sociálních službách – pečovatelek z povolání, poskytuje se  v souladu s  § 40 zák.č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v pl. znění.
 • Úkony PS jsou uvedené v příloze, tyto úkony se poskytují za stanovenou úhradu, bez úhrady rodinám s dětmi (3 a více dětí narozených současně), účastníkům odboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace dle zák. 119/1990 v pl. zn., a osobám zařazených v táboře nucených prací, pozůstalým manželům/ manželkám po těchto osobách
   
Místo poskytování služeb:
 
 • Pečovatelskou službu poskytuje Město Petřvald pouze na svém území, v domácnosti osoby nebo v zařízeních pečovatelské služby (prádelny, mandlovny, místnost na přemývání jídlonosičů, autoprovoz).
Cíl služeb:
 • Cílem poskytované pečovatelské služby je pomoc a podpora fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci (ztráta soběstačnosti z důvodu věku nebo zdravotního stavu tak, aby klient mohl co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí - v prostředí svého domova) s důrazem na zachování lidské důstojnosti, individuální potřeby klienta, aktivitu, samostatnost, posilování sociálního začleňování, kvalitu služeb a dodržování lidských práv a základních svobod osob.
Okruh osob, kterým se služby poskytují:
 • Pečovatelskou službu Město Petřvald poskytuje seniorům starším 65 let nebo osobám mladším od 27 let věku s tělesným nebo zdravotním postižením a rodinám s dětmi
Kapacita poskytovaných služeb:
 • Celková kapacita poskytované pečovatelské  služby je 110 klientů, z toho maximálně 65 osobám můžeme rozvážet obědy.
Způsob poskytování služeb:
 • Pečovatelskou službu poskytují pečovatelky z povolání v pracovní dny v domácnosti osob nebo v zařízení PS. Dovoz obědů se poskytuje v době od 10:00-14:00 hodin, ostatní služby  od 07:00 – 15:30 hodin. Úkony se provádějí v souladu s bodem  5 popisu realizace pečovatelské služby.

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Základní činnosti při poskytování PS se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
   
POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ OSOBNÍ HYGIENY
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC
   
POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • dovoz nebo dovážka jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití
   
POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup - např. týdenní, nákup ošacení
 • praní a žehlení ložního prádla, popř. drobné opravy
 • praní a žehlení osobního prádla popř. drobné opravy
   
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
 • doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

 

Bližší informace rádi poskytneme na tel. č. 596 542 905 nebo v kanceláři č. 101 na Městském úřadě v Petřvaldě u sociální pracovnice Bc. Ivany Rajdusové.

 

Kontakt na pečovatelky:
 • Martina Grafová:
727 943 495
 • Andrea Volná:
727 943 496
 • Lucie Vicherková:
727 943 497
 • Božena Vítečková:
727 943 498

Kancelář pečovatelek:                          596 541 229

 

Ceník pečovatelské služby

Maximální výše úhrady dle vyhl.č. 505/2006 Sb., v pl. znění platí od 01.01.2014.
Výše úhrady za úkony  PS města Petřvald schválena RM Petřvaldu dne 14.11.2019.
Účinnost od 01.01.2020.
Zpracovala: Bc. Ivana Rajdusová

 

Formuláře ke stažení o poskytování pečovatelské služby:

 

 

Pravidla pro podání a vyřizování petic a stížností (PDF)


Anděl...

Služba „Anděl na drátě“ je určena všem, kteří potřebují mít pomoc stále na blízku. Pomáhá řešit krizové situace ohrožení zdraví i života a tím poskytuje bezpečí a jistotu pro klienta i jeho rodinu.  Prodlužuje  samostatnost a plnohodnotný život seniorů, kteří se tak nemusí omezovat ve svých oblíbených aktivitách kvůli obavám z nečekaných problémů.  
Součástí služeb je také linka důvěry a bezpečí pro seniory (pomoc při osamělosti) a pomoc před nekalými praktikami dodavatelů produktů a služeb.
Bližší informace o službách asistenční a tísňové péče na jdete na www.andelnadrate.cz