Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Logo akce

Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ 14e


Okrsková volební komise

(2) Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky,
a) který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
b) u něhož nenastala pře kážka výkonu volebního práva podle § 2, a
c) který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky.

(3) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volební m kraji, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise. Není li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 14c odst. 1 písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průb ěhu voleb do Parlamentu České republiky a nejsou li náhradníci podle věty první, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.

(4) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle staro stovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjm ení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do  které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše zmo cněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice, osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.  

 

 

Přílohy

Formulář Delegování členů do okrskových volebních komisí

Form_DelegovaniOVK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 89,82 kB
Datum vložení: 22. 6. 2021 6:28
Datum poslední aktualizace: 23. 6. 2021 15:00
Autor: Ing. Radomír Štěrba