Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Volby 2023

Informace k volbám v roce 2023

 

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

 

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta České republiky (dále jen „prezident republiky“) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Den vyhlášení volby: 1. července 2022

Dny konání volby:

I. kolo ve dnech 13. a 14. ledna 2023 

II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (v případě nutnosti II. kola)

Volba prezidenta ČR je upravena zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Bc. Eva Pavelek, referent správního odboru


 

Informace o volbě prezidenta České republiky, která proběhne ve dnech 13. a 14. 1. 2023  (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. 1. 2023)

Dle ust. § 33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme voliče, kteří nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, na možnost požádat o vydání voličského průkazu.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu takto:     

  1. osobně u Městského úřadu v Petřvaldě, kancelář č. 101, do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin. Městský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
  1. písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 6. ledna 2023, Městskému úřadu v Petřvaldě. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky žádajícího voliče. Městský úřad voličský průkaz voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.  

 Petra Bierská, referent správního odboru


 

Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) v ust. § 18 odst. 2 stanoví, že delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem volby prezidenta jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

Zákon č. 275/2012 Sb., pak v ust. § 18 odst. 3 dále hovoří, že delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 pověřena.

Zákonem stanovené subjekty tak mohou delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé okrskové volební komise nejpozději do středy 14. prosince 2022 do 16.00 hodin.

V příloze je přiložen tiskopis „Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí dle § 18 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů“, který je možno v případě zájmu využít. Je k dispozici verze ve formátu Doc. i PDF.

Ke stažení:

Bc. Eva Pavelek, referent správního odboru


 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29
1
30 1 2
1
3 4
5 6
1
7
1
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:744
TÝDEN:0
CELKEM:2092963