Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Informace o nakládání s komunálním odpadem ve městě Petřvald

 

Nakládání s odpady ve městě Petřvald se řídí zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a Obecně závaznou vyhláškou (OZV) č. 1 /2007. Komunálním odpadem (dále jen odpad) se rozumí veškerý odpad, který vznikne při běžné činnosti všech občanů města. Sběr a svoz odpadu zajišťuje firma DEPOS Horní Suchá a.s. (www.depos.cz) na základě uzavřené smlouvy s městem Petřvald. Svoz odapdu je prováděn 1x týdně dle svozového kalendáře, který je na jednotlivá čtvrtletí zveřejňován na úředních a vývěsních deskách města, v Petřvaldských novinách, na webových stránkách města.

 

Co dáváme do „popelnic“?

Do 110 l nebo 1100 l odpadových nádob - („popelnic“, „kontejnerů“) odkládáme odpad, který vzniká v domácnostech, např. popel, obaly z potravin, čistících prostředků, nepotřebné drobné spotřební předměty. Postupnou výměnu těchto nádob zajišťuje město Petřvald dle technického stavu.

Nepatří zde:

sklo, papír, plasty (jako např. PET-láhve, obalové folie od potravin, plastové kelímky), kartóny a obaly od mléka a džusů, odpad ze zahrad, nebezpečné odpady, oleje a tuky, velkoobjemový a stavební odpad, kov, textil, baterie, léky s prošlou lhůtou apod. Nelze zde také odkládat horký popel nebo uhynulá zvířata. Tento odpad třídíme.

 

Kam odkládáme vytříděné složky komunálního odpadu?

Námi vytříděný odpad z domácnosti (sklo, papír, kartónové obaly - „tetrapaky“, plasty, BIO - odpad)

Odkládáme:

  1. v lokalitách zastavěných rodinnými domy do odpadových nádob na tříděný odpad (žluté odpadové nádoby - plasty a drobné kovy, modré odpadové nádoby - papír a kartónové obaly, černé pytle - biolog. rozložitelný odpad). Svoz těchto pytlů probíhá v Petřvaldě 1 x za měsíc od domu, kde pytle vystavíme den předem před dům.
  2. v ostatních lokalitách: do sběrových nádob „barevných kontejnerů“ rozmístěných ve městě, svoz 2 x za měsíc
  3. do sběrného dvora - kdykoliv v době jeho provozu.
  4. do vlastních zahradních kompostérů
  5. do sběrných surovin

Žluté, modré a černé pytle je možno zdarma vyzvednout na MěÚ v Petřvaldě, dveře č. 209.

 

Co patří do plastů: plastové láhve obaly (do obsahu 5 l), kanystry od autochemie, nápojů, bytové chemie a kosmetiky (např. od tekutých mýdel, pracích, čistících, avivážních přípravků), ostatní obalové folie od potravin.  

Co patří do drobných kovů: plechovky, víčka od jogurtů, zátky, můžeme ukládat společně s plasty do kontejnerů na plast nebo do žlutých pytlů. V třídičce odpadů budou vytříděny a předány dalšímu zpracování.

Co patří do papíru: noviny, časopisy, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, papírové obaly, nevadí papír s kancelářskými sponkami ani fóliové okénko z obálek. Tetrapakové obaly (od mléka, džusů apod.) můžeme ukládat společně s papírem do kontejnerů na papír nebo do modrých pytlů. V třídičce odpadů budou vytříděny a předány dalšímu zpracování.

Co patří do biologicko-rozložitelného odpadu: „bioodpad“: tráva, listí, padané ovoce, zbytky jídel, vyjma zbytků živočišného původu. Tento odpad kompostujeme na vlastním pozemku nebo jej můžeme odložit do sběrného dvora. U zástaveb s vícepodlažními nájemními domy jsou umístěny hnědé kontejnery označené “BIO“. V době vegetace je v zástavbě rodinnými domy také prováděn svoz biologicko-rozložitelného komunálního odpadu. Ke shromažďování tohoto odpadu jsou určeny černé pytle. 

 

Kam s nebezpečným odpadem, stavebním odpadem a ostatním ?

Nebezpečné odpady, např. mazací a motorové oleje, zbytky barev a ředidel, baterie, autobaterie, nekompletní elektrozařízení apod. mohou občané odevzdat do sběrného dvora odpadů.

Léky s prošlou expirační dobou lze odevzdat v lékárně.

Velkoobjemový odpad, jako jsou jednotlivé kusy nábytku, koberce apod., je možno odložit do sběrného dvora odpadů předem upravené tak, aby měly co nejmenší objem.

Stavební odpad z drobných stavebních činností, pro které neplatí ohlašovací povinnost ze stavebního zákona, mohou občané odkládat do sběrného dvora odpadů v množství max. 1 m3 na domácnost jednou ročně. V ostatních případech jsou občané povinni zajistit jeho likvidaci na vlastní náklady.

Pozor: stavební odpad není odpadem komunálním a tudíž město nemá dle zákona o odpadech povinnost zajišťovat jeho likvidaci, proto je nutné uvedené množství dodržovat.

Autovraky,  každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej předat pouze osobám (firmám), které mají pro tuto činnost oprávnění. Provozovatel „autovrakoviště“ vystaví doklad o převzetí. Bez tohoto dokladu odbor dopravy příslušného úřadu vozidlo nevyřadí.

 

Povinnost zpětného odběru

Vztahuje se na tyto výrobky: pneumatiky, oleje (jiné než surové minerální a surové  oleje  z  živičných  nerostů),  elektrické akumulátory, galvanické články a baterie,  výbojky a zářivky a elektrozařízení z domácností.

Zpětný odběr pneumatik  -  na  použité  pneumatiky   se   vztahuje  povinnost  zpětného odběru,  což  znamená,  že  poslední  prodejce  (i pneuservis při výměně pneumatik) je povinen  od spotřebitele pneumatiky odebrat nebo jej informovat o nejbližším místě zpětného odběru pneumatik, to vše zdarma a bez vázání na nákup nového zboží. Nejlépe je potřeba využít odevzdání  pneumatik místě jejich výměny. Platí to i pro nákup pneumatik v e-shopech. Použité pneumatiky je možno v jakémkoliv množství odevzdat na řízené skládky odpadu, kde jsou podle odevzdané váhy zpoplatněny. 
Do sběrného dvora použité pneumatiky již nelze odkládat!
Zpětným  odběrem  elektrozařízení se  rozumí  odebírání použitých elektrozařízení  pocházejících  z  domácností na určeném místě zpětného odběru. Tímto jsou místa jejich prodeje. Poslední prodejce níže uvedených výrobků je povinen spotřebitele informovat o způsobu zajištění zpětného odběru použitého výrobku. V případě, že tak neučiní, je povinen jej bezplatně odebrat. 
Místem zpětného odběru elektrozařízení ve městě je sběrný dvůr.
Vyřazené elektrozařízení musí být předáno v kompletním stavu bez předchozího demontování jednotlivých částí. 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6
1
7 8
1
9 10 11 12 13 14 15
16 17
1
18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1
1 2 3 4
1
5

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:109
TÝDEN:1049
CELKEM:2132263