Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

  Od 12.4.2021 je knihovna otevřena pro veřejnost.   Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva Města Petřvaldu

Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738 na dům s pečovatelskou službou v Petřvaldě

Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738 na dům s pečovatelskou službou v Petřvaldě

V Petřvaldě dne 1.7.2015

Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů
v rámci otevřeného řízení zveřejněného podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené
se řídí zákonem. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně
a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto
zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že dodavatel před podáním nabídky pečlivě
prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích
podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované
informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu
odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné
vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu
žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce;
jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího
řízení.

Identifikační údaje o zadavateli

Název zadavatele: Město Petřvald
Zastoupeno: Ing. Jiřím Lukšou, starostou města
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
ID DS: waqbb2k
Právní forma: 801 – Obec
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Profil zadavatele: http://petrvald-profilzadavatele.ovanet.cz
Identifikace společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností:
Obchodní jméno: RTS, a.s.
Sídlo: Lazaretní 13, 615 00 Brno
Právní forma: 121 – akciová společnost
Za zadání odpovídá: Ing. Aleš Houserek– ředitel divize Veřejné zakázky
IČ: 255 33 843
DIČ: CZ25533843

Prohlídka místa budoucí stavby se uskuteční dne 9. 7. 2015 a sraz dodavatelů o
prohlídku je v 10:00 hod. před domem ul. Ráčkova 1738, Petřvald.

Lhůta pro podání nabídek: 23.7.2015 do 10:00 hod.

Změna 28.7.2015:
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zakázce následovně:
Bod IV.3.4) nově: Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 6. 8. 2015 Čas: 10:00 hodin
Bod IV.3.8) nově: Podmínky pro otevírání obálek: Datum: 6. 8. 2015 Čas: 10:01 hodin
viz níže Dodatečná informace 28.7.2015

Místo pro doručení nabídek: RTS, a.s., divize veřejných zakázek, Lazaretní 13, 615 00 Brno

Bližší informace k této zakázce jsou zveřejněny rovněž na:
https://petrvald-profilzadavatele.ovanet.cz/detail/761

 

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím
podmínkám. Žádost musí být doručena na adresu RTS, a.s., Lazaretní 13,
615 00 Brno. Kontaktní adresa pro elektronické podání žádosti o dodatečné informace
k zadávacím podmínkám radomir.drozd@rts.cz. Kontaktní osoba pro dodatečné
informace k zadávacím podmínkám je Ing. Radomír Drozd, tel.: 545 120 278, fax:
545 120 210. Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám proběhne
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Dodatečná informace 9.7.2015

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).
DOTAZ 1
Součástí zadávací dokumentace je i dokumentace pro výtah. Otázka zní, do jaké položky
předaného VV se má zahrnout dodávka a montáž technologie výtahu.
ODPOVĚĎ 1
Nabídkovou cenu za dodávku a montáž výtahu uchazeči uvedou v 00-Souhrn.xls na listu
Rekapitulace v položce 5 VÝTAH. Podrobná technická specifikace výtahu je v Textová část
projektové dokumentaceD14-Technika prostředí stavebVýtahDPS Petřvald-výtah.pdf.

 

Dodatečná informace 13.7.2015

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
Objekt „Vytápění“, díl 731 – Ústřední vytápění – kotelny, položka č. 5 – D+M zásobník TUV
900 l – nerezový – vč. příslušenství a komponentů - kpl. 1.
Dotaz: Pro stanovení ceny tohoto výrobku je nutno projektantem doložit výkon výměníků
v ohříváku nebo velikost jeho teplosměnné plochy. Technická Zpráva ani výkresová dokumentace toto neřeší.
ODPOVĚĎ 1
Zásobník s výměníkem - teplosměnná plocha 5,5 m2.

DOTAZ 2
Ve výkresové dokumentaci tohoto objektu je výkres č. D.1.4.A03 - Schéma zapojení kotle,
který neobsahuje potřebné kotování - DN potrubí a armatur.
Dotaz: Žádáme zadavatele o doplnění těchto chybějících hodnot potřebných pro stanovení
nabídkové ceny.
ODPOVĚĎ 2
Propojení kotle s rozdělovačem a sběračem DN50 (2“), totéž pro připojení zásobníku.

DOTAZ 3
V rozpočtu „Vytápění“ je požadováno nacenění dvou kusů expanzních nádob – 35 a 50 litrů.
Ve výkresech je zakreslena pouze jedna expanzní nádoba.
Dotaz: Žádáme zadavatele o sdělení, kde bude druhá tlaková nádoba na stavbě umístěna a
současně o stanovení parametrů a objemů tlakových nádob tak, aby bylo jednoznačné, která
bude použita pro ÚT, a která pro rozvod pitné vody.
ODPOVĚĎ 3
Expanzní nádoba 35 l pro vytápění, 50 l pro TV.

 

Dodatečná informace 20.7.2015

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

Z důvodu velkého rozsahu textu Dodatečné informace z 20.7.2015 je zde úplný text ke szažení ve formátu PDF

přílohy:

 

Dodatečná informace 28.7.2015

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

Z důvodu velkého rozsahu textu Dodatečné informace z 28.7.2015 je zde úplný text ke szažení ve formátu PDF

přílohy:

 

Součástí této dodatečné informace je rovněž posunutí termínů.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zakázce následovně:
Bod IV.3.4) nově: Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 6. 8. 2015 Čas: 10:00 hodin
Bod IV.3.8) nově: Podmínky pro otevírání obálek: Datum: 6. 8. 2015 Čas: 10:01 hodin
 

Dodatečná informace 31.7.2015

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
Přílohou k dodatečným informacím č. 4 jsme obdrželi nový výkaz výměr Zdravotechniky. Po dosazení částky do nově připsané položky č. 40b -725-90-1228 - D+M dřez (běžné byty), vč. příslušenství a komponentů - soubor - 15,000 se částka přičítá pouze na listu Rozpočet a listu Rekapitulace. Do Krycího listu rozpočtu se již nepřičítá, tudíž položka 40b není součástí ceny Zdravotechniky.
Dotaz: Vzhledem k tomu, že ne všichni uchazeči si této skutečnosti všimnou a řádně si opraví vzorce, žádáme zadavatele o zaslání správně zavzorcovaných rozpočtů Zdravotechniky všem uchazečům jednotně pro zajištění transparentnosti zadávacího řízení.
ODPOVĚĎ 1
V této záležitosti platí článek 6.2. VZORCE A SOUČTY SOUPISU ve Svazku 4 - Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny. Pokud předaný soupis obsahuje některé vzorce či odkazy na přenosy hodnot, je povinností dodavatele provést před  stanovením nabídkové ceny  kontrolu a případnou úpravu těchto vzorců. Za správnost nabídkové ceny z hlediska její matematické správnosti odpovídá dodavatel. V nabídce
předložené rozpočty musí obsahovat správné hodnoty.

DOTAZ 2
U Venkovní kanalizace a Vodovodní přípojky je ve výkazech výměr předvolena 21% DPH. Uchazeči nemají dostatek informací pro posouzení a jednoznačné stanovení DPH v jednotlivých rozpočtech.
Dotaz: Žádáme zadavatele o stanovení správné sazby DPH pro všechny rozpočty.
ODPOVĚĎ 2
Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty a výše sazby DPH tedy nemá vliv na posouzení a hodnocení nabídky. Sazbu a výši DPH je povinen stanovit dodavatel podle platných právních předpisů a takto ji uplatní i při zpracování nabídkových rozpočtů.

 

 

Úplné podmínky a požadavky ke zpracování nabídky  (dokumenty ke stažení):

 

 

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 47
TÝDEN: 47
CELKEM: 1771686