Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání na Odboru výstavby a ŽP, na Odboru správním a ve Středisku údržby
  • Anketa k vyběru symbolu města Petřvaldu. Symbol  bude sloužit k prezentaci města a měl by vycházet z jeho charakteristických rysů. Hlasovat můžete na Symbol města Petřvaldu

Informace o odpadovém hospodářství města za rok 2021

Informace o odpadovém hospodářství města za rok 2021

Od srpna loňského roku již zodpovědněji třídíme plasty a papír přímo v  domácnostech do zapůjčených nádob s kapacitou 240 l. Zapůjčení nádob na třídění odpadu není zpoplatněno. Nádoby jsou vyváženy svozovou firmou 1x za 28 dnů z míst, kde jsme zvyklí vystavovat běžně popelnice. Životaschopnost a funkčnost systému, který zavádíme v našem městě, jsme si ověřili v městech, kde již tento způsob třídění a svozu funguje delší dobu.

Velké kontejnery na plasty a papír zůstaly pouze u bytových domů, škol a na sběrných místech. Podnikatelé jsou povinni nadále individuálně dokládat způsob nakládání s odpady.

Třídění a svoz skla probíhá stávajícím způsobem s tím, že ve městě ještě přibylo dalších 20 ks 1100 l kontejnerů. Rovněž jsme rozmístili další 7 kontejnerů na textil o objemu 2,5 m3.

Tímto opatřením chceme vytřídit více odpadu, který bude dále využit jako surovina, a současně chceme snížit tonáž směsného odpadu, který je vyvážen na skládku.

Zapůjčením nádob domácnostem v rodinných domech chceme předcházet i vzniku nepořádku kolem stávajících stanovišť kontejnerů, kdy dle názorů občanů jejich kapacita je nedostatečná.

Pokud přistoupíme všichni zodpovědněji k třídění odpadu v domácnostech a výrazně snížíme množství předaných odpadů na skládku, věříme, že nebude nutno zvyšovat poplatky za odpad.

Přehled vyprodukovaného komunálního odpadu města v roce 2021

a) Papír:                      120, 36 t

b) Plast:                       87, 66 t

c) Sklo:                         87, 46 t

d) Objemný odpad:     578, 11 t

e) Bioodpad ze zahrad a domácností:    1072,92 t      

f) Směsný komunální odpad:    1698, 85 t (tj. 233 kg na 1 obyvatele)

pozn. počet obyvatel města Petřvaldu k 1.1.2021 dle vyhl. 313/2021 Sb. – 7296 obyv.