Město Petřvald
Petřvald oficiální stránky města
 • Zasedání Zastupitelstva Města Petřvald dne 26.6.2024
 • Město Petřvald vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa Referent/ka odboru výstavby a životního prostředí
 • Město Petřvald nabízí zaměstnání ve Středisku údržby

Hasiči - Petřvald

Kontakty:

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PETŘVALD

Rychvaldská 838
735 41 Petřvald
Tel.: 607 097 712
Facebook_HASIČI PETŘVALD

 

Hasičské cvičení na Masarykově škole

Dne 7.6.2023 se na Masarykově základní škole v Petřvaldě konalo požární taktické cvičení, kterého se společně s jednotkou dobrovolných hasičů z Petřvaldu zúčastnila i jednotka HZS MSK stanice Slezská Ostrava. Cvičení mělo prověřit a procvičit schopnosti hasičů při zvládání požáru v učebnách školy a při pátrání po osobách v zakouřeném prostoru.

Výjezd jednotkám byl vyhlášen krátce po 9. hodině ráno. Po příjezdu na místo události měla jednotka z Ostravy již vytvořené 1 útočné vedení s rozdělovačem na který si jednotka z Petřvaldu připojila druhý proud. S tímto vedením a s dýchacími přístroji na zádech, byl prováděn průzkum zakouřené chodby a přilehlých učeben. Podle plánu cvičení, zůstaly po evakuaci žáků na školní hřiště v budově ještě 3 osoby, které byly postupně nalezeny a vyvedeny ven. Po uhašení ohniska požáru (vypnutí vyvíječe umělého dýmu) byla nasazena přetlaková ventilace a celý zakouřený prostor odvětrán.

Taktické cvičení mělo za úkol prověřit i komunikaci během zásahu pomocí digitálních vysílaček. Mluvení přes dýchací masku a členitý prostor školní budovy činí komunikaci obtížnou a proto jsou tato cvičení, které se svým průběhem velmi podobají reálným zásahům, velmi přínosná.

Požární taktické cvičení na Masarykově základní škole v Petřvaldě se ukázalo jako úspěšné díky efektivní spolupráci profesionálních a dobrovolných hasičů. Tato spolupráce je důležitá pro zvládání mimořádných událostí a poskytuje výbornou příležitost pro vzájemnou výměnu zkušeností a dovedností. Získané poznatky a dovednosti budou nepochybně přínosem pro budoucí spolupráci při řešení mimořádných událostí. Děkujeme Základní škole v Petřvaldě za poskytnutí prostoru pro toto cvičení.

1234

Autoři: Tomáš Fajkus, Filip Heczko
 

Ocenění členů JSDH Petřvald

Dne 21. února 2023 proběhlo na radnici v Petřvaldě ocenění členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Petřvald. Členům jednotky byla starostou města Ing. Jiřím Lukšou, předána medaile za aktivní práci v jednotce SDH obce. Děkujeme tímto nejen oceněným členům JSDH Petřvald za jejich práci a čas věnovaný jednotce.
1
Bc. Lucie Švandová, referent správního odboru


Rozlet Petřvaldských Orlíků

Díky získaným dotacím z programu Moravskoslezského kraje na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2022 jsme našim mladým hasičům mohli pořídit sportovní vybavení. Uzlový stojan, kladinu, nízkou a vysokou bariéru. Teď už budou moci plnohodnotně trénovat i v dalších disciplínách požárního sportu.
Děkujeme!!!
1
Filip Heczko, starosta SDH Petřvald


Petřvaldští hasiči dostali nové dýchací přístroje

Dne 21.6.2021 proběhlo v Ostravě za přítomnosti prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, slavnostní předání hasičské techniky a materiálního vybavení profesionálním i dobrovolným jednotkám hasičů, které bylo pořízeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Město Petřvald dostalo šest kusů dýchacích přístrojů v celkové hodnotě 216.558,54 Kč. Vybavení převzali Ing. Jiří Lukša, starosta města a Pavel Procházka, zástupce velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřvald.
Děkujeme touto cestou Moravskoslezskému kraji za výše uvedený věcný dar a petřvaldským hasičům přejeme hodně úspěchů při jejich záslužné činnosti.
FOTO - Zdroj: Moravskoslezský kraj
123
Bc. Lucie Švandová, odbor správní


HASIČI PETŘVALD v roce 2020

Rok  2020 byl, co do počtu událostí, pro většinu hasičských jednotek rekordním. Naši jednotku nevyjímaje. I bez patnácti preventivních činností, jakými jsou asistence u sportovních a kulturních akcí, jednotka vyjížděla ke 100 událostem! Což je oproti roku 2019, kdy to bylo 53 událostí + 14 asistencí, téměř 100% nárust.

 • POŽÁR                                                                                          15
 • ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ                               5
 • ODSTRANĚNÍ STROMU                                                          22
 • TRANSPORT PACIENTA                                                            4
 • LIKVIDACE OBTÍŽNÉHO HMYZU                                          27
 • NÁHRADA NEFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ                                  2
 • SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS                                           4
 • PLANÝ POPLACH                                                                       1
 • ČERPÁNÍ VODY                                                                        20
 • ASISTENCE U SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ      15

CELKEM                                                                                  115

1


I tento, doufejme výjimečný, nárůst výjezdů naši borci z jednotky bez zaváhání zvládli! A za to jim patří obrovské DĚKUJI! Opět musím napsat, že ještě větší DÍKY patří jejich rodinám (ženám, partnerkám, dětem,...) za jejich notnou dávku tolerance, trpělivosti a pevných nervů. Poděkovat také musím a chci, městu Petřvald, za neustálou perfektní spolupráci.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem, milí Petřvalďané, jménem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Petřvald-Březiny popřál do nového roku 2021 pevné zdraví a poděkoval vám za přízeň a důvěru, které se nám stále dostává.

Filip Heczko, starosta SDH
 


Vážení spoluobčané, 
začal nám nový rok 2020, a i když opožděně, dovolte mi Vám jménem SDH Petřvald - Březiny v tomto roce popřát jen to nejlepší. Zároveň bych Vás touto cestou chtěl informovat o změnách, které se během valné hromady konané 4.1.2020 za přítomnosti spousty významných hostů z našeho města i z okolních sborů našeho okrsku, udály. Při této valné hromadě došlo k nové volbě výboru Sboru dobrovolných hasičů Petřvald-Březiny a změny byly opravdu velké. Z rukou starosty města a starosty hasičského okrsku Orlová byly spoustě zúčastněným předána ocenění i čestná uznání za jejich příkladnou práci pro sbor. Nejdůležitějším bodem programu byla volba nových funkcionářů pro všechny důležité pozice potřebné k dalšímu fungování sboru. Výbor byl zvolen následovně:

 • Náměstek starosty: Radek Barwik, Václav Kožušník
 • Velitel jednotky obce: Ing. Aleš Vicherek
 • Zástupce velitele jednotky obce: Pavel Procházka
 • Referent prevence a výchovné činnosti, Referent ochrany obyvatelstva: Pavel Procházka
 • Jednatel: Martin Visnar
 • Hospodář: Bc. Pavla Procházková
 • Vedoucí kolektivu mladých hasičů: Radek Barwik
 • Kronikář: Ing. Aleš Vicherek

Jako největší a nejzásadnější změnou ve vedení sboru byla volba nového starosty, přičemž dosud fungující dlouholetý starosta našeho sboru, pan Jiří Kovář, se rozhodl, že svou funkci ve sboru dále zastávat nebude. Tomuto bych chtěl na tomto místě nesmírně poděkovat za jeho dlouholetou, svědomitě vykonávanou a mnohdy nelehkou funkci. Výborem mu za jeho práci byla udělena funkce čestného starosty sboru. Pokračující velké břímě se rozhodl převzít nyní již nově zvolený starosta, který bude přidělenou funkci vykonávat minimálně stejně svědomitě a s odhodláním do dalších let, a to pan Filip Heczko.
Změny, které byly ve vedení SDH provedeny, zajistí snad další mnohaleté bezproblémové fungování a rozvoj našeho sboru a jednotky, která je neustále připravena k pomoci občanům města Petřvald.

Za SDH Petřvald - Březiny
Pavel Procházka

1


SDH Petřvald-Březiny získali díky Nadaci Agrofert a města Petřvald novou stříkačku

14. 3. 2019 byl pro malé hasiče z SDH Petřvald-Březiny z počátku čtvrtek, jako každý jiný. Každý týden se totiž od 16 hodin scházejí v petřvaldské zbrojnici k pravidelnému kroužku. Po několika chvílích, ale poznali, že je něco jinak. Kromě občerstvení a skleniček s dětským šampaňským, pro ně byla na zahradě připravena základna, na které byly nejen hadice, proudnice a rozdělovač, ale i obrovský dárek. Po nástupu, byla panem starostou města Petřvaldu Ing. Jiřím Lukšou, dětem slavnostně odhalena a předána nová stříkačka PS 1,5. Předání se dále zúčastnili místostarosta Petřvaldu Ing. Petr Dvořáček a referentka správního odboru Bc. Lucie Švandová. Během přípitku, byla nová stříkačka dětmi „pokřtěna“ jako Bohumilka. Po té už nic nebránilo tomu „Bohumilku“ vyzkoušet a předvést požární útok.
Na novou stříkačku v ceně 140 000Kč bylo získáno 75 000Kč z Hasičského fondu Nadace AGROFERT a zbytek z rozpočtu města Petřvald. Nový „stroj“ nahradí při soutěžích v požárním útoku letitou PS 12, kterou doposud děti používaly.
Na závěr bychom touto cestou chtěli poděkovat nejen Nadaci Agrofert, ale i vedení města Petřvald za dobré vztahy a dlouhodobou podporu.
SDH Petřvald-Březiny

1234567


SDH Petřvald dobové foto