Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Volby 2023

Informace k volbám v roce 2023

II. KOLO VOLBY NOVÉHO PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY – INFORMACE

I. kolo volby prezidenta České republiky proběhlo v pátek 13. ledna 2023 a v sobotu 14. ledna 2023.

V tomto kole žádný z kandidátů nezískal dostatečný počet platných hlasů potřebný ke zvolení, a proto se uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8 hodin do 14 hodin II. kolo volby prezidenta České republiky, kdy voliči mohou vybírat ze dvou postupujících kandidátů. 

Ve městě Petřvald je vymezeno 6 volebních okrsků se stejným počtem volebních místností. Volební místnost je každému voliči stanovena dle místa trvalého pobytu (v I. kole byly voličům doručeny hlasovací lístky přímo do domovních schránek a na obálce bylo uvedeno číslo volebního okrsku spolu s adresou volební místnosti, totéž platí i pro II. kolo volby). 

Právo volit má každý občan, který alespoň druhý den 2. volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem nebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Ve dnech 2. volby volič obdrží hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. Okrsková volební komise k zájemcům o hlasování do přenosné volební schránky vyšle své členy i s hlasovacími lístky určenými pro II. kolo volby prezidenta České republiky. 

Telefonická spojení na jednotlivé okrsky:

  • Volební okrsek č. 1 se sídlem Mateřská škola 2. května 1654, Petřvald. Telefonní číslo: 702 279 057
  • Volební okrsek č. 2 se sídlem Mateřská škola 2. května 1654, Petřvald. Telefonní číslo: 702 280 995
  • Volební okrsek č. 3 se sídlem Městský úřad Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald. Telefonní číslo: 702 281 014
  • Volební okrsek č. 4 se sídlem Středisko kulturních služeb, K Muzeu 150, Petřvald. Telefonní číslo: 702 281 025
  • Volební okrsek č. 5 se sídlem ZŠ Masarykova, Závodní 822, Petřvald. Telefonní číslo: 702 281 032
  • Volební okrsek č. 6 se sídlem Dům s pečovatelskou službou, Ráčkova 1738, Petřvald.  Telefonní číslo: 724 029 951
  • Uvedená telefonní čísla jsou v provozu pouze ve volebních dnech. V ostatních případech volejte na telefonní číslo 596 542 911 nebo 596 542 929. Děkujeme.

Zpracovala: Bc. Eva Pavelek, oprávněná úřední osoba

 

Petra Bierská, referent správního odboru

 
 

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

 

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta České republiky (dále jen „prezident republiky“) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Den vyhlášení volby: 1. července 2022

Dny konání volby:

I. kolo ve dnech 13. a 14. ledna 2023 

II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (v případě nutnosti II. kola)

Volba prezidenta ČR je upravena zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Bc. Eva Pavelek, referent správního odboru


 

Informace o volbě prezidenta České republiky, která proběhne ve dnech 13. a 14. 1. 2023  (případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. 1. 2023)

Dle ust. § 33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme voliče, kteří nebudou moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu jsou zapsáni, na možnost požádat o vydání voličského průkazu.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu takto:     

  1. osobně u Městského úřadu v Petřvaldě, kancelář č. 101, do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin. Městský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
  1. písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 6. ledna 2023, Městskému úřadu v Petřvaldě. Toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky žádajícího voliče. Městský úřad voličský průkaz voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.  

 Petra Bierská, referent správního odboru


 

Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) v ust. § 18 odst. 2 stanoví, že delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem volby prezidenta jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

Zákon č. 275/2012 Sb., pak v ust. § 18 odst. 3 dále hovoří, že delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 pověřena.

Zákonem stanovené subjekty tak mohou delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé okrskové volební komise nejpozději do středy 14. prosince 2022 do 16.00 hodin.

V příloze je přiložen tiskopis „Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí dle § 18 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů“, který je možno v případě zájmu využít. Je k dispozici verze ve formátu Doc. i PDF.

Ke stažení:

Bc. Eva Pavelek, referent správního odboru