Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

"Oprava vstupu a schodiště před hlavními vstupními dveří do Kulturního domu Petřvald"

"Oprava vstupu a schodiště před hlavními vstupními dveří do Kulturního domu Petřvald"


V Petřvaldě dne 6.3.2014

Město Petřvald rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na Opravu vstupu a schodiště před hlavními vstupními dveří do Kulturního domu Petřvald dle požadavku zadavatele. Žádám Vás o předložení cenové nabídky.

"Oprava vstupu a schodiště před hlavními vstupními dveří do Kulturního domu Petřvald"


1. STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY :
- demontáž stávající dlažby a schodiště
- výměna dlažby, schodů, podstupnic dle požadavku zadavatele
- provedení hydroizolace
- vyrovnání povrchu betonovou mazaninou
- vybudování odtoků pro čistící zóny
- realizace čistících zón pro 2 vstupní dveře
- odvoz suti včetně uložení
- veškeré činnosti a náklady spojené s touto zakázkou

2. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
schodiště před hlavním vstupem do objektu Kulturního domu Petřvald, ulice Kulturní 26, 735 41 Petřvald

3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY:
21.7. – 1. 8.2014

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY:
350 000,- Kč bez DPH

4. PROHLÍDKA MÍSTA BUDOUCÍHO PLNĚNÍ:
Zadavatel umožní všem uchazečům – dodavatelům – prohlídku místa budoucího plnění na požádání po telefonické dohodě (Mgr.Polková – 596 542 903, mobil 601 564 850) nejpozději do 17.3.2014.

5. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:
Podané nabídky budou v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. a) způsobem dle § 79 zákona o veřejných zakázkách hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky. Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami:6. STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY:
6.1. Cena bude uvedena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentaci jako nejvýše přípustná.
6.2. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, a to včetně dopravy, pojištění, poplatků, likvidace odpadů a vedlejších nákladů např.zařízení staveniště, možná rizika, provoz objednatele, vývoj cen apod.
6.3. Měnou zadávacího řízení je Kč.
6.4. Nabídková cena bude uvedena v tomto členění:
    cena celkem    bez DPH     s DPH
6.5. Neplátci DPH uvedou celkovou cenu bez DPH i s DPH ve stejné výši společně s informací, že nejsou plátci DPH.

Nabídková cena bude uvedena také na krycím listu nabídky - příloha č. 2 zadávací dokumentace.

7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ:
7.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst.3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a to formou čestného prohlášení. (vzor čestného prohlášení je přílohou č.3 zadávací dokumentace)
7.2. Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.
7.3. Dodání seznamu stavebních prací obdobného charakteru provedených uchazečem za poslední 2 roky.

8. DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE:
8.1. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy o dílo, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (vzor smlouvy je přílohou č.1 této výzvy). Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat či jinak upravovat. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením nebo nebude podepsána oprávněnou osobou, bude jeho nabídka vyřazena pro rozpor se zadávacími podmínkami a uchazeč bude z další účasti vyloučen.
8.2. Pokud k plnění veřejné zakázky využije uchazeč plnění subdodavatelů, musí ve své nabídce u každého subdodavatele uvést jeho identifikační údaje a podíl (v %) na celkovém plnění.
8.3. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podá nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
8.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací zřízení kdykoliv zrušit.

10. POŽADAVEK NA OBSAH A ČLENĚNÍ NABÍDKY:
1. Krycí list nabídky, na kterém budou uvedeny identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firma/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, úplnou adresa uchazeče pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, fax, e-mail) a celková nabídková cena;
2. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele
3. Cenová nabídka zpracovaná dle bodu 6 včetně Oceněné tabulky pro podání cenové nabídky dle přílohy č. 6
4. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 7
5. Seznam zakázek dle bodu 7.3.
6. Čestné prohlášení dle § 68 odst.3

11. OBSAH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK:
Zadávací podmínky tvoří:
Příloha č. 1 Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Návrh smlouvy
Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 4 Vzor prohlášení podle ustanovení § 68 odst. 3
Příloha č. 5 Vzor čestného prohlášení podle ustanovení § 62 odst. 3
Příloha č. 6 Tabulka pro podání cenové nabídky

12. TERMÍN PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK:
Cenovou nabídku doručte na MěÚ v Petřvaldě, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald do 21.3.2014 11,00 hod. zřetelně označenou nápisem „Neotevírat - Oprava vstupu a schodiště před hlavními vstupními dveří do Kulturního domu Petřvald“


Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.


Ke stažení:
Text výzvy včetně příloh ve formátu PDF
Tabulka pro podání cenové nabídky ve formátu XLSJarmila Skálová
starostka města Petřvald

Městský úřad

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:11
DNES:698
TÝDEN:5593
CELKEM:2512348