Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Pořízení štěpkovače pro město Petřvald

Pořízení štěpkovače pro město Petřvald

V Petřvaldě dne 30.6.2015

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadaná mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

„Pořízení štěpkovače pro město Petřvald“

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROTŘEDÍ FONDU SOUDRŽNOSTI EVRPPSKÉ UNIE WWW.OPZP.CZ

NÁZEV PROJEKTU: Pořízení štěpkovače a velkoobjemových kontejnerů pro město Petřvald
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.02/4.1.00/15.27713
AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 15232074

Zadávací podmínky veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky:

Pořízení štěpkovače pro město Petřvald

2. Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lukša, starosta města
Telefon: 596 542 900 
Fax: 596 542 933 
E-mail: luksa@petrvald-mesto.cz
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Ing. Zuzana Sáňková
Telefon: 596 542 909 
Fax: 596 542 933 
E-mail: sankova@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 ks štěpkovače pro město Petřvald dle technických požadavků specifikovaných v zadávací dokumentaci.

Kód CPV: 16000000-5  Zemědělské stroje

Dodané zboží musí být nové, kompletní, plně funkční a musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a technických norem.


4. Termín dodání:
Zboží bude dodáno do 60 dnů od účinnosti kupní smlouvy.

5. Místo dodání:
Středisko údržby města Petřvald, Gen. Svobody 403, 735 41 Petřvald


6. Předpokládaná cena předmětu plnění je 420 000,- Kč bez DPH.

7. Kritéria pro hodnocení nabídky:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena včetně DPH, která bude zpracována: cena bez DPH, DPH a cena celkem.

Obsahem ceny budou veškeré náklady spojené s plněním předmětu této veřejné zakázky - dodávkou, dopravou.

Při hodnocení nabídky je rozhodná její cena včetně daně z přidané hodnoty. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.

8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

  • čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
  • splnění profesních kvalifikačních předpokladů -  tyto prokáže dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán nebo

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

  • čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
  • seznam minimálně 2 dodávek obdobného charakteru provedených dodavatelem za poslední 3 roky a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto dodávek; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo dodávky a musí obsahovat údaj o tom, zda byla tato dodávka provedena řádně a odborně. Za významné považuje zadavatel takové dodávky, které byly obdobné k této části předmětu veřejné zakázky, přičemž každá z těchto dodávek musí být v objemu minimálně 300 000,- Kč bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje uvedené v každé takové referenční zakázce.

Doklady mohou být předloženy v kopii bez ověření. Zadavatel si může vyžádat předložení originálů těchto dokladů.

 

9. Další podmínky zadavatele:

9.1       Bližší podmínky nutné pro zpracování nabídky obsahuje Zadávací dokumentace. Kompletní Zadávací dokumentaci poskytuje zadavatel na úřední desce města Petřvald:

www.petrvald-mesto.cz/mestsky-urad/verejne-zakazky/

9.2       Nabídka bude zpracována v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) a bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče.

9.3       Zálohy nejsou přípustné.

9.4       Uchazeč poskytne záruku na dodávku v délce 60 měsíců. Záruční doba funkčnosti štěpkovače 5 let je požadována s ohledem na dobu udržitelnosti projektu OPŽP. Záruční doba na funkčnost 5 let neruší záruční dobu poskytovanou ze zákona.

9.5       Zadavatel si vyhrazuje právo smlouvu s uchazečem neuzavřít.


10. Lhůta a místo podání nabídek:

Cenovou nabídku doručte na MěÚ Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald do 11,00 hodin 16.7.2015 zřetelně označenou nápisem:

„NABÍDKA OVaŽP – Pořízení štěpkovače pro město Petřvald – NEOTVÍRAT“.

Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.


Ke stažení:

Výzva k podání nabídky

dokument ke stažení ve formátu PDF

Zadávací dokumentace

dokument ke stažení ve formátu PDF

Krycí list

dokument ke stažení ve formátu MS Word 

Návrh kupní smlouvy

dokument ke stažení ve formátu MS Word

Technická specifikace

dokument ke stažení ve formátu MS Word

Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

dokument ke stažení ve formátu MS Word

Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

dokument ke stažení ve formátu MS Word 

 


Ing. Jiří Lukša
starosta města

 

 

Městský úřad