Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
  • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Pálení dřeva a rostlinného materiálu občany

Jarní, letní i podzimní období na našich polích a zahradách je spojeno kromě příjemných okamžiků i s problémem likvidace rostlinné hmoty, ať už se jedná o pokosenou trávu, plevel z pletí záhonů, spadlého listí nebo dřevní hmotu z ošetření dřevin.
Vzniká množství rostlinného odpadu, který je nutno likvidovat v souladu s platnými právními předpisy. Připomínáme tedy zásady, kterými je nutno se řídit.
Podle ustanovení § 3, odst. 5, zákona č. 86 /2002 Sb. o ovzduší v platném znění, spalovat v otevřených ohništích, krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze pouze dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem. Uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.
Tolik znění zákona o ovzduší.
 V praxi však zcela určitě nelze zabezpečit např. u listí, natí či pokosené trávy absolutní suchost tohoto rostlinného materiálu tak, aby se při jeho pálení vyskytlo jen minimální zadýmení. Převážně při spalování nedokonale usušeného rostlinného materiálu je výsledným efektem dusivý kouř obsahující širokou škálu velmi nebezpečných látek, linoucí se do širokého okolí, který může být důkazem toho, že je spalován jiný než suchý rostlinný materiál, což může být posuzováno jako porušení výše uvedeného zákonného ustanovení a ve správním řízení může být uložena pokuta ve výši od 500 Kč do 150 000 Kč. Rostlinný odpad je tedy možno spalovat v otevřených ohništích jen zcela suchý a přitom je vždy povinnost toho, kdo pálení provádí, respektovat ustanovení § 127 občanského zákoníku tak, aby spoluobčané nebyli obtěžováni kouřem nad míru přiměřenou místním poměrům (převážně se jedná o spalování o víkendech, v horkém bezvětrném počasí, při inverzi apod.).
Upozorňujeme, že způsob likvidace rostlinného odpadu je upraven obecně závaznou vyhláškou obce o nakládání s komunálním odpadem následujícím způsobem.
Rostlinný odpad lze buď kompostovat (nebo jinak využít) na vlastním pozemku, nebo jej uložit do sběrného dvoru odpadů, odkud je odvážen do kompostárny provozovanou společností DEPOS Horní Suchá a.s.
Občané ve vybraných lokalitách města mohou využít mobilního sběru biologicky rozložitelného materiálu.
Závěrem je nutno dodat, že nakládání s odpady včetně rostlinného je ve městě Petřvald upraveno tak, že občané mají možnost vybrat si takový způsob jeho likvidace, který je v souladu s platnými právními předpisy a který nebude obtěžovat své spoluobčany a zhoršovat životní prostředí .

Ing. L.. Niklová, odbor výstavby a ŽP