Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Odkazy

Portál veřejné Portál veřejné správy ČR

cplogo
CzechPOINT


feulogoStrukturální fondyDigitální technická mapa města Petřvald

 

 

Informace

logomskMěsto Petřvald podepsalo v letošním roce smlouvu č. 01946/2020 o poskytnutí dotace z dotačního titulu Moravskoslezského kraje na základě které bylo město poskytnuta dotace ve výši 300 tis.Kč na předložený projekt „Petřvald – kulturní město 2020“. Tyto dotační prostředky jsou určeny k obohacení kulturního života občanů nejen obce Petřvald, ale představují také významné rozšíření nabídky kulturního vyžití pro obyvatele okolních obcí v rámci Moravskoslezského kraje.

Do projektu byly zahrnuty jedny z nejvýznamnějších kulturních akcí města Petřvald, a to Den tradic a Petřvaldský otvírák, které již tvoří nedílnou součást kulturního života města a zároveň vytvářejí novodobou tradici, která je ze strany občanů našeho města i okolních obcí hodnocená velmi kladně. Další akce, na něž byla dotace poskytnuta, jsou tři komponované pořady „Šmoldasův drzý jazzyk“, „Muzika s vůní botanické zahrádky“ a vystoupení JUDr. Ivo Jahelky „Jsme si souzení“, jejichž organizace byla původně zamýšlena do nově vzniklých prostor Střediska volného času Domek.

Bohužel, z důvodu neočekávaných událostí, bylo město nuceno zrušit akci Petřvaldský letní otvírák a zároveň přesunout všechny tři komponované pořady do velkého sálu KD, kde je možné lépe dodržet předepsaná protiepidemiologická opatření.


logomsk

Městu Petřvald byla schválena na rok 2020 neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 333 000,- Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb zařazených v Krajské základní síti sociálních služeb, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015-2020. Dotace bude použita na mzdy pečovatelek.


logomskMěsto Petřvald využilo možnosti čerpat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na opravu pomníku obětem I. světové války.


logomskZásady pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města Petřvald. >>Více najdete zde.


 

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 9
DNES: 407
TÝDEN: 1080
CELKEM: 1735767

Obsah

Rekonstrukce lávky pro pěší na ul. Družstevní v Petřvaldě


V Petřvaldě dne 24.4.2015

Město Petřvald tímto vyzývá uchazeče k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“):

1. Název veřejné zakázky:
Rekonstrukce lávky pro pěší na ul. Družstevní v Petřvaldě

2. Identifikační údaje žadatele:

Název zadavatele: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
V zastoupení: Ing. Jiří Lukša, starosta města
IČ: 00297593
DIČ: CZ00297593
Fax: 596 542 933
ID DS: waqbb2k
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Karviná, pobočka Petřvald
Číslo účtu: 27-1721679329/0800
Kontaktní osoba pověřená činnostmi zadavatele: Ing. Petr Bura, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
tel. 596 542 908, bura@petrvald-mesto.cz
Gabriela Kochová, referent odboru výstavby a životního prostředí
tel. 596 542 914, kochova@petrvald-mesto.cz


3. Předmět veřejné zakázky:
3.1. Základní údaje
Předmětem plnění této veřejné zakázky je:
• rekonstrukce lávky pro pěší přes funkční vlečku AWT a.s., na ul. Družstevní v k.ú. Petřvald u Karviné, dle přiloženého technického řešení a položkového rozpočtu
• provedení mostní prohlídky a vypracování mostního listu, po dokončení rekonstrukce lávky

Jedná se o ocelovou lávku z příhradových nosníků, kde je nutná rekonstrukce kamenných opěr, říms a zídek, oprýskání starého nátěru lávky a provedení nového nátěru ocelové konstrukce, včetně úpravy pochůzí vrstvy lávky.

3.2. Popis prací:
Dle přiloženého slepého položkového rozpočtu a technického řešení je určen rozsah prací a způsob provádění rekonstrukce. Pro zpracování nabídky je možno nahlédnout do dokumentace lávky pro pěší z roku 1985, zpracované OKR Báňské projekty Ostrava, a to v kanceláři č. 4, odboru výstavby a životního prostředí, MěÚ Petřvald.

3.3. Místo plnění: lávka přes vlečku na ul.Družstevní v k.ú.Petřvald u Karviné

3.4. Záruka: na provedené práce bude poskytnuta záruka min. 36 měsíců

4. Hodnotící kritéria:
4.1. Podané nabídky budou hodnoceny v souladu s ustanovením § 78 odst.1 písm. b) způsobem dle § 79 ZVZ, podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

4.2. Nabídková cena bude v Kč a to v členění
- nabídková cena bez DPH
- samostatné DPH
- nabídková cena včetně DPH

5. Kvalifikační předpoklady:
Uchazeč doloží profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 způsobem dle § 57 ZVZ.
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ust. § 56 odst. 5 písm. b) a písm. c) ZVZ tím, že osoba na pozici stavbyvedoucího musí mít autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru „Technologická zařízení staveb“, jako autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik.
Nesplní-li uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude podle § 60 ZVZ, vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

6. Další podmínky zadavatele:

6.1. Návrh smlouvy
Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy).
Uchazeč je povinen akceptovat návrh smlouvy o dílo v plném rozsahu. V případě, že se bude návrh smlouvy uchazeče odchylovat, bude tato skutečnost považována za nesplnění vyhlášených podmínek předmětného zadávacího řízení a nabídka nebude dále hodnocena. Uchazeč do návrhu smlouvy doplní své identifikační údaje, termín plnění, údaj, zda je či není plátcem DPH, nabídkovou cenu (vč. ceny za výkon autorského dohledu), kontaktní údaje, datum, místo podpisu a připojí přílohy. Jiná změna není přípustná. Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení uchazeče.

6.2. Termín dokončení díla
Uchazeč je povinen dílo dokončit nejpozději v termínu, který sám uvede do smlouvy, nejpozději však do 31.10.2015.
Zadavatel si vyhrazuje právo řízení před uzavřením smlouvy s uchazečem úplně nebo částečně zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Vybranému uchazeči z těchto okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

6.3. Ostatní
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto náklady nesou uchazeči sami.

7. Způsob a místo pro podání nabídek:
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech pondělí a středa v době od 8,00 do 11,30 nebo od 12,00 do 16,00hod., úterý a čtvrtek do 14,00 hod. a pátek do 13,00 hod.) na adresu zadavatele a to ve lhůtě do12.5.2015 do 09,00 hod.
Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat nabídku v originále. Obálka bude zřetelně označena nápisem:

 

NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

„Rekonstrukce lávky pro pěší na ul. Družstevní v Petřvaldě“


Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.


Ke stažení:
Text výzvy dokument ke stažení ve formátu PDF
Mapa s vyznačením lávky dokument ke stažení ve formátu PDF
Fotodokumentace dokument ke stažení ve formátu PDF
Technické řešení dokument ke stažení ve formátu PDF
Slepý rozpočet dokument ke stažení ve formátu PDF
Návrh smlouvy dokument ke stažení ve formátu PDF


Ing. Jiří Lukša
starosta města Petřvald

Pracovní doba Městského úřadu Petřvald:

Pondělí a středa 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 17.00 hod.
Úterý a čtvrtek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 15.00 hod.
Pátek 7.00 hod. - 11.30 hod. a 12.00 hod. - 13.30 hod