Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Půjčka na výměnu kotle

Program na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů.

(aktualizace 13.7.2020)

Město Petřvald v návaznosti na „Kotlíkové dotace“ poskytované z rozpočtu Moravskoslezského kraje vyhlásilo na konci roku Program na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů.

Program byl schválen zastupitelstvem města dne 11.12.2019 a je vyhlášen ode dne 12.12.2019.

Podávání žádosti o návratné finanční výpomoci za podmínek uvedených v Programu probíhá  od 13.1.2020 do 31.5.2021.

Maximální výše návratné finanční výpomoci činí:

  • 200.000,- Kč v případě, že novým nízkoemisním zdrojem je tepelné čerpadlo, automatický kotel pouze na biomasu nebo kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním;
  • 150.000,- Kč v případě, že novým nízkoemisním zdrojem je plynový kondenzační kotel.

Do června 2020 byly zastupitelstvem Města Petřvald projednány žádosti těch občanů, jejichž pořadové číslo žádosti o kotlíkovou dotaci bylo v rozpětí od č. 1 do  č. 3471.

Dle informace Moravskoslezského kraje, projednala rada kraje zapojení dalších finančních prostředků do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“. Od data 23.6.2020 byla ze strany Moravskoslezského kraje zahájena příprava Smluv o poskytnutí dotace pro projekty od pořadového čísla 3471 do čísla 8060.

 

Je-li pořadové číslo Vámi předložené žádosti o kotlíkovou dotaci v rozpětí 3471 – 8060, je nyní možné předložit žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci („kotlíkové půjčky“) na Městský úřad Petřvald, a to za předpokladu předložení žádosti o kotlíkovou půjčku včetně požadovaných příloh. Jednou z těchto příloh je i Smlouva o poskytnutí dotace, a to i v nepodepsané kopii.

 

 

(smlouvu o poskytnutí NFV NEVYPLŇUJTE)

Příjemcům kotlíkové půjčky, kteří již mají výměnu zrealizovánu a mají předložené závěrečné vyúčtování Moravskoslezskému kraji, připomínáme povinnost předložit kopii tohoto vyúčtování v plném rozsahu do 10 dní ode dne okamžiku jeho předložení Moravskoslezskému kraji i Městu Petřvald !

 

Činnost kotlíkového specialisty pro Město Petřvald

Město Petřvald po projednání v Radě města uzavřelo smlouvu se společností PROENVAS s.r.o., Ostrava – Slezská Ostrava o poskytování poradenských a konzultačních služeb k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí a realizace adaptačních projektů reagujících na změnu klimatu ve městě Petřvald v rámci dotačního programu MŽP ČR na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech dle podmínek dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.“  
Prostřednictvím níže uvedeného „kotlíkového specialisty“  bude společnost PROENVAS s.r.o.  bezplatně poskytovat naším občanům poradenství a pomoc při vyplňování žádosti a následně při přípravě smlouvy o zápůjčce finančních prostředků na realizaci výměny nevyhovujícího kotle (Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci).  

Služby budou občanům města poskytovány v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Kotlíkový specialista – kontakt:

Ing. Jana Drobilová
Tel. 604 729 015
E-mail: drobilova@proenvas.cz