Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města

Informace o odpadovém hospodářství města za rok 2023

Informace o odpadovém hospodářství města za rok 2023


V loňském roce jsme třídili plasty a papír přímo v  domácnostech do zapůjčených nádob s kapacitou 240 l. Nádoby na tříděný odpad jsou vyváženy svozovou firmou 1x za měsíc. 
Velké kontejnery na plasty a papír zůstaly pouze u bytových domů, škol a na sběrných místech. Podnikatelé jsou povinni nadále individuálně dokládat způsob nakládání s odpady.
Třídění a svoz skla probíhá stávajícím způsobem zelených 1100 l kontejnerů. Textil lze odkládat do kontejnerů na textil o objemu 2,5 m3, kterých je 7.
Tímto opatřením chceme vytřídit více odpadu, který bude dále využit jako surovina, a současně chceme snížit tonáž směsného komunálního odpadu, který je vyvážen na skládku. 

Přehled vyprodukovaného komunálního odpadu města v roce 2023
a) Papír:              152,723 t
b) Plast:              137,110 t
c) Sklo:                 80,150 t
d) Objemný odpad:       407,63 t
e) Bioodpad ze zahrad a domácností: 1 126,67 t    
f) Směsný komunální odpad:    1 361,7 t