Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Lokální topeniště a kotlíkové dotace

 

Kotlíková dotace 2023

Moravskoslezský kraj spouští v pondělí 31.7.2023 v 10:00 hod. příjem žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace. 5. výzva kotlíkových dotací je poslední výzvou před účinností zákazu provozu kotlů, které nesplňují alespoň 3. třídu (zákaz provozu kotlů od 1. 9. 2024).

Moravskoslezský kraj získal evropské prostředky na úhradu cca 1 300 výměn starých kotlů na pevná paliva 1. a 2. třídy za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu (pelety a dřevo). Výše dotace je 180 000 Kč na teplené čerpadlo nebo 130 000 Kč na kotel na biomasu + příspěvek kraje 7 500 každému žadateli. Na realizaci výměny jsou 2 roky. Kotlíkové dotace jsou určeny pro rodinné domy, byty v bytových domech a trvale obývané rekreační objekty, v kterých bydlí starobní důchodci, invalidní důchodci 3. stupně a občané, kteří pobírají příspěvek na bydlení.

Podmínky programu a žádost k vyplnění naleznete na https://lokalni-topeniste.msk.cz/ a stránkách kraje https://www.msk.cz/ (v sekci Dotace).

Dotazy k podmínkám a pomoc s vyplněním žádosti poskytujeme na kotlíkové lince 595 622 355, e-mailu kotliky@msk.cz nebo v kotlíkové kanceláři A106 v budově krajského úřadu na adrese 28. října 117, Ostrava. 

 

Kontroly kotlů v rodinných domech

Podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen provádět prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností může vyžadovat předložení potvrzení o provedení této kontroly.

Provozovatelem stacionárního zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje, pokud taková osoba není známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona nejpozději do 31. prosince 2016 (§ 41 odst. 15 zákona).

Za neprovedení této kontroly nebo nepředložení potvrzení o kontrole na vyžádání, lze uložit pokutu fyzickým osobám až 20 000 Kč, právnickým osobám až 50 000 Kč.

Pokud výrobce spalovacího stacionárního zdroje již zanikl, nebo není znám, může tuto kontrolu provést odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího stacionárního zdroje (stejný způsob spalování, stejná konstrukce zdroje).

Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory České republiky je zveřejňován Hospodářskou komorou České republiky na internetových stránkách:

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Upozornění:

Tato kontrola dle zákona o ochraně ovzduší nemá nic společného s vyhláškou č. 34/2016 Sb., podle které se provádí čištění, kontrola a revize spalinových cest.

Ing. Zuzana Sáňková, referent odboru výstavby a životního prostředí

zdroj: Obecní úřad s rozšířenou působností v Orlové

 

Lokální topeniště

Tato problematika se týká všech domácností a rodinných domů, které mají kotel na tuhá paliva (uhlí, koks, dřevo) a tento kotel je napojený na teplovodní systém ústředního vytápění.

Dostatečně závažným důvodem, proč se lokálními topeništi zabývat právě zde a nyní, jsou také zákonné požadavky na provoz lokálních topenišť, vzešlé z nové právní úpravy na úseku ochrany ovzduší od roku 2012. Ještě donedávna platná legislativa řešila oblast malých zdrojů velmi benevolentně, jen v minimálním rozsahu a samotný provoz zdrojů nebyl prakticky vůbec kontrolovatelný.

Vzhledem k významným problémům České republiky s kvalitou ovzduší, a to především ve vztahu ke znečištění tuhými znečišťujícími látkami, řeší nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, problematiku menších zdrojů (lokálních topenišť) daleko striktněji. Podle tohoto zákona budou muset od 1.9.2024 kotle na pevná paliva (uhlí, koks, dřevo, biomasa)  o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy, od roku 2014 pak kotle 1. a 2. emisní třídy nebudou uváděny na trh. Zákon vyžaduje, aby byly provozovány pouze kotle, které plní stanovené přísné emisní parametry. Zákon nově zavádí také pravidelné kontroly kotlů (povinnost se týká kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nad 10 kW), které budou probíhat jednou za dva roky a bude je provádět odborně způsobilá osoba. Tuto kontrolu si musejí občané zajistit sami nejpozději do 31.12.2016

Zákon sice nedává úředníkům pravomoc přímo vstupovat do domu a bytů kvůli kontrole způsobu vytápění, vybavuje je nicméně restriktivními nástroji k nápravě nezákonných stavů počínaje uložením nápravných opatření, finančními postihy a konče zastavením provozu zdroje. Moravskoslezský kraj současně prostřednictvím zákonodárné iniciativy podniká aktivní kroky k zajištění možnosti kontroly domácích topenišť.