Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Údržba a úprava ploch veřejné zeleně na vybraných prostranstvích města Petřvaldu a Zimní údržba místních komunikací na území města Petřvaldu

Údržba a úprava ploch veřejné zeleně na vybraných prostranstvích města Petřvaldu a Zimní údržba místních komunikací na území města Petřvaldu


V Petřvaldě dne 25.5.2015

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Údržba a úprava ploch veřejné zeleně na vybraných prostranstvích města Petřvaldu a Zimní údržba místních komunikací na území města Petřvaldu

Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky jsou souhrnem požadavků zadavatele uvedených v Kvalifikační dokumentaci, Zadávací dokumentaci a jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky (Obchodní podmínky zadavatele stanovené formou Smlouvy o dílo, technická specifikace plnění apod.) a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Uchazeč se musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v těchto zadávacích podmínkách, ale rovněž příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
O vyhlášení této veřejné zakázky a o obsahu zadávacích podmínek Údržba a úprava ploch veřejné zeleně na vybraných prostranstvích města Petřvaldu a Zimní údržba místních komunikací na území města Petřvaldu rozhodla Rada města Petřvaldu, a to na svém jednání dne 13. 5. 2015. Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky, včetně všech příloh, byly v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“), zveřejněny oprávněným zaměstnancem zadavatele na profilu zadavatele (viz dále). Oznámení o zakázce bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek, když byla předmětná veřejná zakázka předběžně oznámena ve Věstníku veřejných zakázek dne 5. 3. 2015 pod evidenčním číslem 508983 a v Úředním věstníku evropské unie.

Pravdivost shora uvedených skutečností stvrzuje svým podpisem oprávněná osoba zadavatele ve věcech technických:
Ing. Jiří Lukša
starosta města

Předpokládané lhůty veřejné zakázky

Předběžně oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek 05. 03. 2015
Rozhodnutí zadavatele o obsahu zadávacích podmínek 13. 05. 2015
Odeslání objednávky ke zveřejnění Oznámení o zakázce 19. 05. 2015
Zveřejnění Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu zadavatele 20. 05. 2015
Lhůta pro doručení nabídek na adresu zadavatele do 09:00 hodin 20. 07. 2015
Termín otevírání obálek na adrese zadavatele od 09:05 hodin 20. 07. 2015
Posouzení a hodnocení nabídek dle vyhlášených zadávacích podmínek 20. 07. 2015
Příprava podkladů pro jednání zadavatele - Rady města Petřvaldu dle termínu Rady města


Údaje o zadavateli

Zadavatel: Město Petřvald
Sídlo: Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald
Zastoupený: Ing. Jiří Lukša, starosta
IČO: 00297593
Kontaktní osoba: Ing. Petr Bura, bura@petrvald-mesto.cz


další identifikační údaje jsou obsaženy v Obchodních podmínkách zadavatele

Údaje o pověřené osobě

Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
IČO: 61972690
Kontaktní osoba: Jana Šenková, Ing. Markéta Mojžíšková
E-mail, telefon: recte@recte.cz , +420 597 461 313


V předmětném zadávacím řízení Údržba a úprava ploch veřejné zeleně na vybraných prostranstvích města Petřvaldu a Zimní údržba místních komunikací na území města Petřvaldu zastupuje jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností v souladu s ust. § 151 shora citovaného zákona zadavatele společnost RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava (dále jen „pověřená osoba“). Pověřená osoba je oprávněna za zadavatele jednat, přičemž jí není uděleno zmocnění k rozhodovacím úkonům (ust. § 151 odst. 2 zákona). Dnem rozhodným pro počátek běhu nebo ukončení běhu příslušných lhůt jsou úkony učiněné pověřenou osobou, pokud není v zadávacích podmínkách stanoveno jinak. S ohledem na tuto skutečnost jsou všichni účastníci tohoto zadávacího řízení (před podáním nabídky „dodavatel“, po podání nabídky „uchazeč“) povinni veškeré doklady a požadované listiny doručovat pověřené osobě, kromě nabídek, které musí být doručeny ve stanovené lhůtě na adresu zadavatele.

Údaje o veřejné zakázce
Název veřejné zakázky:
Údržba a úprava ploch veřejné zeleně na vybraných prostranstvích města Petřvaldu a Zimní údržba místních komunikací na území města Petřvaldu Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na služby
Druh zadávacího řízení: otevřené zadávací řízení na služby (§ 10)
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 11.500.000,-- Kč bez DPH z toho část 1 předmětu veřejné zakázky 8 mil. Kč a část 2 předmětu veřejné zakázky 3,5 mil. Kč
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódů CPV (Common Procurement Vocabulary):
77300000 - 3 Zahradnické služby
90620000 - 9 Odklízení sněhu

Předmět veřejné zakázky je v souladu s ust. § 98 zákona na dvě části, a to
část A předmětu veřejné zakázky označená jako Údržba a úprava ploch veřejné zeleně na vybraných prostranstvích města Petřvaldu
část B předmětu veřejné zakázky označené jako Zimní údržba místních komunikací na území města Petřvaldu.

Uchazeč je oprávněn podat svou nabídku na všechny části předmětu veřejné zakázky nebo na kteroukoliv část předmětu veřejné zakázky samostatnou nabídku. Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na kteroukoliv část předmětu veřejné zakázky samostatnou smlouvu.

 

Jménem zadavatele Vám sdělujeme, že během lhůty pro podání nabídek veřejné zakázky (tj. do 13. 7. 2015) dojde k plánovanému přemístění Městského úřadu v Petřvaldu z původní adresy Gen. Svobody 511 do nové budovy na adrese Náměstí Gen. Vicherka 2511 v Petřvaldě, a to ve dnech od 7. do 10. 7. 2015. Nejzazším termínem pro podání nabídky na původní adrese je tedy termín 3. 7. 2015 (podatelna). Ve lhůtě stěhování nebude možné nabídku zadavateli doručit. Nejbližším možným termínem pro doručení nabídek do nového sídla zadavatele bude 13. 7. 2015.

 Z důvodu těchto organizačních změn se proto zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek a termín pro otevírání obálek s nabídkami takto:

Změna lhůty pro podání nabídek a změna termínu pro otevírání obálek s nabídkami

Původní termín pro doručení nabídek stanovený na 13. 7. 2015 do 9:00 na adresu Městského úřadu v Petřvaldu Gen. Svobody 511 se ruší a nahrazuje se novým termínem pro doručení nabídek, a to do 20. 7. 2015 do 9:00 hodin na novou adresu Městského úřadu v Petřvaldu Náměstí Gen. Vicherka 2511 (podatelna).

Původní termín pro otevírání obálek stanovený na 13. 7. 2015 od 9:05 hodin na adrese Městského úřadu v Petřvaldu Gen. Svobody 511 se ruší a nahrazuje se novým termínem pro otevírání obálek s nabídkami, a to dne 20. 7. 2015 od 9:05 hodin na adrese zadavatele – Městský úřad Petřvald, Náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald.

Změna lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek bude rovněž uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU

 

SDĚLENÍ ZADAVATELE O ZMĚNĚ JEHO SÍDLA A PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK A ZMĚNA TERMÍNU PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (Doplněno 11.6.2015) dokument ke stažení ve formátu PDF
Zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky (úplné znění) dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha č. 1: Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha č. 2: Vzor čestného prohlášení o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha č. 3: Vzor čestného prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů (seznam významných služeb, včetně osvědčení) dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha č. 4: Subdodavatelské schéma (vzor), které předkládají uchazeči jako přílohu svého návrhu smlouvy o dílo jako součást své nabídky dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha č. 5: Smlouva o dílo (závazný vzor) na část A předmětu veřejné zakázky dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha SOD část A  dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha č. 5: Smlouva o dílo (závazný vzor) na část B předmětu veřejné zakázky dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha č. 6: Identifikační údaje uchazeče (vzor), který předkládá uchazeč v rámci své nabídky do předmětného zadávacího řízení dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha č. 7: Čestné prohlášení (vzor) podle ust. § 68 zákona, který předkládá uchazeč v rámci své nabídky do předmětného zadávacího řízení dokument ke stažení ve formátu PDF
Příloha č. 8: Čestné prohlášení (vzor) – monitoring vozidel dokument ke stažení ve formátu PDF
Odůvodnění veřejné zakázky dokument ke stažení ve formátu PDF

Dodatečné informace,  zveřejněno 29.6.2015

Dodatečná informace (1) k zadávacím podmínkám na základě žádosti dodavatele
OZV k provádění zimní údržby místních komunikací podle plánu zimní údržby a jeho dodatku, účinnost od 1.11.1997


Ing. Jiří Lukša
starosta města

Městský úřad