Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 73
TÝDEN: 2639
CELKEM: 1737326

Obsah

Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737 na ul. Ráčkove v Petřvaldě


V Petřvaldě dne 16.5.2014

Město Petřvald tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Zadávací podmínky veřejné zakázky:
1. Název veřejné zakázky: „Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737 na ul. Ráčkove v Petřvaldě“

2. Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Jarmila Skálová, starostka města
ve věcech technických: Ing. Václav Holeček, místostarosta
Telefon: 596 542 901, 602 551 023
Fax: 596 541 795
E-mail: holecek@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Marcela Šopová
Telefon: 596 542 915
Fax: 596 542 933
E-mail: sopova@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky
3.1. Základní údaje:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je výměna vchodových dveří v domě DPS čp. 1734 - 5 ks a čp. 1737 - 3 ks.

3.2. Popis prací:
Stávající stav:


1734
- 3 ks dřevěné dvoukřídlové dveře cca 1600/2000 mm s elektrickým zámkem
- 2 ks dřevěné jednokřídlové dveře cca 900/ 2000/2400
- 1 ks dřevěné jednokřídlové dveře cca 900/ 2000

1737
- 1 ks dřevěné dvoukřídlové dveře cca 1600/2000 mm s elektrickým zámkem
- 1 ks dřevěné jednokřídlové dveře cca 900/ 2000/2400
- 1 ks dřevěné jednokřídlové dveře cca 900/ 2000

Viz. fotodokumentace.

Rozsah prací:
Demontáž dveří, montáž nových hliníkových vchodových dveří na stávajícím místě, dozdění zbývajícího prostoru stěny včetně dodávky a osazení domovních schránek a el.zámku dle rozpisu.
Provedení venkovní i vnitřní štukové omítky ostění a nátěru fasády, odvoz suti včetně likvidace.

Technické požadavky:
1. Dvoukřídlové dveře cca 1600/2000 mm vždy s elektrickým zámkem – 1734 3ks a 1737 1ks:

Hliníkové dveře tmavě hnědé barvy – palisandr včetně zárubní a prahu, z části prosklené - izolační dvojsklo – průhledné!! – levá část ze 2/3, pevná část prosklená z 1/3 (nad schránkami), spodní neprůhledná část v barvě dveří, na dveřích osazen samozavírací systém (brano) včetně stavěče, kování klika – koule, dodání 3 x 12 ks klíčů k jednotlivým zámkům pro dům čp. 1734 a 1 x 21 ks pro dům čp. 1737. Dále bude provedeno obnovení propojení domácích telefonů a el. vrátníku - elektrický zámek, domovní schránky – (V/Š/H) 110/300/395 mm, budou osazeny v pevné pravé části vstupu v počtu schránek – 1734: 3x 8 ks, 1737: 1x 15 ks.

Pohled zvenčí:


Rozměr dveří je orientační! Nutné přesné zaměření s tím, že šířka levého křídla bez schránek bude 800 mm

2. Dřevěné jednokřídlové dveře cca 900/ 2000/2400 – 1734 2ks levé a 1737 1 ks pravé:
Hliníkové dveře tmavě hnědé barvy – palisandr včetně zárubní a prahu, z části prosklené – izolační dvojsklo, horní pevná část – nadsvětlík (rozměry dle původního stavu) a podélné 200/1000 neprůhledné!! – spodní neprůhledná část v barvě dveří. Na dveřích v domě čp. 1737 osazen samozavírací systém (brano) včetně stavěče. Na obou dveřích v domě čp. 1734 bude ve spodní neprůhledné části dveří osazena 1 domovní schránka (V/Š/H) 110/300/395 mm. Kování vždy klika – koule, dodání 18 ks klíčů zámku pro dveře domu čp. 1737 a 2 x 3 ks pro dům čp. 1734.

Dodatečné informace č. 1 - 28.5.2014:
V čl. 3.2. - Technické požadavky výzvy ze dne 16.5.2014 jsou provedeny tyto změny:
1. V odst. 1: Dvoukřídlové dveře cca 1600/2000 mm vždy s elektrickým zámkem v domě čp. 1737 1ks nebudou mít osazeny schránky, bude zachováno umístění domovních schránek v schodišťovém prostoru budovy.
2. V odst. 2 a odst. 3: schránka na 3 ks jednokřídlových dveřích domu čp. 1734 bude umístěna z vnější strany dveří bez možnosti výběru zevnitř objektu.Rozměr dveří je orientační!

3. Dřevěné jednokřídlové dveře cca 900/ 2000 – 1734 1ks levé a 1737 1 ks levé:
Hliníkové dveře tmavě hnědé barvy – palisandr včetně zárubní a prahu, z části prosklené – izolační dvojsklo, podélné 200/1000 neprůhledné!! – spodní neprůhledná část v barvě dveří. Na dveřích v domě čp. 1737 osazen samozavírací systém (brano) včetně stavěče. Na dveřích v domě čp. 1734 bude ve spodní neprůhledné části dveří osazena 1 domovní schránka, na dveřích domu čp. 1737 2 domovní schránky (V/Š/H) 110/300/395 mm. Kování vždy klika – koule, dodání 6 ks klíčů zámku pro dům čp. 1737 a 3 ks pro dům čp. 1734.


Rozměr dveří je orientační!

3.3. Místo plnění zakázky: ul. Ráčkova 1734 a 1737 v Petřvaldě

3.4. Termín dodání díla: do 30.9.2014

3.5. Termín schůzky na místě plnění dle bodu 3.3.: 27. 5. 2014 v 10,00 hod.

4. Kritéria pro hodnocení nabídky:
Nejnižší nabídková cena v členění: cena bez DPH, DPH a cena celkem.
Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s dodávkou, montáží, dopravou a likvidací odpadů.

5. Kvalifikační předpoklady:
Splněním kvalifikace se rozumí splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ formou čestného prohlášení.

6. Další podmínky zadavatele:
1. Nabídka bude v českém jazyce a bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče.
2. Záruka min. 60 měsíců.
3. Zálohy nejsou přípustné.
4. Zadavatel může řízení před uzavřením smlouvy s dodavatelem zrušit.

7. Lhůta a místo pro podání nabídek:
Lhůta pro doručení nabídky: do 10.6.2014 do 11,00 hod., čas podatelny zadavatele.
Místo pro doručení nabídky: MěÚ Petřvald, Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Způsob doručení nabídky: poštou nebo osobně. Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Označení: Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: „Výměna vchodových dveří v domě čp. 1734 a 1737 na ul. Ráčkove v Petřvaldě“

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

Ke stažení:
Text výzvy ve formátu PDF
Návrh smlouvy ve formátu PDF
Fotodokumentace ve formátu PDF
Dodatečné informace ze dne 28.5.2014 ve formátu PDFJarmila Skálová
starostka města Petřvald