Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Oprava balkónů domu čp. 1614 na ul. Březinské v Petřvaldě“

„Oprava balkónů domu čp. 1614 na ul. Březinské v Petřvaldě“


V Petřvaldě dne 27.5.2013

Město Petřvald tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

„Oprava balkónů domu čp. 1614 na ul. Březinské v Petřvaldě“

Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Marcela Šopová
Telefon: 596 542 915
Fax: 596 541 795
E-mail: sopova@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Základní údaje:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava 8 ks balkónů bytového domu na ul. Březinské čp. 1614 v Petřvaldě včetně souvisejících prací tj. oprava balkónových stěn a trhlin, oprava omítek, výměna ocelové konstrukce zábradlí, dlažby, izolace a oplechování balkónů.

3.2. Popis prací:
Budou demontována původní ocelová zábradlí včetně výplně, osadí se nová zábradlí. Ocelové konstrukce budou opatřeny základním nátěrem a 2x vrchním krycím nátěrem barvy tmavěhnědé. Vybourá se stávající dlažba včetně podloží. Provede se demontáž stávajícího oplechování a montáž nového AL oplechování a lemování u stěn balkónů. Na balkónovou desku se provede bet. mazanina ve spádu 78-108 mm, hydroizolační nátěr – 1x Aquafin 2K, 1x DITRA + systémové prvky, vytažené na stěny 200 mm nad podlahu a mrazuvzdorná dlažba do tmelu 9 mm. Provede se průzkum omítky, duté části se odstraní a vyspraví, následně bude proveden celkový vnitřní i venkovní nátěr omítky balkónů. Uchazeči při své činnosti musí postupovat ve smyslu příslušných ČSN a platných předpisů. 3.3. Místo plnění zakázky: Město Petřvald

3.4. Termín dodání díla: do 30.9.2013

3.5. Termín schůzky na místě plnění dle bodu 3.3.: 7. 6. 2013 v 8,00 hod.

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nejnižší nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.
Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou, montáží, dopravou, lešením a likvidací odpadů.

5. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Záruka min. 60 měsíců.
3. Zálohy nejsou přípustné.
4. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro doručení nabídky: do 21.6.2013 do 11,00 hod., čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Způsob doručení nabídky: poštou nebo osobně. Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Označení:
Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:
„Oprava balkónů domu čp. 1614 na ul. Březinské v Petřvaldě“


Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.


Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Projektová dokumentace ve formátu PDF
Fotodokumentace ve formátu PDF
Návrh smlouvy o dílo ve formátu PDF


Dodatečná informace k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu.
13.6.2013
1. Bude opraveno rovněž oplechování poslední stříšky nad balkónem ve IV. NP.
2. Žádáme o provedení variantního ukotvení venkovního zábradlí ze spodu podesty balkónu v materiálu pozink dle přiloženého nákresu.
Dodatečná informace vč. nákresu ve formátu PDF


Ing. Václav Holeček
místostarosta města Petřvaldu

Městský úřad