Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2019 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


logomskArcelorMittal Ostrava nabízí občanům možnost jednoduše podávat podněty nebo připomínky týkající se životního prostředí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 30
DNES: 444
TÝDEN: 3470
CELKEM: 1630002

Obsah

 

>> Harmonogram obnovení provozu ZŠ a ZUŠ Petřvald

>> Informace o obnovení provozu MATEŘSKÉ ŠKOLY PETŘVALD

>> Informace o aktivitách Moravskoslezského kraje v oblasti podpory podnikání - spuštění projektu „Rychlá rada

 

 

 

Vážení spoluobčané,
dovolte mi touto krátkou cestou poděkovat těm, kteří   jakýmkoliv způsobem pomáhají ostatním občanům v této nelehké době. Především všem dobrovolníkům, kteří šili roušky bez nároku na finanční náhradu, a všem distributorům těchto ochranných pomůcek.
Jmenovitě děkuji  p. Radku Barwikovi , p. Filipu Heczkovi, p. Ywetě Kráčalíkové, p. Lucii Mikolášové ze 17. pionýrské skupiny  v  Karviné, p. Martinu Mazurovi ze skupiny „Orlová žije“, místostarostovi ing. Petru Dvořáčkovi  za zajišťování nákupu základních potravin a léků pro seniory, v neposlední řadě starostovi města Orlová  Mgr. Miroslavu Chlubnovi za zajištění ochranných pomůcek pro město Petřvald.
Roušky jsme předali obyvatelům Domova Březiny, Benjamínu a obyvatelům domů s pečovatelskou službou.
Chtěl bych občanům našeho města poděkovat za trpělivost během provizorního provozu městského úřadu a především všem těm, kteří racionálně řeší různé životní situace v této výjimečné době.  
Určitě se všichni velmi těšíme, až náš život začne opět normálně běžet.       

Přeji vám pevné zdraví a zdravou mysl.

Ing. Jiří Lukša, starosta

 

 

Vzhledem k současné situaci vyvolané šířením koronaviru na území ČR žádám občany našeho města, aby dodržovali všechna nařízení a doporučení vlády České republiky, která s touto problematikou souvisí. Všichni bychom si měli uvědomit, že tímto budeme chránit nejenom sebe, ale také své příbuzné, blízké a ostatní spoluobčany.
Děkuji
Ing. Jiří Lukša, starosta

 

 

 

KORONAVIRUS

 >> Text doporučení KHS MSK - kontakty, doporučení <<

 >> Pokyny - jak se chovat v nařízené karanténě <<

 >> Zrušení omezení veřejné linkové osobní dopravy (KÚ MSK) << 

 >> Opatření v systému městské hromadné dopravy Havířov <<

 >> Přehled onemocnění COVID-19 v našem kraji <<

 

! Aktuální informace Ministerstva zdravotnictví ČR !

Obrázek coronaviruAktuálně platná nařízení a opatření Ministerstva vnitra ČR

 

 

Nabídka pomoci našim občanům

Zajištění nákupu základních potravin a léků pro osoby s nařízenou karanténou nebo seniory

Město Petřvald zřídilo možnost zajištění nákupu základních potravin a léků  pro občany v karanténě a seniory.
Žádosti o nákup  během dne:

Ing. Petr Dvořáček
tel.: 606 068 262, e-mail: dvoracek@petrvald-mesto.cz 

Objednané zboží bude předáváno bezkontaktně ke dveřím občanů. Občané mohou dodané zboží zaplatit převodem na účet města (č.ú. 27-1721679329/0800), ve výjimečných případech v hotovosti. Za donášku není městem účtován žádný poplatek.

Za město Petřvald  Ing. Jiří Lukša, starosta

 

Pomoc potřebným (seniorům, nemocným) s venčením psů, s návštěvou u veterináře popř. i s nákupem potravin 

Vážení spoluobčané,

vzhledem k  situaci nabízí naše kynologická organizace pomoc potřebným (seniorům, nemocným) s venčením psů, s návštěvou u veterináře, popř. i s nákupem potravin a dovozem domů.
Petr Semanco

tel: 608 771 088, e-mail: p.semanco@seznam.cz
www.kkpetrvald.cz

Za ZKO Petřvald Petr Semanco, předseda a jednatel

Jak nakládat s odpadem v době ohrožení nákazou coronaviru


Informace pro žadatele o kotlíkovou výpůjčku

Program na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů

Město Petřvald v návaznosti na „Kotlíkové dotace“ poskytované z rozpočtu Moravskoslezského kraje připravilo Program na poskytování návratných finančních výpomocí (bezúročných půjček) na předfinancování výměn kotlů. Program byl schválen Zastupitelstvem města dne 11.12.2019 a je vyhlášen ode dne 12.12.2019. Podávání žádosti o návratné finanční výpomoci za podmínek uvedených v Programu bude probíhat od 13.1.2020 do 31.5.2021.

Činnost kotlíkového specialisty pro Město Petřvald

Město Petřvald po projednání v Radě města uzavřelo smlouvu se společností PROENVAS s.r.o., Ostrava – Slezská Ostrava o poskytování poradenských a konzultačních služeb k zajištění předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí a realizace adaptačních projektů reagujících na změnu klimatu ve městě Petřvald v rámci dotačního programu MŽP ČR na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech dle podmínek dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.“  
Prostřednictvím níže uvedeného „kotlíkového specialisty“  bude společnost PROENVAS s.r.o.  bezplatně poskytovat naším občanům poradenství a pomoc při vyplňování žádosti a následně při přípravě smlouvy o zápůjčce finančních prostředků na realizaci výměny nevyhovujícího kotle (Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci).  

Služby budou občanům města poskytovány v období od 1.1.2020 do 31.12.2021.

 

Kotlíkový specialista – kontakt:
Ing. Jana Drobilová

Tel. 604 729 015
E-mail: drobilova@proenvas.cz

 

Podrobné informace naleznete zde

 

Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí (27.1.2020)

 


 

Informace k realizaci splaškové kanalizace v Petřvaldě v oblasti Podlesí

Jak jsme Váš již informovali dne 31.8.2019 nabylo právní moci Územní rozhodnutí pro stavbu splaškové kanalizace v Petřvaldě v oblasti Podlesí. Následně město Petřvald vyhlásilo soutěž na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby pro výběr zhotovitele. Stavební povolení v právní moci by pak mělo být předáno do 31.12.2020. V rámci územního řízení a po doplnění na základě žádostí občanů bude vybudováno 331 ks odbočení pro napojení stávajících nemovitostí na tuto splaškovou kanalizaci.

 

Podrobné informace naleznete zde

 

Marcela Šopová, odbor výstavby a životního prostředí (15.1.2020, aktualizace 13.3.2020)

 


 

01.06.2020 00:00 - 05.06.2020 do 00:00

Týden kreativní tvorby v DOMKU

Týden kreativní tvorby v DOMKU

Detail

01.06.2020 16:00

Tvoření pro děti v DOMKU

Tvoření pro děti v DOMKU 1.6.2020, 14.6.2020, 16.6.2020, 24.6.2020 od 16:00 hod.

Detail

05.06.2020 18:00

Pořad ŠMOLDASŮV DRZÝ JAZZYK

Pořad ŠMOLDASŮV DRZÝ JAZZYK, Kulturní dům Petřvald, 5.6.2020 od 18:00 hod.

Detail

10.06.2020 13:50

Na kole dětem

Sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí.

Detail

Představení města Petřvald

Hornické měsPohled na novou radnici města Petřvaldto Petřvald je součástí okresu Karviná, jenž leží ve slezské části severní Moravy. Povrch je mírně zvlněný, bez nápadných hor a terénních hran. Průměrná nadmořská výška je 265 m. Podnebí lze řadit do mírného pásu a je mírně kontinentální. Je příbuzné klimatickým podmínkám sousedících oblastí Polska. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 8st.C. Vodní soustava přináleží k Baltskému moři, povodí Odry a tvoří ji Petřvaldská stružka.
Specifický charakter dává městu i celému okresu Karviná již ukončená hlubinná těžba černého uhlí. Karbonské uhlonosné vrstvy o mocnosti 160 - 800 metrů jsou uloženy pod čtvrtohorními a třetihorními překryvy. Mocnost dobyvaných slojí se pohybovala od 0,6 do 2,0 metrů. Těžba uhlí byla na území města započata roku 1833 a ukončena v březnu roku 1998.

Další informace o městě

Statistické údaje      
ZUJ: 599085   První písemná zmínka 1305
Počet částí: 6   Poštovní směrovací číslo 735 41
Katastrální výměra: 1 263 ha   Kód obce 120481
Počet obyvatel k 1.1.2019: 7 262      
Nejvyšší místo nadmořské výšky: 302,0m      
Nejnižší místo nadmořské výšky 232,7m      

 


27.5.2020  [Petřvaldské noviny]

 • Petřvaldské noviny č. 6/2020

 

26.5.2020 [Videoreportáž]

 • Pozvánka na kulturní a společenské akce našeho města

 • Středisko volného času DOMEK se otevírá 25. května

 

8.5.2020 [Videoreportáž]

 • 13. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, 29.4.2020

 

20.4.2020  [Petřvaldské noviny]

 • Petřvaldské noviny č. 5/2020 (z důvodu epidemie koronaviru nebylo toto číslo distribuováno do domácností v tištěné podobě)

 

18.3.2020  [Petřvaldské noviny]

 

 • Petřvaldské noviny č. 4/2020 (z důvodu epidemie koronaviru nebylo toto číslo distribuováno do domácností v tištěné podobě)

 

14.3.2020 [Fotogalerie]

 • DOMEK - Slavnostní otevření, 17.2.2020

 

10.3.2020 [Videozáznam]

 • Doc. MUDr. RASTISLAV MAĎAR, PhD., MBA, FRCPS. - CORONAVIRUS - Mýty a pravdy, Kulturní dům Petřvald, 9.3.2020

 

2.3.2020 [Videoreportáž]

 • 12. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, 26.2.2020

 

26.2.2020  [Petřvaldské noviny]

 • Petřvaldské noviny č. 3/2020

 

21.2.2020 [Videoreportáž]

 • Slavnostní otevření nového střediska volného času Domek, 17.2.2020

 • Dětský karneval, 13.2.2020

 

20.2.2020 [Fotogalerie]

 • 27. reprezentační ples Města Petřvald, 1.2.2020

 

18.2.2020 [Fotogalerie]

 • Slavnostní vítání občánků, 15.2.2020

 

4.2.2020 [Videoreportáž]

 • 27. Reprezentační ples města Petřvaldu, 1.2.2020

 

13.1.2020 [Fotogalerie]

 • Slavnostní vítání občánků, 11.1.2020

 

23.12.2019 [Videoreportáž]

 • Domov Březiny projde rozsáhlou rekonstrukcí

 • Kynologický závod o pohár starosty města Petřvaldu, 14.12.2019

 

20.12.2019 [Videoreportáž]

 • Přání Ježíškovi a zpívání koled, 11.12.2019

 

19.12.2019 [Fotogalerie]

 • Mikuláš v Petřvaldě, 5.12.2019

 

19.12.2019 [Fotogalerie]

 • Slavnostní setkání jubilantů v Kulturním domě Petřvald, 11.12.2019

 

 

Na našich webových stránkách také nově můžete shlédnout fotografie zachycující naše město z ptačí perspektivy.

 

 

 


Jak hlasovali občané našeho města

Výsledek hlasování  do Evropského parlamentu v roce 2019

Výsledek hlasování  do obecního zastupitelstva v roce 2018

Výsledek hlasování  ve volbě prezidenta republiky konané v lednu 2018

Výsledek hlasování  ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

 


 

DOMEK - Slavnostní otevření, 17.2.2020

DOMEK - Slavnostní otevření, 17.2.2020

Dne 17.2.2020 bylo slavnostně otevřeno nové středisko volného času DOMEK

27. reprezentační ples Města Petřvald, 1.2.2020

27. reprezentační ples Města Petřvald, 1.2.2020

27. reprezentační ples Města Petřvald, 1.2.2020

Byli jsme blahopřát v roce 2020

Byli jsme blahopřát v roce 2020

Představitele města navštívili naše jubilanty ...