Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Zasedání Zastupitelstva Města Petřvald dne 26.6.2024
  • Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa Referent/ka odboru výstavby a životního prostředí
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2013“

„Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2013“


V Petřvaldě dne 3.6.2013

Město Petřvald tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

„Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2013“

Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Radana Gojová
Telefon: 596 542 914
Fax: 596 541 795
E-mail: gojova@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Základní údaje:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je oprava vybraných částí místních komunikací v Petřvaldě . Jedná se o část komunikace ul. Polní v úseku od křižovatky s ul. U Hřiště po křižovatku s ul. Na Pustkách, ul. Závodní – plocha před Masarykovou školou a část komunikace ul. Podlesní – pod křižovatkou s ul. V Zimném dole.

3.2. Popis prací:
Rozsah prací je určen dle jednotlivých úseků místních komunikací.
a) ul. Polní (úsek od křižovatky s ul. U Hřiště po křižovatku s ul. Na Pustkách) celková plocha 825 m2
1. odstranění povrchu podkladu v tl. 40 cm
2. srovnání a zhutnění pláně
3. štěrkodrť tl. 30 cm (ve dvou vrstvách po 15 cm)
4. ACP 16 v tl. 5 cm
5. spojovací postřik
6. ACO 11 v tl. 5 cm
7. odvodňovací drenáž v délce 80 metrů (nutnost překopu stávající komunikace v délce 7 m)

b) ul. Závodní (plocha u Masarykovy školy 18m x 5m) celková plocha 90 m2
1. odstranění povrchu podkladu v tl. 30 cm
2. štěrkodrť tl. 20 cm
3. ACP 16 v tl. 5 cm
4. spojovací postřik
5. ACO 11 v tl. 5 cm
6. výšková úprava 2ks revizních šachtic
7. vybourání stávající a zřízení nové uliční vpusti

c) ul. Podlesní (úsek v délce 150m a šířce 7m – zatáčka pod křižovatkou s ul. V Zimném dole) celková plocha 1050 m2
1. frézování v tl. 5 cm včetně odvozu a likvidace suti
2. očištění povrchu
3. spojovací postřik
4. ACO 11 v tl. 5 cm
5. vyspravení povrchu krytu po vyfrézování ACO 11 tl. 5 cm – 10% z celkové plochy tj.105 m2

Uchazeči při své činnosti musí postupovat ve smyslu příslušných ČSN a platných předpisů.

3.3. Místo plnění: k.ú. Petřvald u Karviné
3.4. Termín provedení díla: do 31.8.2013

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nejnižší nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.

5. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Záruka min. 60 měsíců.
3. Ceny budou uvedeny jednotlivě ke každému vybranému úseku zvlášť.
4. Zálohy nejsou přípustné.
5. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro doručení nabídky: do 18.6.2013 do 14,30 hod., čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Způsob doručení nabídky: poštou nebo osobně. Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Označení: Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:

„Oprava místních komunikací v Petřvaldě v roce 2013“

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Mapy se zakreslením požadovaných úseků na opravu ve formátu PDF
Fotodokumentace ve formátu PDF
Návrh smlouvy o dílo ve formátu PDF


Ing. Václav Holeček
místostarosta města Petřvaldu

Městský úřad