Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

  Od 12.4.2021 je knihovna otevřena pro veřejnost.   Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva Města Petřvaldu

Oprava fasády kulturního domu

Oprava fasády kulturního domu města Petřvald na ul.Kulturní– části D + E, 735 41 Petřvald

V Petřvaldě 27.7.2015

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu

 

Název zakázky:

„Oprava fasády kulturního domu města Petřvald na ul.Kulturní-– části D + E,

735 41 Petřvald“

Druh zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Datum vyhlášení zakázky:

28.7.2015

Název zadavatele:

Město Petřvald

Sídlo zadavatele:

náměstí Gen.Vicherka 2511

735 41 Petřvald

Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:

Ing.Jiří Lukša, starosta

 

IČ zadavatele:

00297593

DIČ zadavatele:

CZ 00297593

Jméno a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefona, e-mailová adresa:

Mgr, Lucie Polková

+420 601 564 850

polkova@petrvald-mesto.cz

Lhůta a způsob

pro podávání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek končí

dne 24. 8. 2015 v 10:00 hodin.

Nabídka bude předložena ve stanovené lhůtě v tištěné podobně  na adresu zadavatele v zalepené obálce označené nápisem: NEOTEVÍRAT - Oprava fasády kulturního domu města Petřvald na ul.Kulturní - části D + E, 735 41 Petřvald“.

Popis předmětu zakázky:

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu výzvy

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

15.9.2015 – do max.15.10.2015

Doba plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy. Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín zahájení a plnění veřejné zakázky.

Místo dodání / převzetí plnění:

Kulturní dům Petřvald

 

Hodnotící kritéria:

Nejnižší nabídková cena

Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

 

Požadovaný jazyk nabídky:

Jazyk český

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu a požadavky na obsah nabídky:

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah nabídky:

Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Nabídka bude obsahovat tyto přílohy v tomto řazení:

1. Krycí list nabídky (viz.příloha č.1 výzvy)

2. Návrh smlouvy o dílo (viz.příloha č.2 výzvy)

Dodavatel pouze doplní požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat zadávací dokumentaci a obsahu nabídky dodavatele. Pokud Smlouva nebude odpovídat zadávací dokumentaci a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání.

Tato plná moc musí být rovněž předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii před podpisem smlouvy.

3. Osvědčení o autorizaci (v prosté kopii)

4. Oceněný výkaz výměr (viz.příloha č.3 výzvy)

5. Výpis z obchodního rejstříku (v prosté kopii)

6. Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (v prosté kopii)

7. Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti splnit veřejnou zakázku ve smysl §50 odst.1 písm c.zákona č. 137/2006 Sb.

Originály dokumentů  dle bodů 3.,5.,6. nebo jejich ověřené kopie předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy.

Zadávací řízení se řídí:

§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž na zadávací řízení se neaplikují ostatní ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí Města Petřvald schválenou Radou města Petřvald pro aplikaci výše uvedeného zákona

Přílohy:

(ke stažení)

Úplné znění výzvy k podání nabídky

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo

Příloha č.3 - Výkaz výměr

 

Další podmínky:

Zadavatel je oprávněn zadávací řízení kdykoliv zrušit, nejpozději však do data uzavření smlovy.

Podpis zadavatele:

V Petřvaldě dne 27.7.2015

Ing.Jiří Lukša, starosta města Petřvald

 

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 36
TÝDEN: 36
CELKEM: 1771675