Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Výkon technického dozoru investora

Výkon technického dozoru investora

V Petřvaldě 20.8.2015

Město Petřvald tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle § 6 a § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Zadávací podmínky veřejné zakázky:

1. Název veřejné zakázky:    „Výkon technického dozoru investora“

2. Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele:                                      Město Petřvald

Sídlo:                                                             náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

ID DS:                                                            waqbb2k

IČ:                                                                   00297593

DIČ:                                                               CZ 00297593

Oprávněný zástupce:                                 Ing. Jiří Lukša,   starosta města Petřvaldu

Telefon:                                                         596 542 900, 776 348 504

Kontaktní osoba:                                          Marcela Šopová

Telefon:                                                         596 542 915,  601 564 865

Fax:                                                                596 542 933

E-mail:                                                           sopova@petrvald-mesto.cz

3. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky (VZ) a jeho technická specifikace

 1. Předmětem veřejné zakázky je výkon inženýrské činnosti a spolupráce při provádění stavby: „Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738 na dům s pečovatelskou službou v Petřvaldě “ až po její dokončení (Výkon technického dozoru investora). Zadavatel požaduje Výkon technického dozoru investora v rozsahu dle přiloženého návrhu smlouvy o zajištění technického dozoru investora.
 2. Podkladem pro zpracování nabídky uchazečů je prováděcí dokumentace stavby, která bude zadavatelem poskytnuta na základě písemné žádosti v elektronické podobě (na CD ve formátu pdf).
 3. Termín zahájení se předpokládá od října 2015 v závislosti na zahájení stavby.

Termín ukončení poskytování služby: Služby budou poskytovány po celou dobu výstavby až do jejího dokončení a předání, předpokládaná doba výstavby je 14 měsíců.

 1. Místo plnění: Ráčkova 1738, 735 41 Petřvald, k.ú. Petřvald u Karviné 720488.

4. Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Základním hodnotícím kritériem pro zadání předmětné veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.
V případě, že bude nabídková cena uchazeče mimořádně nízká, bude zadavatel v takovém případě postupovat podle ust. § 77 zákona.

5. Stanovení nabídkové ceny

 1. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celou částkou v souladu se zadávacími podmínkami jako součet všech nákladů spojených s poskytnutím výkonu technického dozoru investora a bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.
 2. Nabídková cena bude v českých korunách.
 3. Nabídková cena bude stanovena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně částka DPH a nabídková cena včetně DPH.
 4. Neplátci DPH uvedou celkovou cenu bez DPH i s DPH ve stejné výši společně s informací, že nejsou plátci DPH.
 5. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.
 6. Nabídková cena je vázána na celkový objem stavebních prací, nikoliv na dobu trvání lhůty výstavby, v případě přerušení, zastavení stavby a prodloužení termínu dokončení stavebních prací se cena nemění, zůstává v platnosti a nebude navyšována.

6. Obchodní podmínky

Dodavatel v nabídce předloží návrh příkazní smlouvy (uvedený v Příloze č. 3) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Tato smlouva musí být v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

7.1. Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona dodavatel prokáže v souladu s ustanovením § 62 odst. 3 zákona předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel tyto kvalifikační předpoklady splňuje.

7.2. Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona dodavatel prokáže v souladu s ustanovením § 62 odst. 3 zákona předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel tyto kvalifikační předpoklady splňuje.

7.3.Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona dodavatel prokáže předložením seznamu služeb koordinátora BOZP provedených dodavatelem za poslední 3 roky na stavbách obdobného charakteru ve formě čestného prohlášení.

7.4. Vzor čestného prohlášení je obsažen v příloze č. 1 pro základní kvalifikační předpoklady a v příloze č. 2 pro profesní a technické kvalifikační předpoklady.

7.5. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály, nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

8. Ostatní požadavky a podmínky pro zpracování nabídky

8.1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů.

8.2. Uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení.

8.3. Zadavatel v rámci tohoto výběrového řízení nepřipouští variantní řešení.

8.4. Podáním nabídky uchazeč stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací včetně všech příloh k této veřejné zakázce, že je mu jejich znění srozumitelné a jasné, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání souhlasí a respektuje je.

9. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro doručení nabídky:  do 3.9.2015 do 10:00 hod, čas podatelny zadavatele.

Místo pro doručení nabídky:  Město Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald

Způsob doručení nabídky:    poštou nebo osobně. Zájemce je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude obsahovat nabídku v originále. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.

Označení:       

Nabídka pro veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:

Výkon technického dozoru investora

N e o t v í r a t !

 

 

Dodatečná informace z 31.8.2015
Město Petřvald Vám tímto jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu poskytuje dodatečnou informaci č. 1:
Článek č. 7.3 zadávacích podmínek veřejné zakázky má znění:
Technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona dodavatel prokáže předložením seznamu výkonu technického dozoru investora provedených dodavatelem za poslední 3 roky na stavbách obdobného charakteru ve formě čestného prohlášení.

 

Ke stažení:

 

Ing. Jiří Lukša, starosta města Petřvaldu

Městský úřad