Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Zasedání Zastupitelstva Města Petřvald dne 26.6.2024
  • Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa Referent/ka odboru výstavby a životního prostředí
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

„Zpracování realizační projektové dokumentace na zateplení objektu ZŠ Školní čp.246 a MŠ 2.května 1654 v Petřvaldě“

„Zpracování realizační projektové dokumentace na zateplení objektu ZŠ Školní čp.246 a MŠ 2.května 1654 v Petřvaldě“


V Petřvaldě dne 31.7.2013

Město Petřvald, v souladu s Zásadami pro aplikaci zákona č.137/2006 Sb. v podmínkách města Petřvald a ustanovením § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na „Zpracování projektové dokumentace na zateplení objektu ZŠ Školní čp.246 a MŠ 2.května 1654 v Petřvaldě“.

„Zpracování realizační projektové dokumentace na zateplení objektu ZŠ Školní čp.246 a MŠ 2.května 1654 v Petřvaldě“

Rozsah zakázky:
Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná:
a) v souladu s ust. § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
b) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,
c) dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění,
d) v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
e) v souladu s aktuálním zněním Směrnice MŽP č.12/2012 pro předkládání žádostí o poskytování finančních prostředků z OPŽP
f) ve spolupráci s auditorem – autorem průkazu energetické náročnosti předmětných budov

Místo plnění zakázky:
1. Základní škola Školní 246, 735 41 Petřvald
2. Mateřská škola 2.května 1654, 735 41 Petřvald

Termín plnění zakázky : zpracování PD do 30.9.2013

Předpokládaná cena :
Na základě této výzvy má zadavatel zájem zjistit informace o trhu a ceně obvyklé v místě plnění zakázky.

Kritéria pro hodnocení nabídky:
Zájemce předloží nabídkovou cenu v tomto členění:


V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 písm. a)- e), j), k) formou čestného prohlášení
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm.a) b) způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy). Rozsah předmětu díla je podrobně specifikován ve vzoru smlouvy o dílo. Dodavatel je povinen akceptovat vzor smlouvy o dílo v plném rozsahu. V případě, že se bude návrh smlouvy uchazeče od vzoru smlouvy zadavatele odchylovat, bude tato skutečnost považována za nesplnění vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení a nabídka nebude dále hodnocena. Dodavatel do návrhu smlouvy doplní své identifikační údaje, údaj, zda je či není plátcem DPH, nabídkové ceny v uvedeném členění (vč. nabídkové ceny za výkon autorského dohledu na stavbě), datum a místo podpisu. Jiná změna není přípustná. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče.

2. Zadavatel si vyhrazuje právo řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem úplně nebo částečně zrušit nebo uzavřít smlouvu jen na jednu z částí veřejné zakázky

Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 13.8.2013 10.00 hod. zřetelně označenou nápisem

„Zpracování realizační projektové dokumentace na zateplení objektu ZŠ Školní čp.246 a MŠ 2.května 1654 v Petřvaldě“.

Pracovní doba MěÚ Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.


Podklady pro zpracování nabídky:
- vzor smlouvy o dílo
- průkaz energetické náročnosti budovy ZŠ Školní čp.146, 735 41 Petřvald
- průkaz energetické náročnosti budovy MŠ 2.května čp.1654, 735 41 Petřvald
Podklady pro zpracování nabídky tvoří nedílnou součást této výzvy a jsou uchazečům poskytnuty bezplatně.

Bližší informace týkající se této zakázky Vám budou poskytnuty na správním odboru Městského úřadu Petřvald – Mgr. Lucie Polková, tel. 596 542 903

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Vzor smlouvy o dílo ve formátu PDF
Průkaz energetické náročnosti budovy ZŠ Školní čp.146, 735 41 Petřvald ve formátu PDF
Průkaz energetické náročnosti budovy MŠ 2.května čp.1654, 735 41 Petřvald ve formátu PDF


Jarmila Skálová
starostka města Petřvald

Městský úřad