Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: referent odboru výstavby a životního prostředí. Termín prodloužen do 19.11.2021. 

Kanalizace města

Informace k realizaci splaškové kanalizace v Petřvaldě v oblasti Podlesí

Jak jsme Váš již informovali dne 31.8.2019 nabylo právní moci Územní rozhodnutí pro stavbu splaškové kanalizace v Petřvaldě v oblasti Podlesí. Následně město Petřvald vyhlásilo soutěž na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby pro výběr zhotovitele. Stavební povolení v právní moci by pak mělo být předáno do 31.12.2020. V rámci územního řízení a po doplnění na základě žádostí občanů bude vybudováno 331 ks odbočení pro napojení stávajících nemovitostí na tuto splaškovou kanalizaci.

Podrobné informace naleznete zde

Marcela Šopová, odbor výstavby a životního prostředí (15.1.2020, aktualizace 13.3.2020)

 

Co patří do kanalizace, a co ne? Buďme ohleduplní k životnímu prostředí i vlastní peněžence

Do čistíren společnosti SmVaK Ostrava dotéká stále více látek, které do odpadních vod nepatří. Způsobují provozní problémy, zvyšují náklady a zatěžují životní prostředí

Ostrava, 9. 11. 2015 – V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká republika k evropským premiantům, v kanalizaci ale často končí předměty a látky, které tam rozhodně nepatří. Ty mohou poškozovat potrubí a další zařízení v kanalizační síti, zatěžují životní prostředí a působí technické problémy při odkanalizování a čištění odpadních vod. Objem nevhodných látek ve vodě, která přichází do čistíren společnosti SmVaK, se zvyšuje, čímž se kromě negativních dopadů na životní prostředí komplikuje a prodražuje proces odkanalizování a čištění.

„Málokdo si při vaření uvědomuje, jak velké problémy v odpadu způsobují oleje a tuky, které do něj po použití běžně vyléváme. Tukové částice se při ochlazení shlukují a nabalují na sebe další odpad. Sražený tuk může uvnitř potrubí vytvořit velmi odolnou ucpávku a zneprůchodnit ho. Vzniklé hroudy tuku ve stokách poškozují a ucpávají kanalizační čerpadla. Tuk se také nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé kyseliny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do speciálních kontejnerů nebo do sběrných dvorů,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Použité oleje jsou dále recyklovány a mohou najít upotřebení při výrobě energie, jako paliva nebo například při výrobě kosmetiky.

Problémy způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe v potrubí zachycují další odpady. Do kanalizace v žádném případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají k úklidu. Jen tím přispíváme k jejímu možnému ucpání.

Spláchnutím do WC bychom se také neměli zbavovat potravin a zbytků jídla. Ty pak slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně přemnožovat.

Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel, zbytků barev apod. Když se dostanou do odpadní vody, mohou narušit fungování čistírny a způsobit ekologickou havárii.

„Může se to zdát triviální, ale z našeho pohledu jde opravdu o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na naši provozní činnost. Látky, které do odpadu nepatří, způsobují technické problémy, proces odkanalizování a čištění prodražují, což má ve svém důsledku dopad na každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění odpadních vod (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadů, ať již v pevném nebo kapalném skupenství. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád,“ vyzývá k odpovědnosti generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Společnost SmVaK Ostrava a.s. provozuje kanalizační síť s celkovou délkou 1740 kilometrů v 81 obcích. Na síť je připojeno více než 525 000 obyvatel. V provozu je 111 kanalizačních čerpacích stanic a 65 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 279 682 m3 za den, což odpovídá zhruba 1 milionu obyvatel. V roce 2014 bylo odkanalizováno téměř 28 milionů m3 odpadních vod.

Co do kanalizace nepatří?

 • Oleje a tuky používané především v kuchyni, ale i při dalších domácích pracích;
 • Pevné předměty
 • Zbytky potravin (biologický odpad);
 • Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky do uší…);
 • Chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ředidla, oleje, ropné látky, čisticí prostředky atd.);
 • Léky (patří zpět do lékárny)

 

Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě

Poslední úprava textu 10.11.2015

Dne 29.10.2015 proběhla kolaudace posledního úseku trasy kanalizace G a G1 na ul. V Zimném dole vybudované v rámci stavby pod názvem „Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě“.

Na základě výše uvedeného vyzýváme vlastníky nemovitostí, ke kterým byla vybudována kanalizační odbočení nebo je pro ně reálné napojení z hlavního řadu kanalizace, k provedení domovních přípojek kanalizace.

 

Informace ke kanalizaciInformace ke kanalizaci

Informace ke kanalizaci

 

 

 

 

 

Kdo by se měl na kanalizaci napojit ?

Rádi bychom Vás informovali o možnosti napojení na nově budovanou kanalizaci, protože ať už zvolíte jakýkoliv způsob likvidace odpadních vod, vždy bychom měli mít na paměti, že čisté životní prostředí a konkrétně čistá voda ve vodních tocích je jednou ze základů zdravého života a vyžaduje naši ochranu.
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění (dále jen vodní zákon), k 1.1.2008 zanikla ze zákona všechna „stará“ povolení k vypouštění odpadních vod ze septiků a domovních ČOV, povolená před r. 2001. Rovněž upozorňujeme, že dle ustanovení § 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, je uvedeno: „Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné“.
Jinak řečeno v souladu s příslušnou legislativou (legálně) je pouze ten vlastník objektu či nemovitosti, v níž vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody :

 1. kdo má platné povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV dle vodního zákona (s datem po 1.1. 2008),
 2. kdo již vypouští své odpadní vody do veřejné kanalizace za úplatu dle smlouvy s jejím provozovatelem (SmVaK, a pod.) a prokáže to smlouvou popř. fakturou
 3. kdo odpadní vody nevypouští, akumuluje je v žumpě, jejíž obsah řádně a prokazatelně vyváží za úplatu na ČOV.

Každý si jistě spočítá a porovná náklady na legální způsoby likvidace svých odpadních vod uvedených v bodech 1-3. Při porovnání nákladů na investici, provoz a opravy je prokazatelné, že z dlouhodobého hlediska vychází nejefektivněji a nejméně finančně náročný způsob likvidace odpadních vod z domácnosti napojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu (varianta č.2.), a to i v případě přípojky s nutností přečerpávání. Přínosem stavby je také to, že u pozemků s vybudovanou splaškovou kanalizací při budoucí možné zástavbě se zvýší jejich tržní cena.

Všichni obyvatelé oblastí s nově vybudovanou veřejnou kanalizační sítí by si měli uvědomit, že v případě nenapojení se na veřejnou kanalizaci se na tyto nemovitosti soustředí zvýšená kontrolní činnost příslušných úřadů. Nelegální vypouštění vod do trativodu nebo vodotečí má negativní dopad na životní prostředí a za porušení zákona je stanovena sankce do výše 50.000 Kč. V případě jiných úmyslných porušení zákona dosahuje sankce pro fyzické osoby až 200.000 Kč.

Jak se lze napojit ?

Před výstavbou kanalizační přípojky je nutno učinit tyto kroky:

1. zpracovat „projektovou dokumentaci“ přípojky: jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy

2. předložit stanoviska:

a) MěÚ Petřvald, MěÚ Orlová, popř. rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštního předpisu

b) uzavřít smlouvy s vlastníky pozemků, ve kterých bude přípojka umístěna, případně doložit souhlas osob (smlouvu), které mají k pozemkům jiná práva – např. věcná břemena, zástavní právo

c) doložit doklady prokazující vlastnické právo žadatele, nelze-li ověřit v KN

d) předložit vyjádření provozovatele kanalizace – Sm VaK Ostrava a.s., ke stavbě kanalizační přípojky pro územní souhlas

3. požádat o územní souhlas u stavebního úřadu

K bodu 1. Místo napojení je možno vyčíst z projektové dokumentace hlavního kanalizačního řadu, která je k dispozici na odboru výstavby a ŽP. V této dokumentaci je rovněž možno orientačně zjistit výskyt podzemních a nadzemních sítí.
K bodu 2. odst. b) Smlouvy je nutné uzavírat pouze v případě, že přípojka bude umístěna kromě vlastního pozemku i v cizích pozemcích, případně jsou na pozemcích věcná břemena nebo jiná práva – např. zástava pozemku.
K bodu 2. odst. d) Vyjádření SmVaK Ostrava a.s. – viz. www.smvak.cz
K bodu 3. Nutno doložit kopii katastrální mapy.

 

Zákaznická centra a obchodní místa Sm VaK Ostrava, a.s.

Ostrava

 • Zákaznické centrum Ostrava
 • Adresa: 28. října 169, 709 45, Ostrava
 • Hodiny pro veřejnost
 • pondělí, středa 8 - 12 hodin 13 - 17 hodin
 • úterý, čtvrtek, pátek 8 - 12 hodin 13 - 15 hodinOblast KARVINÁ

 • Zákaznické centrum Karviná
 • Adresa: Fryštátská 238/47, 733 01, Karviná - Fryštát
 • Hodiny pro veřejnost
 • pondělí, středa 8 - 12 hodin 13 - 17 hodin
 • úterý, čtvrtek, pátek 8 - 12 hodin 13 - 15 hodin


Obchodní místo v Havířově

 • Adresa: Moskevská 26, 736 01, Havířov
 • Hodiny pro veřejnost
 • pondělí 8 - 12 hodin 13-16 hodin
 • úterý 8 - 12 hodin 13-16 hodin


Obchodní místo v Orlové

 • Adresa: Na Olmovci 685, 735 14, Orlová
 • Hodiny pro veřejnost
 • středa 8 - 12 hodin 13-16 hodin
   

Obchodní místo v Bohumíně

 • Adresa: Masarykova 158, 735 81, Bohumín (Městský úřad)
 • Hodiny pro veřejnost
 • první pracovní středa v měsíci 13 - 16 hodin
   

Kontakty a informace:

Dotazy týkající se výstavby kanalizace a možností napojování jednotlivých nemovitostí Vám zodpoví pracovnice Městského úřadu Petřvald, který sídlí na náměstí Gen. Vicherka čp. 2511 v Petřvaldě (každý pracovní den, pondělí a středa od 7,00 do 16,30, úterý a čtvrtek od 7,00 do 14,30 hodin, v pátek do 13,00 hodin a v době od 1.7. do 31.8. úterý a čtvrtek od 6,00 do 13,30 hodin, v pátek do 11,30 hodin nejlépe po předchozí telefonické domluvě):

 

Mapové podklady:

 

Dokumentace, schémata, nákresy:

 

Formuláře ke stažení:

 

 

Šopová Marcela
referent odboru výstavby a ŽP
Městský úřad Petřvald