Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Chodník podél ul. Školní v Petřvaldě a Stavební úpravy chodníku podél ul. Březinské v Petřvaldě

„Chodník podél ul. Školní v Petřvaldě a Stavební úpravy chodníku podél ul. Březinské v Petřvaldě“


V Petřvaldě dne 19.2.2015

Výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

Město Petřvald tímto vyzývá uchazeče k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

1. Název veřejné zakázky:

• „Chodník podél ul. Školní v Petřvaldě“
• „Stavební úpravy chodníku podél ul. Březinské v Petřvaldě“


2. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
V zastoupení: Ing. Jiří Lukša
IČ: 00297593
DIČ:CZ 00297593
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Gabriela Kochová
Telefon: 596 542 914
Mobil: 601 564 865
Fax: 596 542 933
E-mail: kochova@petrvald-mesto.cz
ID DS waqbb2k

3. Předmět veřejné zakázky:
3.1. Základní údaje
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování dvou projektových dokumentací (dále jen PD) pro územní a stavební řízení a dokumentaci pro provedení stavby, včetně zajištění platného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění (dále jen stavební zákon), pro stavby: „Chodník podél ul. Školní v Petřvaldě“ a „Stavební úpravy chodníku podél ul. Březinská v Petřvaldě“.
PD „Chodník podél ul. Školní v Petřvaldě“ - Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro vybudování nového chodníku na pozemku parc.č. 44 a 1821/1 vše v k.ú. Petřvald u Karviné, který bude vedený podél místní komunikace ul. Školní od zdravotního střediska čp. 1050 až před čp. 1555 na ul. Březinská. Chodník bude navržený ze zámkové dlažby dle platných norem a předpisů.
PD „Stavební úpravy chodníku podél ul. Březinská v Petřvaldě“ – Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav chodníku podél místní komunikace ul. Březinská, kde stavebně – technický stav komunikace pro pěší je nevyhovující. Jedná se o chodník od prodejny COOP čp. 1867 po křižovatku s ul. Okálová, kde povrch chodníku je v současné době provedený z asfaltobetonu s tím, že od přilehlé místní komunikace je oddělen vyvýšeným betonovým obrubníkem. Dále chodník pokračuje od čp. 1616 po čp. 1619 a od prodejny čp. 1850 po křižovatku s ul. Nejedlého z volně ložených betonových panelů.
Stávající asfaltobeton a betonové panely budou odstraněny, s následným provedením řádného podkladu a položením nového chodníku ze zámkové dlažby dle platných norem a předpisů. V rámci této projektové dokumentace požadujeme zároveň vypracování dokumentace pro zpevnění (zapažení) svahu místní komunikace ul. Březinská v místě před prodejnou COOP čp. 1721.

3.2. Rozsah zakázky
a) zajištění vstupních podkladů (např. provedení sond, stavebně –technický průzkum, prověření inženýrských sítí, projednání s objednatelem, zajištění výškopisu a polohopisu)
b) zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
c) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně zabezpečení vydání rozhodnutí o umístění stavby v právní moci
d) zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
e) výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení včetně zabezpečení vydání stavebního povolení v právní moci
f) zpracování dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle ZVZ (včetně položkového rozpočtu, výkazu výměr a slepého rozpočtu a výkazu výměr)
g) v případě stavby na cizích pozemcích uchazeč vypracuje podklady potřebné k uzavření budoucí kupní smlouvy na stavbou dotčené pozemky

Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že dodavatel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla. Rozsah předmětu díla je podrobně specifikován ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří nedílnou přílohu této výzvy.

3.3. Dokumentace pro obě stavby bude dodána:
a) Ve dvou vyhotoveních kompletní projektové dokumentace (každého stupně) v tištěné podobě s 1 digitálním vyhotovením. Součástí dokumentace bude pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení.
b) Ve čtyřech vyhotoveních kompletní dokumentace pro provádění stavby v tištěné podobě s výkazem výměr a rozpočtem, včetně slepého výkazu výměr a rozpočtem. Současně s listinou podobou, bude předáno i 1x vyhotovení dokumentace v elektronické podobě (CD), včetně výkazu výměr i rozpočtem a slepého výkazu výměr a slepým rozpočtem, a to v takové podobě, aby bylo možno jeho doplňování.

3.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Na základě této výzvy má zadavatel zájem zjistit informace o trhu a ceně obvyklé v místě plnění zakázky.

4. Hodnotící kritéria:
4.1. Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. b) způsobem dle § 79 ZVZ, podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.
4.2. Nabídková cena bude v Kč a to v členění
- nabídková cena bez DPH
- samostatné DPH
- nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena bude v návrhu smlouvy o dílo uvedena jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru zadavatele k naplnění předmětu zakázky.

5. Kvalifikační předpoklady:
Dodavatel doloží osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby.
V nabídce musí uchazeč prokázat:
- Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1, písm. a) - e), j), k) formou čestného prohlášení.
- Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 ZVZ.
Nesplní-li uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude podle § 60 ZVZ, vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

6. Další podmínky zadavatele:
6.1. Návrh smlouvy
Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy). Uchazeč je povinen akceptovat návrh smlouvy o dílo v plném rozsahu. V případě, že se bude návrh smlouvy uchazeče odchylovat, bude tato skutečnost považována za nesplnění vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení a nabídka nebude dále hodnocena. Uchazeč do návrhu smlouvy doplní své identifikační údaje, termín plnění, údaj, zda je či není plátcem DPH, nabídkovou cenu (vč. ceny za výkon autorského dohledu), kontaktní údaje, datum, místo podpisu a připojí přílohy. Jiná změna není přípustná. Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče.
6.2. Termín dodání díla
Uchazeč je povinen dílo dokončit nejpozději v termínu, který sám uvede do smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo řízení před uzavřením smlouvy s uchazečem úplně nebo částečně zrušit nebo uzavřít smlouvu jen na jednu z částí veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Vybranému uchazeči/dodavateli z těchto okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.
6.3. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet zhotovitele v termínu do 30 dnů po předání faktury objednateli.
6.4. Ostatní
Detailní rozpracování řešení bude probíhat formou pravidelných konzultací na výrobních výborech, minimálně dvakrát měsíčně a veškeré připomínky objednatele budou neprodleně
zakomponovány do projektových dokumentací.
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami.

7. Způsob a místo pro podání nabídek:
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech pondělí a středa v době od 8,00 do 11,30 nebo od 12,00 do 16,00hod., úterý a čtvrtek do 14,00 hod. a pátek do 13,00 hod.) na adresu zadavatele a to ve lhůtě do 6.3.2015 do 10,00 hod.
Zájemce je povinen nabídku a doklady k prokázání kvalifikace doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat nabídku v originále. Obálka bude uzavřena a zřetelně označena nápisem:

NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

o „Chodník podél ul. Školní v Petřvaldě“
o „Stavební úpravy chodníku podél ul. Březinské v Petřvaldě“


Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

Ke stažení:Text výzvy dokument ke stažení ve formátu PDF
Návrh smlouvy dokument ke stažení ve formátu DOC
Výseč mapy pro oba chodníky dokument ke stažení ve formátu PDF
Fotodokumentace dokument ke stažení ve formátu PDF

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý a čtvrtek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.
Pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 13.30 hod.Ing.Jiří Lukša
starosta

Městský úřad